2015-06-10

Zakup i dostawa do kart zbliżeniowych HID

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę do siedziby Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: 
 1. 500 szt. kart zbliżeniowych HID, z zakodowaną numeracją: od 06721 do 07220.

  Numer karty nadrukowany: w prawym dolnym rogu.

  Opis:
  Card Range: 06721 - 07220.
  Format: H 10301
  Facility Code: 33
  Karty obsługiwane przez czytnik HID Prox 125 kHz

   
 2. 160 szt. naklejek na karty HID.

  Opis:

  Karty samoprzylepne muszą spełniać normy przewidziane dla druku drukarką typu ZEBRA ZXP, series 3.

   
 3. 500 szt. pojedynczego etui na karty HID.

   
 4. 10 szt. taśm barwiących (kolorowych) do drukarek typu ZEBRA ZXP, series 3.

Oferty należy składać droga e-mail na adres: aleksandra.tuziak@mir.gov.pl do 16 czerwca 2015 r. do godz. 12.00.

 
Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:
 1. Miejsce dostawy zamówienia: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie. 
 2. Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączanego formularza ofertowego.
 3. Oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrana ofertę.
 6. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 7. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 8. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 9. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.
 10. Ministerstwo przy wyborze oferty będzie kierowało się całkowitą łączną ceną brutto oferty. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 11. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie. W załączeniu przekazujemy Istotne Postanowienia Umowy.
 12. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się najniższą – najkorzystniejszą łączną ceną brutto.
Osoba do kontaktu: Aleksandra Tuziak tel.: 22 273 72 48,  783 922 557 e-mail: aleksandra.tuziak@mir.gov.pl.
 
 

Załączniki

  Formularz ofertowy.doc 44 KB (doc) szczegóły pobierz
  Istotne postanowienia umowy.pdf 194,59 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się