2019-08-07

Ekspertyza w zakresie rynku budownictwa w Polsce

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu ekspertyzy o roboczym tytule „Czynniki wpływające na funkcjonowanie rynku budowlanego, podaż usług budowlanych oraz ceny robót i obiektów budowlanych”. Ekspertyza musi omawiać poszczególne czynniki popytowe i podażowe, wynikające z aktualnych tendencji na rynku, które wpływają na rynek budowlany oraz ceny notowane na tym rynku płacone przez odbiorców usług i obiektów budowlanych, z podziałem na:

  • rynek budownictwa mieszkaniowego,
  • rynek budownictwa niemieszkaniowego,
  • rynek budownictwa infrastrukturalnego.

Warunki udziału w postępowaniu

O udział w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w realizacji w latach 2014-2019 minimum 3 prac badawczych z zakresu rynku budowlanego.

Informacja o ofercie

Informację na temat proponowanej oferty: szacunkowej wartości planowanego zamówienia, w języku polskim, należy przesyłać w terminie do dnia 29.08.2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: krzysztof.stefaniak@miir.gov.pl.
 

Kryteria oceny

Kryteriami oceny przyszłych ofert będą:

  • cena,
  • potencjał naukowy i analityczny osób wykonujących badanie,
  • koncepcja badawcza.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu

Krzysztof Stefaniak, krzysztof.stefaniak@miir.gov.pl

UWAGA! Postępowanie zostało unieważnione z powodu przewyższenia przez złożone oferty, w tym ofertę z najniższą ceną, kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki

  SOPZ_rynek_budowlany.pdf 243,08 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się