2019-08-02

Publikacja obwieszczeń prasowych

Przedmiot zamówienia

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na świadczenie na rzecz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju usługi polegającej na publikacji obwieszczeń prasowych w wybranych tytułach prasy lokalnej na terenie całego kraju oraz w prasie ogólnopolskiej. Prosimy o przedstawienie cen jednostkowych publikacji obwieszczeń w podziale na średni nakład dzienny tytułów prasowych:

  • do 5 tys. egzemplarzy,
  • powyżej 5 tys. do 10 tys. egzemplarzy,
  • powyżej 10 tys. egzemplarzy.

Prosimy również o udokumentowanie, że zapewniacie Państwo dostęp co najmniej 32 tytułów prasy lokalnej (tytuły właściwe terytorialnie dla różnych jednostek administracyjnych i województw).
Wymóg związany jest z podziałem administracyjnym na 16 województw i koniecznością każdorazowego zaproponowania 2 tytułów prasy, w których można zamieścić ogłoszenie na terenie każdego województwa.

Informacje o ofercie

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Katarzyna.Bieganska@miir.gov.pl oraz Paulina.Michalak-Jaworska@miir.gov.pl w terminie do 9 sierpnia 2019 r. (piątek) do godz. 16.00

  1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
  2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
  4. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w ministerstwie.
  5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
  6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicyprzedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

Załączniki

  Szczegółowy opis ...mówienia.pdf 197,78 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się