Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-05-14 10:42:50  Paweł Nowak

Utworzono artykuł 17652 o nazwie 'Jak uzyskać patronat'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste17652
user_idpuste940567
resource_idpuste432
namepusteJak uzyskać patronat
category_idpuste5671
language_idpuste1
shortpusteTutaj dowiesz się jakie są zasady ubiegania się o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju i pobierzesz odpowiedni formularz.
fullpuste

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
(obowiązują od 10 marca 2014 r.)

Postanowienia ogólne

UWAGA!  Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.

2. Patronat Ministra jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.

3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojewódzki.

5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).

8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.

9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów).

10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.

11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 – 11.

Tryb przyznawania patronatów

13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:

 • wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),
 • szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.

15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 14. W  wyjątkowych sytuacjach szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie późniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najpóźniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Biuro Ministra,
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa.

Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.

Pobierz plik:

Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)

Zobacz także:

Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

publishfrompuste2015-05-14 00:00:00
_activepuste1
slugpustejak-uzyskac-patronat
2015-05-14 10:43:40  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3 style="text-align: center;"> ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU<br /> (obowiązują od 10 marca 2014 r.)</h3> <h4> Postanowienia og&oacute;lne</h4> <p> <strong><span style="color:#ffffff;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">UWAGA!&nbsp; </span></span></strong>Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w <a href="http://www.prezydent.pl/aktualnosci/patronaty/informacje-dla-wnioskodawcow/">zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP</a>, według kt&oacute;rego &bdquo;Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według kt&oacute;rego &bdquo;Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> 1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.</p> <p> 2. Patronat Ministra jest wyr&oacute;żnieniem honorowym, podkreślającym szczeg&oacute;lny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.</p> <p> 3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.</p> <p> 4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojew&oacute;dzki.</p> <p> 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.</p> <p> 6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.</p> <p> 7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).</p> <p> 8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.</p> <p> 9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produkt&oacute;w i usług zar&oacute;wno organizatora jak i jego partner&oacute;w).</p> <p> 10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być r&oacute;wnież objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.</p> <p> 11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związk&oacute;w, organizacji; nie udziela r&oacute;wnież patronat&oacute;w o charakterze stałym.</p> <p> 12. W szczeg&oacute;lnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, kt&oacute;re nie spełniają kryteri&oacute;w określonych w punktach 1 &ndash; 11.</p> <h4> Tryb przyznawania patronat&oacute;w</h4> <p> 13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.</p> <p> 14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:</p> <ul> <li> wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),</li> <li> szczeg&oacute;łowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.</li> </ul> <p> 15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokument&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w pkt 14. W&nbsp; wyjątkowych sytuacjach szczeg&oacute;łowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie p&oacute;źniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.</p> <p> 16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najp&oacute;źniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.</p> <p> Zgłoszenie należy przesłać na adres:</p> <p> <strong>Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,<br /> Biuro Ministra,<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4,<br /> 00-926 Warszawa.</strong></p> <p> Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.<br /> <br /> Pobierz plik:<br /> <br /> Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)</p> <p> Zobacz także:</p> <p> Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU<br /> (obowiązują od 10 marca 2014 r.)</strong></p> <h3> Postanowienia og&oacute;lne</h3> <p> <strong><span style="color:#ffffff;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">UWAGA!&nbsp; </span></span></strong>Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w <a href="http://www.prezydent.pl/aktualnosci/patronaty/informacje-dla-wnioskodawcow/">zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP</a>, według kt&oacute;rego &bdquo;Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według kt&oacute;rego &bdquo;Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> 1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.</p> <p> 2. Patronat Ministra jest wyr&oacute;żnieniem honorowym, podkreślającym szczeg&oacute;lny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.</p> <p> 3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.</p> <p> 4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojew&oacute;dzki.</p> <p> 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.</p> <p> 6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.</p> <p> 7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).</p> <p> 8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.</p> <p> 9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produkt&oacute;w i usług zar&oacute;wno organizatora jak i jego partner&oacute;w).</p> <p> 10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być r&oacute;wnież objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.</p> <p> 11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związk&oacute;w, organizacji; nie udziela r&oacute;wnież patronat&oacute;w o charakterze stałym.</p> <p> 12. W szczeg&oacute;lnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, kt&oacute;re nie spełniają kryteri&oacute;w określonych w punktach 1 &ndash; 11.</p> <h3> Tryb przyznawania patronat&oacute;w</h3> <p> 13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.</p> <p> 14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:</p> <ul> <li> wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),</li> <li> szczeg&oacute;łowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.</li> </ul> <p> 15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokument&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w pkt 14. W&nbsp; wyjątkowych sytuacjach szczeg&oacute;łowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie p&oacute;źniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.</p> <p> 16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najp&oacute;źniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.</p> <p> Zgłoszenie należy przesłać na adres:</p> <p> <strong>Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,<br /> Biuro Ministra,<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4,<br /> 00-926 Warszawa.</strong></p> <p> Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.<br /> <br /> Pobierz plik:<br /> <br /> Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)</p> <p> Zobacz także:</p> <p> Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
(obowiązują od 10 marca 2014 r.)

