2016-03-07

Wniosek o wsparcie nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

Wniosek przeznaczony jest dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie nowej inwestycji z Funduszu Strefowego.

 

Dofinansowanie z Funduszu Strefowego może być przyznane na realizację inwestycji na terenie Polski podmiotowi:

 

1)   który uzyskał zezwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej przed dniem 1 stycznia 2001 r. i które zostało zmienione w trybie art. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw,

 

2)   który wszedł we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconego podmiotu, wskazanego w pkt 1,

 

3)   w którego kapitale zakładowym podmiot wskazany w pkt 1 posiada udział wynoszący co najmniej 25%,

 

4)   w którego kapitale zakładowym podmiot dominujący, wobec podatnika lub przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1, posiada udział wynoszący co najmniej 90%.

 

Wniosek o wsparcie nowej inwestycji z Funduszu Strefowego powinien być złożony w formie pisemnej do ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Do wniosku należy dołączyć załączniki, o których mowa w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U z 2015 r. poz. 734, z późn. zm.).

Załączniki

  Formularz wniosku o...westycji.docx 70,26 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się