2015-06-09

Sprzedaż i dostarczenie do siedziby MIiR 20 szt. klimatyzatorów przenośnych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie w ramach procedury rozeznania rynku oferty na sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie (ul. Wspólna 2/4) 20 szt. klimatyzatorów przenośnych. Oferty należy złożyć drogą mailową do 17 czerwca 2015 r. wyłącznie na adres p.nowak@mir.gov.pl.
 
Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:
  1. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie ul. Wspólna 2/4. 
  2. Zamówienie realizowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz formularzem ofertowym.
  3. Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączanego formularza ofertowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty kompletne w szczególności złożone na formularzu ofertowym i podpisane. 
  4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
  5. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się całkowitą ceną brutto oferty.
  6. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.
  8. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
  9. Oferty przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia proszę się kontaktować z Pawłem Nowakiem, tel. (22) 273 82 67.
 

Załączniki

  Projekt_umowy_klima...ry_090615.pdf 264,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SzOP_klimatyzatory_090615.pdf 122,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz_ofertowy_...y_090615.docx 42,14 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się