Postanowienia ogólne

UWAGA!  Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.

2. Patronat Ministra jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.

3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojewódzki.

5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).

8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.

9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów).

10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.

11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 – 11.

Tryb przyznawania patronatów

13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:

 • wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),
 • szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.

15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 14. W  wyjątkowych sytuacjach szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie późniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najpóźniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Biuro Ministra,
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa.

Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.

Pobierz plik:

Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)

Zobacz także:

Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
(obowiązują od 10 marca 2014 r.)

Postanowienia ogólne

UWAGA!  Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.

2. Patronat Ministra jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.

3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojewódzki.

5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).

8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.

9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów).

10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.

11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 – 11.

Tryb przyznawania patronatów

13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:

 • wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),
 • szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.

15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 14. W  wyjątkowych sytuacjach szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie późniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najpóźniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Biuro Ministra,
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa.

Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.

Pobierz plik:

Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)

Zobacz także:

Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

2015-05-14 10:45:14  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU<br /> (obowiązują od 10 marca 2014 r.)</strong></p> <h3> Postanowienia og&oacute;lne</h3> <p> <strong><span style="color:#ffffff;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">UWAGA!&nbsp; </span></span></strong>Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w <a href="http://www.prezydent.pl/aktualnosci/patronaty/informacje-dla-wnioskodawcow/">zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP</a>, według kt&oacute;rego &bdquo;Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według kt&oacute;rego &bdquo;Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> 1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.</p> <p> 2. Patronat Ministra jest wyr&oacute;żnieniem honorowym, podkreślającym szczeg&oacute;lny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.</p> <p> 3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.</p> <p> 4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojew&oacute;dzki.</p> <p> 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.</p> <p> 6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.</p> <p> 7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).</p> <p> 8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.</p> <p> 9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produkt&oacute;w i usług zar&oacute;wno organizatora jak i jego partner&oacute;w).</p> <p> 10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być r&oacute;wnież objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.</p> <p> 11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związk&oacute;w, organizacji; nie udziela r&oacute;wnież patronat&oacute;w o charakterze stałym.</p> <p> 12. W szczeg&oacute;lnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, kt&oacute;re nie spełniają kryteri&oacute;w określonych w punktach 1 &ndash; 11.</p> <h3> Tryb przyznawania patronat&oacute;w</h3> <p> 13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.</p> <p> 14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:</p> <ul> <li> wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),</li> <li> szczeg&oacute;łowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.</li> </ul> <p> 15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokument&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w pkt 14. W&nbsp; wyjątkowych sytuacjach szczeg&oacute;łowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie p&oacute;źniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.</p> <p> 16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najp&oacute;źniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.</p> <p> Zgłoszenie należy przesłać na adres:</p> <p> <strong>Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,<br /> Biuro Ministra,<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4,<br /> 00-926 Warszawa.</strong></p> <p> Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.<br /> <br /> Pobierz plik:<br /> <br /> Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)</p> <p> Zobacz także:</p> <p> Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU<br /> (obowiązują od 10 marca 2014 r.)</strong></p> <h3> Postanowienia og&oacute;lne</h3> <p> <strong><span style="color:#ffffff;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">UWAGA!&nbsp; </span></span></strong>Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w <a href="http://www.prezydent.pl/aktualnosci/patronaty/informacje-dla-wnioskodawcow/">zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP</a>, według kt&oacute;rego &bdquo;Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według kt&oacute;rego &bdquo;Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Patronat Ministra jest wyr&oacute;żnieniem honorowym, podkreślającym szczeg&oacute;lny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojew&oacute;dzki.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produkt&oacute;w i usług zar&oacute;wno organizatora jak i jego partner&oacute;w).</p> <p> &nbsp;</p> <p> 10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być r&oacute;wnież objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związk&oacute;w, organizacji; nie udziela r&oacute;wnież patronat&oacute;w o charakterze stałym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 12. W szczeg&oacute;lnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, kt&oacute;re nie spełniają kryteri&oacute;w określonych w punktach 1 &ndash; 11.</p> <h3> Tryb przyznawania patronat&oacute;w</h3> <p> 13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),</li> <li> szczeg&oacute;łowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> 15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokument&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w pkt 14. W&nbsp; wyjątkowych sytuacjach szczeg&oacute;łowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie p&oacute;źniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najp&oacute;źniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgłoszenie należy przesłać na adres:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,<br /> Biuro Ministra,<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4,<br /> 00-926 Warszawa.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.</p> <p> <br /> <br /> Pobierz plik:<br /> <br /> Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)</p> <p> Zobacz także:</p> <p> Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
(obowiązują od 10 marca 2014 r.)

