2019-10-15

Organizacja studiów podyplomowych „Akademia Dostępności”

Przedmiot zamówienia

W związku z planowanym wszczęciem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Studia podyplomowe Akademia Dostępności”,  w ramach procedury szacowania wartości zamówienia zapraszamy do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia usługi studiów podyplomowych dla minimum 70 pracowników instytucji systemu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Sposób przygotowania oferty

Prosimy o przesłanie oferty cenowej dotyczącej całkowitego kosztu usługi brutto (w tym koszt studiów oraz koszty organizacyjne, tj. koszty wyżywienia, dojazdy i noclegi) dla 1 uczestnika.

Termin składania ofert

Ofertę cenową należy przesłać w wersji elektronicznej w ciągu 7 dni kalendarzowych, tj. do 22 października 2019 r. (wtorek) na adres e-mail: marzena.mecina@miir.gov.pl

Informacje dodatkowe

  • Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
  • Treść przedmiotowego rozeznania nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu Ustawy prawo zamówień publicznych i jest jedynie niezbędnym do uruchomienia przetargu elementem szacowania wartości zamówienia.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Załączniki

  SOPZ Akademia Dostepnosci.doc 527,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się