2019-05-17

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu z zakresu innowacji i CSR

Przedmiot zamówienia

W ramach procedury rozeznania rynku, zapraszamy do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego warsztatu z zakresu tematyki innowacji i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw skierowanego do firm z sektora MŚP.

Celem warsztatu jest nabycieprzez uczestników umiejętności analizowania wpływu prowadzonego przedsiębiorstwa na otoczenie celem świadomego wdrażania projektów innowacyjnych w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze i społeczne w sposób zgodny z podejściem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Informacje o ofercie

Oferty zawierające propozycję scenariusza warsztatów wraz z referencjami, CV trenerów oraz kosztorysem należy przesyłać w wersji elektronicznej do 31 maja 2019 r. na adres e-mail: malgorzata.klos@miir.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Kryteria oceny

Kryteriami oceny składanych ofert będą:

  • Cena – 40%
  • Sposób realizacji warsztatu – 60%.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Osoba do kontaktu

Małgorzata Kłoś, tel. 22 273 88 75, e-mail: malgorzata.klos@miir.gov.pl

Załączniki

  SOPZ warsztat pilotażowy_ost.doc 188,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się