Postanowienia ogólne

UWAGA!  Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.

2. Patronat Ministra jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.

3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojewódzki.

5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).

8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.

9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów).

10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.

11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 – 11.

Tryb przyznawania patronatów

13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:

 • wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),
 • szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.

15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 14. W  wyjątkowych sytuacjach szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie późniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najpóźniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Biuro Ministra,
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa.

Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.

Pobierz plik:

Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)

Zobacz także:

Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
(obowiązują od 10 marca 2014 r.)

Postanowienia ogólne

UWAGA!  Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.

 

2. Patronat Ministra jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.

 

3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

 

4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojewódzki.

 

5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

 

7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).

 

8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.

 

9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów).

 

10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.

 

11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 – 11.

Tryb przyznawania patronatów

13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

 

14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:

 

 • wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),
 • szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.

 

15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 14. W  wyjątkowych sytuacjach szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie późniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najpóźniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Biuro Ministra,
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa.

 

Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.Pobierz plik:

Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)

Zobacz także:

Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

2015-05-14 10:46:05  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU<br /> (obowiązują od 10 marca 2014 r.)</strong></p> <h3> Postanowienia og&oacute;lne</h3> <p> <strong><span style="color:#ffffff;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">UWAGA!&nbsp; </span></span></strong>Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w <a href="http://www.prezydent.pl/aktualnosci/patronaty/informacje-dla-wnioskodawcow/">zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP</a>, według kt&oacute;rego &bdquo;Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według kt&oacute;rego &bdquo;Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Patronat Ministra jest wyr&oacute;żnieniem honorowym, podkreślającym szczeg&oacute;lny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojew&oacute;dzki.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produkt&oacute;w i usług zar&oacute;wno organizatora jak i jego partner&oacute;w).</p> <p> &nbsp;</p> <p> 10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być r&oacute;wnież objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związk&oacute;w, organizacji; nie udziela r&oacute;wnież patronat&oacute;w o charakterze stałym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 12. W szczeg&oacute;lnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, kt&oacute;re nie spełniają kryteri&oacute;w określonych w punktach 1 &ndash; 11.</p> <h3> Tryb przyznawania patronat&oacute;w</h3> <p> 13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),</li> <li> szczeg&oacute;łowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> 15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokument&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w pkt 14. W&nbsp; wyjątkowych sytuacjach szczeg&oacute;łowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie p&oacute;źniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najp&oacute;źniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgłoszenie należy przesłać na adres:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,<br /> Biuro Ministra,<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4,<br /> 00-926 Warszawa.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.</p> <p> <br /> <br /> Pobierz plik:<br /> <br /> Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)</p> <p> Zobacz także:</p> <p> Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU<br /> (obowiązują od 10 marca 2014 r.)</strong></p> <h3> Postanowienia og&oacute;lne</h3> <p> <strong><span style="color:#ffffff;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">UWAGA!&nbsp; </span></span></strong>Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w <a href="http://www.prezydent.pl/aktualnosci/patronaty/informacje-dla-wnioskodawcow/">zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP</a>, według kt&oacute;rego &bdquo;Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według kt&oacute;rego &bdquo;Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Patronat Ministra jest wyr&oacute;żnieniem honorowym, podkreślającym szczeg&oacute;lny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojew&oacute;dzki.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produkt&oacute;w i usług zar&oacute;wno organizatora jak i jego partner&oacute;w).</p> <p> &nbsp;</p> <p> 10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być r&oacute;wnież objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związk&oacute;w, organizacji; nie udziela r&oacute;wnież patronat&oacute;w o charakterze stałym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 12. W szczeg&oacute;lnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, kt&oacute;re nie spełniają kryteri&oacute;w określonych w punktach 1 &ndash; 11.</p> <h3> Tryb przyznawania patronat&oacute;w</h3> <p> 13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),</li> <li> szczeg&oacute;łowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> 15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokument&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w pkt 14. W&nbsp; wyjątkowych sytuacjach szczeg&oacute;łowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie p&oacute;źniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najp&oacute;źniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgłoszenie należy przesłać na adres:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,<br /> Biuro Ministra,<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4,<br /> 00-926 Warszawa.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.</p> <p> <br /> <br /> Pobierz plik:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zobacz także:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
(obowiązują od 10 marca 2014 r.)

