2015-06-03

Raport statystyczny dotyczący liczby kredytów mieszkaniowych oraz rynkowych cen transakcyjnych w 2014 r.

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie raportu statystycznego dotyczącego:
 • rynku kredytów mieszkaniowych,
 • cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym.
Celem raportu jest dostarczenie danych pozwalających na analizę  warunków programu „Mieszkanie dla młodych” (limity cenowe, limity powierzchniowe) oraz jego efektów w 2014 r. na tle rynku finansowania mieszkalnictwa i lokalnych rynków mieszkaniowych. Raport zostanie wykorzystany w planowanej ocenie ex post funkcjonowania ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304 z późn. zm.).
 
Informacje o przedmiocie zamówienia
 • Badanie jest realizowane po raz pierwszy i dotyczy roku 2014 (pierwszy rok funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych”).
 • W ramach badania wykonawca powinien przedstawić dane dotyczące liczby i kwoty kredytów mieszkaniowych udzielonych w 2014 r. odrębnie dla rynku wtórnego i rynku pierwotnego. Dane powinny być zaprezentowane w poszczególnych lokalizacjach: odrębnie dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz pozostałych obszarów województwa. W przypadku takiej możliwości, z pozostałego obszaru województwa należy wyodrębnić kredyty udzielone na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego znajdującego się w gminach sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.
 • W ramach danych dotyczących liczby i kwoty kredytów mieszkaniowych, należy wyodrębnić transakcje spełniające warunki programu „Mieszkanie dla młodych”, t.j.: cena transakcyjna poniżej limitu dla danej lokalizacji, powierzchnia poniżej 75 lub 85 m2 w przypadku lokali mieszkalnych oraz  100 lub 110 m2 w przypadku domów jednorodzinnych.
 • Dodatkowo w ramach raportu, wykonawca powinien przedstawić dane dotyczące cen transakcyjnych na rynkach mieszkaniowych w 2014 r. odrębnie dla rynku wtórnego i rynku pierwotnego. Dane powinny być zaprezentowane w poszczególnych lokalizacjach: odrębnie dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz pozostałych obszarów województwa. W przypadku takiej możliwości, z pozostałego obszaru województwa należy wyodrębnić transakcje zakupu mieszkania lub domu jednorodzinnego znajdującego się w gminach sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.
 • W ramach danych dotyczących cen transakcyjnych, wykonawca powinien przedstawić: przeciętną cenę zakupu w przeliczeniu na 1 m2, medianę cen w przeliczeniu na 1 m2, strukturę decylową cen (w przypadku większej liczby transakcji na danym rynku), udział transakcji spełniających warunki programu ”Mieszkanie dla młodych”.
 • Raporty powinny obejmować dane dla poszczególnych kwartałów oraz zbiorcze podsumowanie 2014 roku. 
Czas realizacji zadania

1 miesiąc od daty podpisania umowy.
 
Oferta powinna zawierać
 • szacowany kosztorys,
 • informację o planowanym sposobie przeprowadzenia badania, w tym o wiarygodności wykorzystanych danych,
 • informację o potencjale kadrowym, technicznym i finansowym Wykonawcy, w tym osób bezpośrednio wykonujących planowany raport,
 • informacje o zrealizowanych badaniach, raportach statystycznych i innych opracowaniach o tematyce związanej z mieszkalnictwem i finansowaniem mieszkalnictwa w latach 2012-2015.
Kryteria oceny ofert
 • dostęp do wiarygodnych baz danych zawierających informacje o rynku kredytów mieszkaniowych i cenach transakcyjnych na rynku mieszkaniowym,
 • jakość i wiarygodność przeprowadzonych badań, raportów statystycznych oraz innych opracowań  o tematyce związanej z mieszkalnictwem i finansowaniem mieszkalnictwa w latach 2012-2015,
 • potencjał analityczny osób wykonujących badanie uprawdopodobniający odpowiednią jakość wykonania pracy badawczej,
 • koszt wykonania pracy. 
Termin nadsyłania ofert 
 
Do 22 czerwca 2015 r. w formie elektronicznej na adres: SekretariatDM@mir.gov.pl. Osobą do kontaktu jest Artur Polak, tel. (22) 522 53 22, e-mail: Artur.Polak@mir.gov.pl.
 
Dodatkowe informacje
 
 • W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 • Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków Zamówienia.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w ministerstwie.
 • Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi źródła zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 • Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy oferta zostanie odrzucona.
 • Ministerstwo zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z Zamówienia bez podania przyczyn. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się