2019-09-27

Rozeznanie rynku na dostarczenie różnorodnego sprzętu AGD

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na:

sukcesywną sprzedaż i dostarczenie różnorodnego sprzętu AGD

 

Oferty, w języku polskim, należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego i załącznika do formularza ofertowego dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego,  

w terminie do  dnia 04-10-2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail:hubert.kapusta@miir.gov.pl

 

  1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
  3. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
  4. Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą.
  6. W wyjątkowych przypadkach, po uprzedniej akceptacji, Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia za pośrednictwem standardowych usług kurierskich.
  7. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
  8. Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę
  9. Kryterium wyboru Wykonawcy będzie najniższa cena.
  10. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia proszę się kontaktować  z:

Hubert Kapusta tel.: 22/273-88 80  mail: hubert.kapusta@miir.gov.pl

Załączniki

  Treśc ogłoszenia.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  umowa_wzór AGD.pdf 51,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz_ofertowy.docx 41,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...fertowego.xls 50,5 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się