Postanowienia ogólne

UWAGA!  Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.

 

2. Patronat Ministra jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.

 

3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

 

4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojewódzki.

 

5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

 

7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).

 

8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.

 

9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów).

 

10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.

 

11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 – 11.

Tryb przyznawania patronatów

13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

 

14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:

 

 • wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),
 • szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.

 

15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 14. W  wyjątkowych sytuacjach szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie późniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najpóźniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Biuro Ministra,
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa.

 

Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.Pobierz plik:

Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)

Zobacz także:

Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
(obowiązują od 10 marca 2014 r.)

Postanowienia ogólne

UWAGA!  Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.

 

2. Patronat Ministra jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.

 

3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

 

4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojewódzki.

 

5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

 

7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).

 

8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.

 

9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów).

 

10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.

 

11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 – 11.

Tryb przyznawania patronatów

13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

 

14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:

 

 • wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),
 • szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.

 

15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 14. W  wyjątkowych sytuacjach szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie późniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najpóźniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Biuro Ministra,
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa.

 

Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.Pobierz plik:

 

Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)

 

Zobacz także:

 

Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

2015-05-14 10:50:43  Paweł Nowak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-05-14 10:51:16  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU<br /> (obowiązują od 10 marca 2014 r.)</strong></p> <h3> Postanowienia og&oacute;lne</h3> <p> <strong><span style="color:#ffffff;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">UWAGA!&nbsp; </span></span></strong>Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w <a href="http://www.prezydent.pl/aktualnosci/patronaty/informacje-dla-wnioskodawcow/">zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP</a>, według kt&oacute;rego &bdquo;Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według kt&oacute;rego &bdquo;Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Patronat Ministra jest wyr&oacute;żnieniem honorowym, podkreślającym szczeg&oacute;lny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojew&oacute;dzki.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produkt&oacute;w i usług zar&oacute;wno organizatora jak i jego partner&oacute;w).</p> <p> &nbsp;</p> <p> 10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być r&oacute;wnież objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związk&oacute;w, organizacji; nie udziela r&oacute;wnież patronat&oacute;w o charakterze stałym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 12. W szczeg&oacute;lnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, kt&oacute;re nie spełniają kryteri&oacute;w określonych w punktach 1 &ndash; 11.</p> <h3> Tryb przyznawania patronat&oacute;w</h3> <p> 13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),</li> <li> szczeg&oacute;łowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> 15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokument&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w pkt 14. W&nbsp; wyjątkowych sytuacjach szczeg&oacute;łowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie p&oacute;źniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najp&oacute;źniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgłoszenie należy przesłać na adres:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,<br /> Biuro Ministra,<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4,<br /> 00-926 Warszawa.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.</p> <p> <br /> <br /> Pobierz plik:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zobacz także:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU<br /> (obowiązują od 10 marca 2014 r.)</strong></p> <h3> Postanowienia og&oacute;lne</h3> <p> <strong><span style="color:#ffffff;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">UWAGA!&nbsp; </span></span></strong>Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w <a href="http://www.prezydent.pl/aktualnosci/patronaty/informacje-dla-wnioskodawcow/">zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP</a>, według kt&oacute;rego &bdquo;Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według kt&oacute;rego &bdquo;Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Patronat Ministra jest wyr&oacute;żnieniem honorowym, podkreślającym szczeg&oacute;lny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojew&oacute;dzki.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produkt&oacute;w i usług zar&oacute;wno organizatora jak i jego partner&oacute;w).</p> <p> &nbsp;</p> <p> 10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być r&oacute;wnież objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związk&oacute;w, organizacji; nie udziela r&oacute;wnież patronat&oacute;w o charakterze stałym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 12. W szczeg&oacute;lnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, kt&oacute;re nie spełniają kryteri&oacute;w określonych w punktach 1 &ndash; 11.</p> <h3> Tryb przyznawania patronat&oacute;w</h3> <p> 13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),</li> <li> szczeg&oacute;łowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> 15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokument&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w pkt 14. W&nbsp; wyjątkowych sytuacjach szczeg&oacute;łowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie p&oacute;źniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najp&oacute;źniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgłoszenie należy przesłać na adres:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,<br /> Biuro Ministra,<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4,<br /> 00-926 Warszawa.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.</p> <p> <br /> <br /> Pobierz plik:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/47737/wniosek_o_patronat_honorowy_miir_aktualizacja_26_06_2014-docx.html">Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju</a> (69 KB)</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zobacz także:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
(obowiązują od 10 marca 2014 r.)

