2019-04-19

Wykonanie sesji zdjęciowych projektów dofinansowanych ze środków UE

Przedmiot zamówienia

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie sesji zdjęciowych projektów dofinansowanych ze środków unijnych (minimum 40 sesji zdjęciowych na obszarze całej Polski), zgodnie z założeniami wskazanymi w Szczegółowym Opisie Zadania (SOZ).

Informacje o ofercie

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 30 kwietnia 2019 r. (do godziny 12:00) na adres e-mail: wkpo@miir.gov.pl

W tytule wiadomości należy wpisać: OFERTA DOT. WYKONANIA BAZY ZDJĘĆ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH.

Wpłynięcie oferty zostanie potwierdzone mailowo. W przypadku braku informacji zwrotnej, potwierdzenie wpłynięcia oferty można uzyskać pod nr tel. 22 273 80 62.

Ofertę należy przesłać na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem nr 2 do SOZ wraz z załączeniem oświadczenia (załącznik nr 3 do SOZ) o spełnianiu przez fotografa/fotografów wymaganego doświadczenia, o którym mowa w pkt VII.1 SOZ.

Na potrzebę ubiegania się o zamówienie Wykonawca przedstawi próbkę fotografii, obejmującą minimum 5 zdjęć (danego fotografa), wykonanych w wersji cyfrowej, zapisanych w formacie .jpg. Wymagana rozdzielczość zdjęć to minimum 2449 x 1633 pikseli.

Próbka portfolio zawierać będzie:

·         przynajmniej 1 zdjęcieprzedstawiające infrastrukturę (drogową/obiekt architektoniczny/budynek),

·         przynajmniej 1 zdjęcie przestawiające osoby uczestniczące w przedsięwzięciu edukacyjnym/kulturalnym lub dotyczące pracy zespołowej/projektowej,

·         przynajmniej 1 zdjęcie związane tematycznie z obszarem innowacji/nowych technologii,

·         przynajmniej 1zdjęcie wykonane z drona.

Wykonawca przedstawi próbki portfolio fotografa/fotografów, którzy zostaną wykazani w oświadczeniu, będącym załącznikiem nr 3 do SOZ. W przypadku gdy zadanie będzie realizowane przez więcej niż 1 fotografa, wymagane jest przedstawienie próbki portfolia (minimum 5 zdjęć) każdego artysty.

Ocena ofert

Do realizacji zadania zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, wg następujących kryteriów:

  1. Cena – waga 60 proc. (maksymalnie 60 pkt), badana według wzoru: cena jednostkowa sesji oferty najniższej/cena jednostkowa sesji oferty badanej x 60. Wagi obliczane zostaną osobno dla 2 kategorii sesji (z udziałem drona
    i bez udziału drona). Punkty przydzielone zostaną na podstawie średniej dla obu wag.
  2. Kryteria jakościowe– waga 40 proc. (maksymalnie 40 pkt)

Ocena ofert w ramach kryteriów jakościowych nastąpi w oparciu o załączoną do oferty próbkę portfolio Wykonawcy składającą się z 5 fotografii. Wymogi dotyczące próbki znajdują się w pkt. II.

Ocenie podlegać będą:

  • Walory technicze – jakość wykonania zdjęć – waga 10 proc. (maksymalnie 10 pkt)

W ramach kryterium Zamawiający oceni ostrość, oświetlenie, nasycenie barw. Walory techniczne portfolio zostaną ocenione wg skali:

o   bardzo dobre: 10 pkt

o   dobre: 7 pkt

o   przeciętne: 3 pkt

o   niedostateczne: 0 pkt.

  • Walory estetyczne – waga 30 proc. (maksymalnie 30 pkt)

    W ramach kryterium Zamawiający oceni kompozycję zdjęcia, na którą składać się będzie: kadrowanie, tło, kontrast oraz oryginalne podejście do prezentacji treści zdjęcia.Walory estetyczne portfolio zostaną ocenione wg skali:

o   bardzo dobre: 30 pkt

(zdjęcie z bardzo atrakcyjnym tłem, bardzo dobrze wykadrowane, ze spójną kompozycją, bardzo ciekawym, pomysłowym ujęciem tematyki, dobrym kontrastem);

o   dobre: 20 pkt

(zdjęcie z atrakcyjnym tłem, dobrze wykadrowane, ze spójną kompozycją, ciekawym, pomysłowym ujęciem tematyki, dobrym kontrastem);

o   przeciętne: 10 pkt

(fotografia poprawnie wykadrowana, z dobrym kontrastem, którą cechuje jednocześnie brak oryginalnego podejścia do prezentowanych treści);

o   niedostateczne: 0 pkt

(zdjęcie z tłem, które nie koresponduje z tematyką zdjęcia, kadrowanie, które zaburza kompozycję, słaby kontrast, niskie walory artystyczne, wskazujące na amatorski charakter fotografii).

Badana oferta uzyskać może maksymalnie 100 pkt.

W przypadku przedstawienia próbki portfolia więcej niż 1 fotografa portfolia podlegać będą osobnej ocenie. Następnie wyciągnięta zostanie średnia z ocen próbki portfolio dla danego Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość konsultacji z ekspertem przy ocenie ofert.

Osoba do kontaktu

Marta Parowicz
Wydział Krajowych Programów Operacyjnych
Departament Promocji Funduszy Europejskich
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
tel. 22 273 80 62
e-mail: marta.parowicz@miir.gov.pl

Pozostałe informacje

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny, a także negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy).

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie jest ogłoszeniem  w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki

  Zał 1 do SOZ_TYLKO...cowości.xlsx 11,21 KB (xls) szczegóły pobierz
  SOZ_sesje foto_FE_zm_ver. 4.0.pdf 57,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 2 do SOZ_formu...ofertowy.docx 41,9 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 3 do SOZ_oświ...adczenie.docx 77,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 4 Istotne post...nia umowy.pdf 329,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zaproszenie_do_zloz...ia_oferty.doc 68,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zaproszenie_do_zloz...ia_oferty.pdf 57,7 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się