Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-05-14 11:28:01  Paweł Nowak

Utworzono artykuł 17658 o nazwie 'Skargi i wnioski'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste17658
user_idpuste940567
resource_idpuste432
namepusteSkargi i wnioski
category_idpuste5671
language_idpuste1
shortpusteTutaj dowiesz się jak złożyć skargę lub wniosek.
fullpuste

REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosków reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

Komórką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.

 

Skargi i wnioski do MIR można składać:

 • pisemnie na adres

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • osobiście u pracowników Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • faksem na nr (22) 630-11-99.

Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli (nr telefonów (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.

ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.);

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46);

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

 

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.

 

Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:

w przypadku skargi – o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;

w przypadku wniosku – o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.

publishfrompuste2015-05-14 00:00:00
_activepuste1
slugpusteskargi-i-wnioski
2015-05-14 11:28:14  Paweł Nowak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-05-14 11:31:19  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosk&oacute;w reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju</p> <h3> PRZYJMOWANIE INTERESANT&Oacute;W W SPRAWIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kom&oacute;rką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi i wnioski do MIR można składać:</p> <ul> <li> pisemnie na adres</li> </ul> <p> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> osobiście w Kancelarii Og&oacute;lnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> osobiście u pracownik&oacute;w Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli (nr telefon&oacute;w (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.</p> <h3> ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <p> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p&oacute;źn. zm.)</a>;</p> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz.U. Nr 5, poz. 46)</a>;</p> <p> Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych brak&oacute;w spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez r&oacute;żne organy, organ, do kt&oacute;rego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym r&oacute;wnocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczeg&oacute;lnie skomplikowanych &ndash; nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:</p> <p> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;</p> <p> w przypadku wniosku &ndash; o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.</p> ' na '<h3> REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosk&oacute;w reguluje <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/47755/zarz_12_dg_skargi_wnioski_14032014_bip-pdf.html" title="Plik w formacie PDF otwiera się w tym samym oknie">zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju</a></p> <h3> PRZYJMOWANIE INTERESANT&Oacute;W W SPRAWIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kom&oacute;rką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi i wnioski do MIR można składać:</p> <ul> <li> pisemnie na adres</li> </ul> <p> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> osobiście w Kancelarii Og&oacute;lnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> osobiście u pracownik&oacute;w Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli (nr telefon&oacute;w (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.</p> <h3> ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <p> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p&oacute;źn. zm.)</a>;</p> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz.U. Nr 5, poz. 46)</a>;</p> <p> Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych brak&oacute;w spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez r&oacute;żne organy, organ, do kt&oacute;rego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym r&oacute;wnocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczeg&oacute;lnie skomplikowanych &ndash; nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosków reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

Komórką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.

 

Skargi i wnioski do MIR można składać:

 • pisemnie na adres

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • osobiście u pracowników Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • faksem na nr (22) 630-11-99.

Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli (nr telefonów (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.

ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.);

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46);

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

 

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.

 

Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:

w przypadku skargi – o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;

w przypadku wniosku – o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.

REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosków reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

Komórką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.

 

Skargi i wnioski do MIR można składać:

 • pisemnie na adres

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • osobiście u pracowników Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • faksem na nr (22) 630-11-99.

Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli (nr telefonów (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.

ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.);

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46);

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

 

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.

 

Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:

