2019-03-11

Dzierżawa bezbutlowych urządzeń filtrujących i uzdatniających wodę

Przedmiot zamówienia

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału i złożenia ofert na dzierżawę nowych, bezbutlowych urządzeń filtrujących i uzdatniających wodę wodociągową na okres 24 miesięcy od dnia 01-04-2019 do 31-03-2021.

Informacje o ofercie

Oferty proszę składać poprzez odesłanie wypełnionego formularza ofertowego na adres piotr.strzalkowski@miir.gov.pl  do dnia 18-03-2019 r.  

Informacje dla Wykonawców:

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.
 4. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
 5. Przy wyborze oferty Zamawiający kieruje się ceną oraz realizacją przez Wykonawcę dodatkowych aspektów społecznych poprzez zatrudnienie do realizacji zamówienia:
  • osób bezrobotnych,
  • osób młodocianych zatrudniane w celu przygotowania zawodowego,
  • osób niepełnosprawnych
  • oraz w myśl art. 29 ust. 4 pkt 4 Prawa zamówień publicznych innych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, wskazanych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. 
 6. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (w %)

1

Cena

80

2

Aspekty społeczne

do 20

Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem ceny przyznając punkty zgodnie z  zasadą, że 1% - 1 punkt.

Cena oferty najtańszej

-------------------------------   x 80  = liczba punktów

Cena oferty badanej

Zamawiający przyzna punkty za realizację zamówienia w przypadku zgłoszenia  osób z każdej grupy i tak:

 • Zgłoszenie jednej  osobybezrobotnej-  5 pkt;
 • Zgłoszenie jednej  osobymłodocianej zatrudnianej w celu przygotowania zawodowego - 5 pkt;
 • Zgłoszenie jednej  osobyniepełnosprawnej - 5  pkt;
 • Zgłoszenie jednej z osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, wskazanych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym – 5 pkt. 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zsumowany i ew. zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Termin realizacji zamówienia - 24 miesiące

Osoby do kontaktu

Piotr  Strzałkowski, tel. 22/273-84-10  lub Justyna Matczuk, tel. 22/273-85-67

Załączniki

  Formularz_ofertowy.docx 45,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  SOPZ_bezb.pdf 37,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  umowa wzór.pdf 71,84 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się