2019-07-16

Administrowanie platformą e-learningową

Oszacowanie wartości planowanego zamówienia na administrowanie platformą e-learningową, wyprodukowanie i aktualizację szkoleń oraz pełne dostosowanie platformy i szkoleń do standardu WCAG 2.0 na poziomie AA, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017, poz. 2247).

Przedmiot zamówienia:

Ogłoszenie dotyczy oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usługi administrowania platformą e-learningową dla osób oceniających projekty współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wyprodukowania nowych szkoleń i aktualizacji szkoleń dotychczas dostępnych na platformie oraz pełnego dostosowania platformy i szkoleń do standardu WCAG 2.0 na poziomie AA.

Informacje o ofercie:

Zapraszamy do zapoznania się z opisem zadania i wymaganiami dla wykonawcy na wykonanie ww. usługi oraz do przesłania opracowanej wyceny zamówienia na adres: lukasz.grezel@miir.gov.pl do 23 lipca 2019 r.

Wykonawcy w ramach oszacowania wartości zamówienia zobowiązani są do przedstawienia całościowego kosztu realizacji usługi oraz kosztu za:

  1. administrowanie platformą e-learningową – cena za kwartał,
  2. pełne dostosowanie platformy i szkoleń wskazanych w części 3.2 SOPZ oraz skryptów dotyczących tych szkoleń do standardu WCAG 2.0 na poziomie AA,
  3. wyprodukowanie szkoleń – 25 godzin szkoleniowych,
  4. aktualizację szkoleń – 320 roboczogodzin,
  5. 200 roboczogodzin w ramach dodatkowego pakietu godzin.

Zamawiający może udostępnić na prośbę podmiotu dokonującego wyceny Raporty zgodności ze standardem WCAG na poziomie AA dotyczące:

  1. platformy,
  2. przykładowego szkolenia spośród szkoleń wskazanych w części 3.2 SOPZ
  3. skryptu dotyczącego przykładowego szkolenia wskazanego w pkt 2.

Zamawiający na prośbę podmiotu dokonującego wyceny wartości zamówieniamoże przyznać tymczasowy dostęp do Platformy, która znajduje się pod linkiem: www.eksperci.efs.gov.pl.

Przeprowadzane rozeznanie rynku ma służyć wykonaniu jak najbardziej wiarygodnej wyceny usługi przez Zamawiającego.

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

Załączniki

  02. Zał 1. SOPZ_WC...5.07.2019.pdf 281,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  01. Zał 1. SOPZ_WC....07.2019.docx 116,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  03. zał_3_Formular...i usługi.doc 463,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie na stro...5.07.2019.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się