Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.61.2019.KR Przygotowanie dokumentu programowego dla Programu Współpracy Transgranicznej (INTERREG) Polska-Saksonia 2021-2027 (Program)  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2019-09-27  
Data publikacji do
2019-11-27  
Termin składania ofert
2019-11-06 09:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2611.61.2019.KR  

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 6 listopada 2019 r. do godz. 09:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),
Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy (IPU),
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu,
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 6 – wzór wykazu usług,
Załącznik nr 7 – wzór wykazu osób,
Załącznik nr 8 – wzór Formularza Ofertowego,
Załącznik nr 9 - wzór wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert

 

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ i załączników (SOPZ, Wykaz osób)  z dnia 25.10.2019 r.
W części załączniki zamieszczono informację o ww. zmianach wraz ze zmionionymi dokumentami.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 6 listopada 2019 r.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

 

Informacja z dnia 15 listopada 2019 r. o unieważnieniu postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania została zamieszczona w części załączniki, poniżej.
 

Załączniki

  Ogłoszenie 61KR19.pdf 98,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_61KR19.pdf 599,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_SOPZ_61KR19.pdf 446,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_IPU_61KR19.pdf 193,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_Oswiadczenie_...ki_61KR19.doc 36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_Oswiadczenie_...e_61KR19.docx 26,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_Grupa_kapitalowa_61KR19.doc 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_6_Wykaz usług_61KR19.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_7_Wykaz osób_61KR19.doc 128 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_8_Formularz_ofe...wy_61KR19.doc 49,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_9_Wykaz osób d...ch_61KR19.doc 122 KB (doc) szczegóły pobierz
  20191025_Zmiana treści SIWZ.pdf 395,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana ogłoszenia_61KR19.pdf 39,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_61KR19_PO ZMIANIE.pdf 599,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_SOPZ_61KR19_PO ZMIANIE.pdf 446,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_7_Wykaz osób_6...O ZMIANIE.pdf 332,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 106,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Info o unieważnien...IP_61KR19.pdf 189,8 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się