Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.64.2019.KK Przygotowanie programu współpracy transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską, Ukrainą i Białorusią (Program)  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Miasto
Śródmieście  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2019-10-10  
Data publikacji do
2020-02-01  
Termin składania ofert
2019-11-05 09:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2611.64.2019.KK  

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 5 listopada 2019 r. do godz. 09:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),
Załącznik Nr 2 - wzór Umowy,
Załącznik Nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik Nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik Nr 5 - wzór informacji, że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej,
Załącznik Nr 6 - wzór wykazu usług,
Załącznik Nr 7 - wzór wykazu osób
Załącznik Nr 7a - wzór wykazu osób do ceny w kryteriach „Doświadczenie i kwalifikacje Kierownika zespołu” oraz „Doświadczenie i kwalifikacje członków zespołu”,
Załącznik Nr 8 - wzór Formularza Ofertowego.

 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22 października 2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 5 listopada 2019 r.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawców występujących wspólnie Utila Sp. z o.o., ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa (lider); EU-CONSULT Sp. z o.o., ul. Toruńska 18C, lokal D, 80-747 Gdańsk.
Oferta ww. wykonawcy uzyskała 75 punktów. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny do pobrania w części załaczniki poniżej.

Załączniki

  ogłoszenie.pdf 90,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 640,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. 1 SOPZ.pdf 964,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. 2 wzór umowy.pdf 381,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał.3 oświadczenie.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał.4 oświadczenie.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał.5 oświadczenie .doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał.6 wykaz_usług..doc 50 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał.7 Wykaz osób.doc 91,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał.7a Wykaz osób.doc 91 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał.8 FO.doc 140 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyjaśnienia treści SIWZ 1.pdf 194,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 106,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 1 do inform...o wyborze.pdf 240,78 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się