Postanowienia ogólne

UWAGA!  Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.

 

2. Patronat Ministra jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.

 

3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

 

4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojewódzki.

 

5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

 

7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).

 

8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.

 

9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów).

 

10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.

 

11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 – 11.

Tryb przyznawania patronatów

13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

 

14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:

 

 • wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),
 • szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.

 

15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 14. W  wyjątkowych sytuacjach szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie późniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najpóźniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Biuro Ministra,
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa.

 

Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.Pobierz plik:

 

Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)

 

Zobacz także:

 

Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
(obowiązują od 10 marca 2014 r.)

Postanowienia ogólne

UWAGA!  Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.

 

2. Patronat Ministra jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.

 

3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

 

4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojewódzki.

 

5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

 

7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).

 

8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.

 

9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów).

 

10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.

 

11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 – 11.

Tryb przyznawania patronatów

13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

 

14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:

 

 • wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),
 • szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.

 

15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 14. W  wyjątkowych sytuacjach szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie późniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najpóźniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Biuro Ministra,
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa.

 

Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.Pobierz plik:

 

Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)

 

Zobacz także:

 

Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

2015-05-14 10:54:17  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU<br /> (obowiązują od 10 marca 2014 r.)</strong></p> <h3> Postanowienia og&oacute;lne</h3> <p> <strong><span style="color:#ffffff;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">UWAGA!&nbsp; </span></span></strong>Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w <a href="http://www.prezydent.pl/aktualnosci/patronaty/informacje-dla-wnioskodawcow/">zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP</a>, według kt&oacute;rego &bdquo;Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według kt&oacute;rego &bdquo;Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Patronat Ministra jest wyr&oacute;żnieniem honorowym, podkreślającym szczeg&oacute;lny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojew&oacute;dzki.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produkt&oacute;w i usług zar&oacute;wno organizatora jak i jego partner&oacute;w).</p> <p> &nbsp;</p> <p> 10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być r&oacute;wnież objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związk&oacute;w, organizacji; nie udziela r&oacute;wnież patronat&oacute;w o charakterze stałym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 12. W szczeg&oacute;lnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, kt&oacute;re nie spełniają kryteri&oacute;w określonych w punktach 1 &ndash; 11.</p> <h3> Tryb przyznawania patronat&oacute;w</h3> <p> 13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),</li> <li> szczeg&oacute;łowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> 15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokument&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w pkt 14. W&nbsp; wyjątkowych sytuacjach szczeg&oacute;łowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie p&oacute;źniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najp&oacute;źniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgłoszenie należy przesłać na adres:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,<br /> Biuro Ministra,<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4,<br /> 00-926 Warszawa.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.</p> <p> <br /> <br /> Pobierz plik:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/47737/wniosek_o_patronat_honorowy_miir_aktualizacja_26_06_2014-docx.html">Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju</a> (69 KB)</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zobacz także:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU<br /> (obowiązują od 10 marca 2014 r.)</strong></p> <h3> Postanowienia og&oacute;lne</h3> <p> <strong><span style="color:#ffffff;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">UWAGA!&nbsp; </span></span></strong>Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w <a href="http://www.prezydent.pl/aktualnosci/patronaty/informacje-dla-wnioskodawcow/">zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP</a>, według kt&oacute;rego &bdquo;Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według kt&oacute;rego &bdquo;Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Patronat Ministra jest wyr&oacute;żnieniem honorowym, podkreślającym szczeg&oacute;lny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojew&oacute;dzki.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produkt&oacute;w i usług zar&oacute;wno organizatora jak i jego partner&oacute;w).</p> <p> &nbsp;</p> <p> 10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być r&oacute;wnież objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związk&oacute;w, organizacji; nie udziela r&oacute;wnież patronat&oacute;w o charakterze stałym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 12. W szczeg&oacute;lnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, kt&oacute;re nie spełniają kryteri&oacute;w określonych w punktach 1 &ndash; 11.</p> <h3> Tryb przyznawania patronat&oacute;w</h3> <p> 13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),</li> <li> szczeg&oacute;łowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> 15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokument&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w pkt 14. W&nbsp; wyjątkowych sytuacjach szczeg&oacute;łowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie p&oacute;źniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najp&oacute;źniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgłoszenie należy przesłać na adres:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,<br /> Biuro Ministra,<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4,<br /> 00-926 Warszawa.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.</p> <p> <br /> <br /> <strong>Pobierz plik:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/47737/wniosek_o_patronat_honorowy_miir_aktualizacja_26_06_2014-docx.html">Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju</a> (69 KB)</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zobacz także:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
(obowiązują od 10 marca 2014 r.)

