2019-05-07

Weryfikacja wniosków w ramach Działania 2.19, 4.1 oraz 4.2 POWER

Przedmiot zamówienia

W związku z planowanym wszczęciem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na weryfikację wniosków o płatność wraz z analizą pogłębioną oraz kontrolą zamówień publicznych w ramach Działania 2.19, 4.1 oraz 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach procedury szacowania wartości zamówienia zapraszamy do składania propozycji ceny za realizację zamówienia.

Zamówienie będzie polegać na:
·    analizie maksymalnie 330 wniosków o płatność w zakresie finansowym;
·    analizie pogłębionej wydatków w ramach maksymalnie 210 wniosków o płatność;
·    kontroli maksymalnie 45 postępowań udzielonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o podanie szacunkowej wartości całego zamówienia oraz kosztu jednostkowego poszczególnych typów weryfikacji, opisanych w załączniku Opis przedmiotu zamówienia.

Informacje o ofercie

Szacunkowe wartości zamówienia uprzejmie proszę przekazać wyłącznie elektronicznie, w formie wypełnionego formularza wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, do 17 maja 2018 r. na adres: agata.wasilewska@miir.gov.pl.

1.    W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.    Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
3.    Treść przedmiotowego rozeznania nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu Ustawy prawo zamówień publicznych i jest jedynie niezbędnym do uruchomienia przetargu elementem szacowania wartości zamówienia.

Osoba do kontaktu

Agata Wasilewska,  tel. +48 22 273 80 43

Załączniki

  Kalkulacja ceny.xlsx 11,15 KB (xls) szczegóły pobierz
  Szczegółowy Opis ...mówienia.pdf 272,77 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się