Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.22.2016.KR Opracowanie koncepcji, zakup mediów i realizacja ogólnopolskiej kampanii promującej efekty wdrażania programów Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
Przedmiot zamówienia
Opracowanie koncepcji, zakup mediów i realizacja ogólnopolskiej kampanii pomującej efekty wdrażania programów Funduszy Norweski  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem  
Wadium
50.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2017-01-27  
Data publikacji do
2017-12-31  
Termin składania ofert
2017-03-07 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2611.22.2016.KR  

UWAGA: zmiana terminu składania wniosków
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć do 07.03.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju – Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
Załącznik nr 3 wzór jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;
Załącznik nr 4 wzór informacji o grupie kapitałowej;
Załącznik nr 5 wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego Wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
Załącznik nr 6 wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
Załącznik nr 7 wzór oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 716);
Załącznik nr 8 wzór oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
Załącznik nr 9 wzór wykazu głównych usług na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 10 Szczegółowe informacje dot. zamówienia;
Załącznik nr 11 wzór wykazu usług w celu przyznania punktów w ramach kryterium selekcji;
Załącznik nr 12 wzór oświadczenia o skierowaniu do realizacji przedmiotowego zamówienia 4 osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

UWAGA: Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w poszczególnych polach formularza ogłoszenia o zamówieniu, nie było możliwe zawarcie w nim wszystkich informacji, które są w załączonym dokumencie "Szczegółowe informacje dot. zamówienia".

Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu.
W części załączniki zostały zamieszczone:
Treść wyjaśnień do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.01.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 03.02.2017 r. (oraz zmiana załącznika nr 10 do ogłoszenia - Szczegółowe informacje dot. zamówienia)
Załącznik nr 3 - wzór jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia -  z dnia 03.02.2017 r.
Załącznik nr 9 - wzór wykazu głównych usług na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu - z dnia 03.02.2017 r.
Załącznik nr 11 - wzór wykazu usług w celu przyznania punktów w ramach kryterium selekcji  - z dnia 03.02.2017 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 07.02.2017 r.

 

Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu.
W części załączniki zostały zamieszczone:
Treść wyjaśnień do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 24.02.2017

Wykonawcy zaproszeni do składania ofert wstępnych, składaja ofertę wstępną wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami do 22.06.2017 r. do godz. 09:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
Poniżej załączone zostały:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (oferta wstępna)
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik nr 3 - Formularz oferty wstepnej
Załącznik nr 4 - Wzór szczegółowego formularza oferty

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 6 czerwca 2017 r.
W części załączniki została zamieszczona treść wyjaśnień SIWZ z dnia 6 czerwca 2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 7 czerwca 2017 r.
W części załączniki została zamieszczona treść wyjaśnień SIWZ z dnia 7 czerwca 2017 r.
 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 9 czerwca 2017 r.
W części załączniki została zamieszczona treść wyjaśnień SIWZ z dnia 9 czerwca 2017 r.

 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13 czerwca 2017 r.
W części załączniki została zamieszczona treść wyjaśnień SIWZ z dnia 13 czerwca 2017 r.

 

UWAGA: zmiana terminu składania ofert

Wykonawcy zaproszeni do składania ofert, składają ofertę  wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami do 03.08.2017 r. do godz. 09:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
Poniżej załączone zostały:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik nr 3 - Formularz oferty
Załącznik nr 4 - Wzór szczegółowego formularza oferty

 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18 lipca 2017 r.
W części załączniki została zamieszczona treść wyjaśnień SIWZ z dnia 18 lipca 2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21 lipca 2017 r.
W części załączniki została zamieszczona treść wyjaśnień SIWZ z dnia 21 lipca 2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25 lipca 2017 r. 
W części załączniki została zamieszczona treść wyjaśnień SIWZ z dnia 25 lipca 2017 r.

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 27 lipca 2017 r. 
W części załączniki została zamieszczona treść wyjaśnień i zmiana SIWZ z dnia 27 lipca 2017 r.

 

Informacje z dnia 03.08.2017 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia z dnia 11 września 2017 r.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę występującego wspólnie: APELLA S.A. – Lider Konsorcjum, ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia oraz MYPLACE Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. Wykonawcy uzyskała największy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z przyznaną punktacją do pobrania w części załączniki, poniżej.


 

Załączniki

  Ogloszenie o zamowi...iu_22KR16.pdf 130,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_Wzor_ wniosku_22KR16.docx 33,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_2_SOPZ_22KR16.doc 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_3_JEDZ_22KR16.doc 194 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_Grupa_kapital...a_22KR16.docx 19,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_Oswiadczenie_...ok_22KR16.doc 51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_6_Oswiadczenie_...ie_22KR16.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_7_Oswiadczenie_...ie_22KR16.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_8_Oswiadczenie_...ot_22KR16.doc 54,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_9_Wykaz_Uslug_w...p_22KR16.docx 20,9 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_10_Szczegółow...ie_22KR16.pdf 118,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_11_Wykaz_Uslug_..._ 22KR16.docx 21,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_12_Oświadczeni...ce_22KR6.docx 24,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyjasnienia_20170131.pdf 33,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienia_20170203.pdf 58,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal3_JEDZ_ZMIANA_03022017.doc 194 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal9_WykUslug_ZMIAN...03022017.docx 21,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal11_Wykaz_KrSelek...03022017.docx 22,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogloszenie_zmiana_07022017.pdf 72,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienia_20170224.pdf 252,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_22KR16_wstępna.pdf 94,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_SOPZ_22KR16.pdf 71,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_IPU.pdf 56,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_FOW_22KR16.doc 54,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_Wzor_szczeg_f...wstepnej.docx 34,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyjasnienia 1_20170606.pdf 29,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienia 2_20170607.pdf 35,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienia_09.06_22KR16.pdf 245,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia_13.06.2017.pdf 268,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_22KR16.pdf 96,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_SOPZ_22KR16.pdf 81,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_IPU.pdf 86,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_FO_22KR16.doc 61 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_Wzor_szczeg_f...j_22KR16.docx 35,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyjasnienia 1_20170718.pdf 53,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienia 2_20170721.pdf 32,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienia i zmian..._20170725.pdf 47,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienia i zmian..._20170727.pdf 43,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 23,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ocena ofert_bip_20170911.pdf 30,81 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się