Postanowienia ogólne

UWAGA!  Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.

 

2. Patronat Ministra jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.

 

3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

 

4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojewódzki.

 

5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

 

7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).

 

8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.

 

9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów).

 

10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.

 

11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 – 11.

Tryb przyznawania patronatów

13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

 

14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:

 

 • wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),
 • szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.

 

15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 14. W  wyjątkowych sytuacjach szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie późniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najpóźniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Biuro Ministra,
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa.

 

Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.Pobierz plik:

 

Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)

 

Zobacz także:

 

Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
(obowiązują od 10 marca 2014 r.)

Postanowienia ogólne

UWAGA!  Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.

 

2. Patronat Ministra jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.

 

3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

 

4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojewódzki.

 

5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

 

7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).

 

8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.

 

9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów).

 

10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.

 

11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 – 11.

Tryb przyznawania patronatów

13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

 

14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:

 

 • wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),
 • szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.

 

15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 14. W  wyjątkowych sytuacjach szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie późniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najpóźniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Biuro Ministra,
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa.

 

Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.Pobierz plik:

 

Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)

 

Zobacz także:

 

Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

2015-12-09 14:31:29  Paweł Nowak

Pole category_id zmieniło wartość z '5671' na '9294'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id56719294
2016-05-11 15:53:26  Magdalena Gawlas

Pole short zmieniło wartość z 'Tutaj dowiesz się jakie są zasady ubiegania się o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju i pobierzesz odpowiedni formularz. ' na 'Tutaj dowiesz się jakie są zasady ubiegania się o patronat Ministra Rozwoju i pobierzesz odpowiedni formularz. '

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU<br /> (obowiązują od 10 marca 2014 r.)</strong></p> <h3> Postanowienia og&oacute;lne</h3> <p> <strong><span style="color:#ffffff;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">UWAGA!&nbsp; </span></span></strong>Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w <a href="http://www.prezydent.pl/aktualnosci/patronaty/informacje-dla-wnioskodawcow/">zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP</a>, według kt&oacute;rego &bdquo;Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według kt&oacute;rego &bdquo;Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Patronat Ministra jest wyr&oacute;żnieniem honorowym, podkreślającym szczeg&oacute;lny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojew&oacute;dzki.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produkt&oacute;w i usług zar&oacute;wno organizatora jak i jego partner&oacute;w).</p> <p> &nbsp;</p> <p> 10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być r&oacute;wnież objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związk&oacute;w, organizacji; nie udziela r&oacute;wnież patronat&oacute;w o charakterze stałym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 12. W szczeg&oacute;lnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, kt&oacute;re nie spełniają kryteri&oacute;w określonych w punktach 1 &ndash; 11.</p> <h3> Tryb przyznawania patronat&oacute;w</h3> <p> 13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),</li> <li> szczeg&oacute;łowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> 15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokument&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w pkt 14. W&nbsp; wyjątkowych sytuacjach szczeg&oacute;łowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie p&oacute;źniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najp&oacute;źniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgłoszenie należy przesłać na adres:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,<br /> Biuro Ministra,<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4,<br /> 00-926 Warszawa.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.</p> <p> <br /> <br /> <strong>Pobierz plik:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/47737/wniosek_o_patronat_honorowy_miir_aktualizacja_26_06_2014-docx.html">Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju</a> (69 KB)</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zobacz także:</p> <p> &nbsp;</p> <p> Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju</p> ' na '<p> <strong>Zasady ubiegania się o patronat honorowy Ministra Rozwoju</strong></p> <p> &nbsp;</p> <div class="info-box afx-tips-border"> <p class="title"> <strong>Uwaga</strong></p> <p> Minister Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w <a class="ico-hyperlink" href="http://www.prezydent.pl/aktualnosci/patronaty/informacje-dla-wnioskodawcow/" target="undefined" title="zasady przyznawania patronatu Prezydenta RP">zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP</a>, według kt&oacute;rego &bdquo;Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej &nbsp;sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> Minister Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według kt&oacute;rego &bdquo;Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <dl class="punktory"> <dd> <p> 1. Minister Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane&nbsp;z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Rozwoju (MR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MR.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 2. Patronat Ministra jest wyr&oacute;żnieniem honorowym, podkreślającym szczeg&oacute;lny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojew&oacute;dzki.&nbsp;</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produkt&oacute;w i usług zar&oacute;wno organizatora jak i jego partner&oacute;w).</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być r&oacute;wnież objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 11. Minister nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związk&oacute;w, organizacji; nie udziela r&oacute;wnież patronat&oacute;w o charakterze stałym.&nbsp;</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 12. W szczeg&oacute;lnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, kt&oacute;re nie spełniają kryteri&oacute;w określonych w punktach 1 &ndash; 11.</p> <h4> Tryb przyznawania patronat&oacute;w</h4> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:</p> </dd> </dl> <ul> <li> <a href="http://www.mr.gov.pl/media/13252/WNIOSEK_O_PATRONAT_HONOROWY_MR_2015.rtf" target="undefined" title="Wniosek o patronat honorowy Ministra Rozwoju">wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra</a><span class="file-details">&nbsp;(RTF 76 KB)</span>,</li> <li> szczeg&oacute;łowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokument&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w pkt 14.</p> <p> W&nbsp;&nbsp;wyjątkowych sytuacjach szczeg&oacute;łowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie p&oacute;źniejszym.</p> <p> Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Rozwoju.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć <strong>najp&oacute;źniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.</strong> Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zgłoszenie należy przesłać na adres:</strong></p> <p> Ministerstwo Rozwoju<br /> Biuro Ministra<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoba do kontaktu:</p> <p> Sylwia Mokrogulska, tel.: 22 273 71 22<br /> e-mail: <a href="http://patronaty@mr.gov.pl">patronaty@mr.gov.pl</a></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortTutaj dowiesz się jakie są zasady ubiegania się o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju i pobierzesz odpowiedni formularz. Tutaj dowiesz się jakie są zasady ubiegania się o patronat Ministra Rozwoju i pobierzesz odpowiedni formularz.
full

