2016-06-22

Skargi i wnioski

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP.

Skargi i wnioski w Ministerstwie Rozwoju przyjmuje Biuro Kontroli.

Skargę lub wniosek kierowane do Ministra Rozwoju można:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Rozwoju

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mr.gov.pl
   
 • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
   
 • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5
   
 • złożyć ustnie do protokołu - w pokoju nr 40, który znajduje się na parterze budynku Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00

W sprawie skargi lub wniosku obywatel może też spotkać się z członkiem kierownictwa Ministerstwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikami Zespołu do spraw Organizacyjnych, Skarg i Wniosków zajmującymi się przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków.

Uzgodnienia terminu wizyty można dokonać telefonicznie pod nr: 22 693-51-64 lub osobiście w pokoju nr 40 w budynku Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5.

Ważne informacje:

 • Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.
 • Skarga i wniosek powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego (np. Jan Kowalski, ul. Odległa 15, 56-218 Zawiercie).
 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 • Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:
 1. Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 23);
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.