2019-05-15

Ekspertyza w zakresie strategii wspierania modernizacji budynków

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy w zakresie określenia opłacalnych podejść do modernizacji właściwych dla danego typu budynków i strefy klimatycznej, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, ewentualnych właściwych punktów aktywacji w cyklu życia budynku.

Przedmiotowa ekspertyza musi obejmować swym zakresem m.in. określenie opłacalnego podejścia do renowacji budynków w Polsce, jak i uwzględniać szacunkowe dane, dotyczące zmiany rocznego kosztu eksploatacji budynków poddanych modernizacji zgodnie z propozycjami zawartymi w treści ekspertyzy.

Ekspertyza powinna również zawierać wariantowe propozycje modernizacji budynków, obejmujące tak modernizacje całościowe, jak i częściowe, przy czym, w zakresie dotyczącym modernizacji częściowej Wykonawca na przykładzie wskaże i uzasadni najwłaściwsze do podjęcia prace modernizacyjne.

Informacje o ofercie

Informację na temat proponowanej oferty: szacunkowej wartości planowanego zamówienia, w języku polskim, należy przesyłać w terminie do dnia 29.05.2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: Przemyslaw.Perczynski@miir.gov.pl

Kryteria oceny

Kryteriami oceny przyszłych ofert będą:

  • cena,
  • termin wykonania analizy.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu

Przemysław Perczyński: tel. 22 522 51 13, e-mail:  Przemyslaw.Perczynski@miir.gov.pl

Załączniki

  SOPZ renowacja.docx 87,55 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się