2019-03-26

Koncepcja programowa konferencji nt. roli wzornictwa przemysłowego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i realizacja koncepcji programowej konferencji na temat roli wzornictwa przemysłowego w rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców: beneficjentów i potencjalnych beneficjentów działania 1.4. Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 

Informacje o ofercie

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 2 kwietnia 2019 r. na adres e-mail: anna.lempicka@miir.gov.pl

Osoba do kontaktu

Anna Łempicka, anna.lempicka@miir.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

1. Jako warunek udziału w postępowaniu wskazaliście Państwo, że Wykonawca musi posiadać doświadczenie w organizacji min. 3 wydarzeń typu konferencja/ seminarium związanych z tematyką wzornictwa przemysłowego  wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Czy kryterium dostępu będzie spełnione jeżeli w załączniku nr 2 wykażemy organizację szkoleń z zakresu wzornictwa? W szkoleniach organizowanych przez ......... wzięli udział  przedstawiciele przedsiębiorstw. Ponieważ ww. szkolenia były realizowane w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo ........ nie posiadamy referencji potwierdzających ich rzetelne wykonanie. Czy w zamian możemy przedstawić potwierdzenie z MKiDN rozliczenie projektu?

Organizacja przez Wykonawcę szkoleń z zakresu wzornictwa spełnia kryterium wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia Wykonawcy - wskazanego w rozdz. III OPZ. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego Wykonawca może przedstawić inne niż referencje dokumenty poświadczające należyte wykonanie ww. usług. W przypadku, jeśli nie jest w stanie uzyskać żadnego z wymienionych dokumentów, może dołączyć stosowne oświadczenie z podaniem przyczyn braku możliwości uzyskania poświadczeń (co wskazane jest w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego)

2. ............... co roku przeprowadza konkurs ........, który jest ........................ Organizowany konkurs corocznie ........... wieńczy uroczysta gala rozdania nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej. Podczas wydarzenia, które ma miejsce w siedzibie ........ spotykają się finaliści i laureaci uczestniczący w konkursie ............ – producenci, dystrybutorzy, usługodawcy i studia projektowe, a także przedstawiciele administracji publicznej. Czy kryterium dostępu będzie spełnione jeżeli w załączniku nr 2 wykażemy organizację gali konkursu .........?

Organizacja wydarzeń, typu coroczna gala wieńcząca konkurs wzorniczy może spełniać kryterium doświadczenia Wykonawcy wskazane w rozdz. III OPZ. Aby kryterium zostało uznane za spełnione, wskazanemu wydarzeniu muszą towarzyszyć  elementy edukacyjne związane z promocją wzornictwa przemysłowego, mogą to być np. wystąpienia praktyków/projektantów/specjalistów/ekspertów branży/przedsiębiorców/laureatów ww. konkursu w trakcie wydarzenia - niezależnie od ich formy.

Wybór Wykonawcy

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
 

Załączniki

  zał. 1 SOPZ_konfer...ja design.doc 70 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 3 istotne pos...nferencja.doc 66,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 2 wykaz uslug - wzór.docx 26,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  zapytanie ofertowe ...ictwo v.2.doc 183 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się