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
(obowiązują od 10 marca 2014 r.)

Postanowienia ogólne

UWAGA!  Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

1. Minister Infrastruktury i Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MIiR.

 

2. Patronat Ministra jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.

 

3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

 

4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojewódzki.

 

5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

 

7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MIiR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR (logotyp do pobrania poniżej).

 

8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MIiR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.

 

9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów).

 

10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.

 

11. Minister IiR nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 – 11.

Tryb przyznawania patronatów

13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

 

14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:

 

 • wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra (formularz do pobrania poniżej),
 • szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.

 

15. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 14. W  wyjątkowych sytuacjach szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie późniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

16. Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najpóźniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Biuro Ministra,
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa.

 

Bliższych informacji udziela pani Ewa Jankowiak tel.: 22 273 83 59.Pobierz plik:

 

Wniosek o patronat honorowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju (69 KB)

 

Zobacz także:

 

Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Zasady ubiegania się o patronat honorowy Ministra Rozwoju

 

Uwaga

Minister Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

Minister Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

1. Minister Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Rozwoju (MR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MR.

 

2. Patronat Ministra jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.

 

3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

 

4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojewódzki. 

 

5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

 

7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR.

 

8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.

 

9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów).

 

10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.

 

11. Minister nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym. 

 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 – 11.

Tryb przyznawania patronatów

 

13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

 

14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:

 

Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 14.

W  wyjątkowych sytuacjach szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie późniejszym.

Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Rozwoju.

 

Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najpóźniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Biuro Ministra
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 

Osoba do kontaktu:

Sylwia Mokrogulska, tel.: 22 273 71 22
e-mail: patronaty@mr.gov.pl

10  2017-06-23 11:36:02  Magdalena Gawlas

Pole short zmieniło wartość z 'Tutaj dowiesz się jakie są zasady ubiegania się o patronat Ministra Rozwoju i pobierzesz odpowiedni formularz. ' na 'Zasady ubiegania się o patronat Ministra Rozwoju i Finansów. '

