2019-07-16

Sprzedaż i dostawa drabin i platform roboczych

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na:

sprzedaż i dostawę drabin i platform roboczych, zwanych dalej „sprzętem”.

w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy.

Oferty, w języku polskim, należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego, dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego,  w terminie do  dnia 23-07-2019 r. włącznie,

 

drogą elektroniczną na adres e-mail:tomasz.kalbarczyk@miir.gov.pl

 

  1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
  3. W przypadku przekroczenia 10 000 zł całkowitej łącznej ceny brutto oferty, Ministerstwo Inwestycji i  Rozwoju zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
  4. Pod uwagę będą brane tylko oferty w pełni spełniające wymagania Zamawiającego.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą.
  2. W wyjątkowych przypadkach, po uprzedniej akceptacji, Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia za pośrednictwem standardowych usług kurierskich.
  3. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w  rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez   oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
  4. Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę

Załączniki

  Treść ogłoszenia.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Opis przedmiotu zamówienia.docx 19,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy.doc 84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór umowy.docx 60,01 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się