Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.59.2019.MD Świadczenie na rzecz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju usługi polegającej na organizacji warsztatów i konferencji związanych z tematyką obsługiwaną przez wydział Wsparcia JST Departamentu Programów Pomocowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2019-09-24  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-10-07 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2611.59.2019.MD  

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 7 października 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik Nr 2 – wzór umowy (Istotne postanowienia umowy)
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 7 października 2019 r.

W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Załączniki

  59_2019_MD_Ogloszen...amowieniu.pdf 844,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal1_592019MD_sopz.pdf 398,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal2_592019MD_IPU.pdf 2,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal3_592019MD_oswia...e_warunki.doc 319 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal4_592019MD_oswia...kluczenie.doc 320 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal5_592019MD_grupa...apitalowa.doc 335 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal6_592019MD_wykaz_uslug.docx 90,05 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal7_592019MD_Wykaz_osob.docx 92,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal8_592019MD_Formu...W10092019.doc 432,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc..._592019MD.pdf 22,52 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się