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Zasady ubiegania się o patronat honorowy Ministra Rozwoju</strong></p> <p> &nbsp;</p> <div class="info-box afx-tips-border"> <p class="title"> <strong>Uwaga</strong></p> <p> Minister Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w <a class="ico-hyperlink" href="http://www.prezydent.pl/aktualnosci/patronaty/informacje-dla-wnioskodawcow/" target="undefined" title="zasady przyznawania patronatu Prezydenta RP">zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP</a>, według kt&oacute;rego &bdquo;Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej &nbsp;sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> Minister Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według kt&oacute;rego &bdquo;Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <dl class="punktory"> <dd> <p> 1. Minister Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane&nbsp;z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Rozwoju (MR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MR.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 2. Patronat Ministra jest wyr&oacute;żnieniem honorowym, podkreślającym szczeg&oacute;lny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojew&oacute;dzki.&nbsp;</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produkt&oacute;w i usług zar&oacute;wno organizatora jak i jego partner&oacute;w).</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być r&oacute;wnież objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 11. Minister nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związk&oacute;w, organizacji; nie udziela r&oacute;wnież patronat&oacute;w o charakterze stałym.&nbsp;</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 12. W szczeg&oacute;lnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, kt&oacute;re nie spełniają kryteri&oacute;w określonych w punktach 1 &ndash; 11.</p> <h4> Tryb przyznawania patronat&oacute;w</h4> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.</p> </dd> <dt> &nbsp;</dt> <dd> <p> 14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:</p> </dd> </dl> <ul> <li> <a href="http://www.mr.gov.pl/media/13252/WNIOSEK_O_PATRONAT_HONOROWY_MR_2015.rtf" target="undefined" title="Wniosek o patronat honorowy Ministra Rozwoju">wypełniony wniosek o patronat honorowy Ministra</a><span class="file-details">&nbsp;(RTF 76 KB)</span>,</li> <li> szczeg&oacute;łowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokument&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w pkt 14.</p> <p> W&nbsp;&nbsp;wyjątkowych sytuacjach szczeg&oacute;łowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie p&oacute;źniejszym.</p> <p> Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Rozwoju.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć <strong>najp&oacute;źniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.</strong> Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zgłoszenie należy przesłać na adres:</strong></p> <p> Ministerstwo Rozwoju<br /> Biuro Ministra<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa</p> <p> &nbsp;</p> <p> Osoba do kontaktu:</p> <p> Sylwia Mokrogulska, tel.: 22 273 71 22<br /> e-mail: <a href="http://patronaty@mr.gov.pl">patronaty@mr.gov.pl</a></p> </div> ' na '<h2> Patronat honorowy</h2> <p> Zasady ubiegania się o patronat honorowy Ministra Rozwoju i Rozwoju, formularz oraz logo do pobrania znajdują się na stronie <a href="http://www.mr.gov.pl/strony/ministerstwo/nasze-patronaty/jak-uzyskac-patronat/">Ministerstwa Rozwoju</a></p> <h3> Osoba do kontaktu</h3> <div class="info-box afx-tips-border"> <p> Sylwia Mokrogulska, tel.: 22 273 71 22<br /> e-mail: <a href="http://patronaty@mr.gov.pl">patronaty@mr.gov.pl</a></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortTutaj dowiesz się jakie są zasady ubiegania się o patronat Ministra Rozwoju i pobierzesz odpowiedni formularz. Zasady ubiegania się o patronat Ministra Rozwoju i Finansów.
full

Zasady ubiegania się o patronat honorowy Ministra Rozwoju

 

Uwaga

Minister Rozwoju nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

Minister Rozwoju nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”

 

1. Minister Rozwoju (Minister) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Rozwoju (MR). Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MR.

 

2. Patronat Ministra jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w wydarzeniu.

 

3. Minister może podjąć decyzję o objęciu wydarzenia patronatem Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

 

4. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej wojewódzki. 

 

5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

6. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

 

7. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MR zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Ministra a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MIiR.

 

8. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu Ministra oraz umieszczania logotypu MR w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.

 

9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów).

 

10. Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.

 

11. Minister nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym. 

 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 – 11.

Tryb przyznawania patronatów

 

13. Kwestia przyznania patronatu Ministra Rozwoju rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

 

14. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:

 

Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 14.

W  wyjątkowych sytuacjach szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie późniejszym.

Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu Ministra Rozwoju.

 

Prośbę o patronat Ministra Infrastruktury i Rozwoju organizator powinien złożyć najpóźniej 5 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Biuro Ministra
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 

Osoba do kontaktu:

Sylwia Mokrogulska, tel.: 22 273 71 22
e-mail: patronaty@mr.gov.pl

Patronat honorowy

Zasady ubiegania się o patronat honorowy Ministra Rozwoju i Rozwoju, formularz oraz logo do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju

Osoba do kontaktu

Sylwia Mokrogulska, tel.: 22 273 71 22
e-mail: patronaty@mr.gov.pl

2017-06-23 11:36:02  Magdalena Gawlas

Załączono plik 47737

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste969365
user_idpuste1275105
fobject_idpuste47737
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste17652
_attachmentpuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się