2015-06-18

Badanie efektywności kampanii społecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z siedzibą w Warszawie (00-926) przy ul. Chałubińskiego 4/6 zaprasza do składania ofert, w ramach procedury rozeznania rynku, na przeprowadzenie badania efektywności kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 1. Wymagania wobec Wykonawcy zostały uwzględnione w Zapytaniu ofertowym (link do pobrania dokumentu poniżej).
   
 2. Oferty należy przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: Borys.Burzawa@mir.gov.pl (wielkość wiadomości nie może przekroczyć 10 MB) lub pocztą na adres do korespondencji:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
  Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  ul. Chałubińskiego 4/6,
  00-928 Warszawa.

  z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe – oferta na przeprowadzenie badania efektywności kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego”
   
 3. Termin nadsyłania ofert: 25 czerwiec 2015 r. (czwartek) do godz. 14.00.
 4. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 3 nie będą rozpatrywane.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji. Zamawiający zastrzega, że oferowana cena będzie stanowić informację publiczną.
 7. Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się z załączonymi dokumentami – Zapytaniem ofertowym wraz załącznikami: kwestionariuszem wywiadu oraz opisami kampanii realizowanych przez Zamawiającego.
 8. Zamawiający zapewni ze swojej strony bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
 9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie jest również ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 10. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

UWAGA dodany został załącznik: Wyjaśnienia do procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie badania efektywności kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Załączniki

  Formularz_ofertowy.docx 28,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  kwestionariusz_wywiadu.pdf 348,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opis_kampanii.pdf 222,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzor_umowy.docx 44,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  zapytanie_ofertowe.pdf 241,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia do pro...chu drogowego 115,48 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się