Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.57.2017.MP Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2-dniowych szkoleń z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Ministerstwo Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2017-07-17  
Data publikacji do
2017-09-30  
Termin składania ofert
2017-08-04 11:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2611.57.2017.MP  

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 4 sierpnia 2017 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju , Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Poniżej zamieszczono:
Ogłoszenie o zamówieniu
Istotne Warunki Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Zadania
                              Załącznik nr 1 do SOZ - wzór ankiety ewaluacyjnej
                              Załącznik nr 2 do SOZ - schematy sali szkoleniowej
Załącznik Nr 2 – wzór Istotnych Postanowień Umowy
                             Załącznik nr 4 do umowy - wzór umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób
Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego

Wyjaśnienia treści IWZ

W części załączniki zostały zamieszczone:

wyjaśnienia treści IWZ z dnia 21 lipca 2017 r.
wyjaśnienia treści IWZ z dnia 26 lipca 2017 r.
wyjaśnienia i zmiany treści IWZ i ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27 lipca 2017 r.
aktualny (obowiązujący) wzór Formularza Ofertowego (załącznik nr 8) - tekst z dnia 27.07.2017 r.
zmiany treści IWZ z dnia 28 lipca 2017 r.
aktualny (obowiązujący) wzór Formularza Ofertowego (załącznik nr 8) - tekst z dnia 28.07.2017 r.
wyjaśnienia treści IWZ z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Informacja z otwarcia ofert.
Informacja o terminie przeprowadzenia prezentacji przez trenerów.

Informacja z dnia 5 września 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Instytut Badań i Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

Oferta w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w IWZ.
W załącznikach zamieszczono informację o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją.
 

Informacja o udzieleniu zamówienia

W dniu 18.09.2017 r. Zamawiajacy udzielił zamówienia Wykonawcy: Instytut Badań i Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

Załączniki

  ogloszenie_57MP17.pdf 201,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IWZ_57MP17.pdf 393,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_SOZ_57MP17.pdf 230,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_doSOZ_Ankieta.pdf 308,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_doSOZ_Sala.pdf 95,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_IPU_57MP17.pdf 188,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal4_do_IPU_przetwa...ych57MP17.pdf 272,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_oswiadczenie_...i_57MP17.docx 25,2 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_oswiadczenie_...e_57MP17.docx 26,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_grupa_kapital...a_57MP17.docx 27,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_6_WykU_57MP17.docx 26,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_7_WOsob_57MP17.docx 30,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_8_FO_57MP17.docx 40,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyj1_IWZ_57MP17.pdf 114,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyj2_IWZ_57MP17_260717.pdf 26,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyj3_57MP17_27072017.pdf 261,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal8_FO_57MP17.doc 73 KB (doc) szczegóły pobierz
  zm4_57MP17.pdf 230,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal8_FO_57MP17_28_07.docx 41,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyj5_57MP17_01082017.pdf 45,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_otwarcie..._04082017.pdf 29,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Terminy_ prezentacji.pdf 44,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ocena_ofert_57MP17.pdf 53,26 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się