 • w przypadku skargi – o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.
2015-05-14 11:31:57  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosk&oacute;w reguluje <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/47755/zarz_12_dg_skargi_wnioski_14032014_bip-pdf.html" title="Plik w formacie PDF otwiera się w tym samym oknie">zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju</a></p> <h3> PRZYJMOWANIE INTERESANT&Oacute;W W SPRAWIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kom&oacute;rką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi i wnioski do MIR można składać:</p> <ul> <li> pisemnie na adres</li> </ul> <p> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> osobiście w Kancelarii Og&oacute;lnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> osobiście u pracownik&oacute;w Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli (nr telefon&oacute;w (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.</p> <h3> ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <p> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p&oacute;źn. zm.)</a>;</p> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz.U. Nr 5, poz. 46)</a>;</p> <p> Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych brak&oacute;w spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez r&oacute;żne organy, organ, do kt&oacute;rego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym r&oacute;wnocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczeg&oacute;lnie skomplikowanych &ndash; nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.</li> </ul> ' na '<h3> REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosk&oacute;w reguluje <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/47755/zarz_12_dg_skargi_wnioski_14032014_bip-pdf.html" title="Plik w formacie PDF otwiera się w tym samym oknie">zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju</a></p> <h3> PRZYJMOWANIE INTERESANT&Oacute;W W SPRAWIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kom&oacute;rką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi i wnioski do MIR można składać:</p> <ul> <li> pisemnie na adres</li> </ul> <p> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> osobiście w Kancelarii Og&oacute;lnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> osobiście u pracownik&oacute;w Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli (nr telefon&oacute;w (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.</p> <h3> ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p&oacute;źn. zm.)</a>;</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz.U. Nr 5, poz. 46)</a>;</li> </ul> <p> Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych brak&oacute;w spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez r&oacute;żne organy, organ, do kt&oacute;rego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym r&oacute;wnocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczeg&oacute;lnie skomplikowanych &ndash; nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosków reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

Komórką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.

 

Skargi i wnioski do MIR można składać:

 • pisemnie na adres

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • osobiście u pracowników Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • faksem na nr (22) 630-11-99.

Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli (nr telefonów (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.

ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.);

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46);

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

 

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.

 

Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:

 • w przypadku skargi – o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.

REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosków reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

Komórką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.

 

Skargi i wnioski do MIR można składać:

 • pisemnie na adres

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • osobiście u pracowników Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • faksem na nr (22) 630-11-99.

Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli (nr telefonów (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.

ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

 

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.

 

Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:

 • w przypadku skargi – o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.
2015-05-14 11:33:09  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosk&oacute;w reguluje <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/47755/zarz_12_dg_skargi_wnioski_14032014_bip-pdf.html" title="Plik w formacie PDF otwiera się w tym samym oknie">zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju</a></p> <h3> PRZYJMOWANIE INTERESANT&Oacute;W W SPRAWIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kom&oacute;rką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi i wnioski do MIR można składać:</p> <ul> <li> pisemnie na adres</li> </ul> <p> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> osobiście w Kancelarii Og&oacute;lnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> osobiście u pracownik&oacute;w Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli (nr telefon&oacute;w (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.</p> <h3> ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p&oacute;źn. zm.)</a>;</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz.U. Nr 5, poz. 46)</a>;</li> </ul> <p> Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych brak&oacute;w spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez r&oacute;żne organy, organ, do kt&oacute;rego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym r&oacute;wnocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczeg&oacute;lnie skomplikowanych &ndash; nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.</li> </ul> ' na '<h3> REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosk&oacute;w reguluje <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/47755/zarz_12_dg_skargi_wnioski_14032014_bip-pdf.html" title="Plik w formacie PDF otwiera się w tym samym oknie">zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju </a>295,74 KB (pdf)</p> <h3> PRZYJMOWANIE INTERESANT&Oacute;W W SPRAWIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kom&oacute;rką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi i wnioski do MIR można składać:</p> <ul> <li> pisemnie na adres</li> </ul> <p> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> osobiście w Kancelarii Og&oacute;lnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> osobiście u pracownik&oacute;w Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli (nr telefon&oacute;w (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.</p> <h3> ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p&oacute;źn. zm.)</a>;</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz.U. Nr 5, poz. 46)</a>;</li> </ul> <p> Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych brak&oacute;w spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez r&oacute;żne organy, organ, do kt&oacute;rego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym r&oacute;wnocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczeg&oacute;lnie skomplikowanych &ndash; nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosków reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

Komórką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.

 

Skargi i wnioski do MIR można składać:

 • pisemnie na adres

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • osobiście u pracowników Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • faksem na nr (22) 630-11-99.

Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli (nr telefonów (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.

ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

 

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.

 

Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:

 • w przypadku skargi – o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.

REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosków reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 295,74 KB (pdf)

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

Komórką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.

 

Skargi i wnioski do MIR można składać:

 • pisemnie na adres

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • osobiście u pracowników Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • faksem na nr (22) 630-11-99.

Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli (nr telefonów (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.

ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

 

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.

 

Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:

 • w przypadku skargi – o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.
2015-05-14 11:33:40  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosk&oacute;w reguluje <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/47755/zarz_12_dg_skargi_wnioski_14032014_bip-pdf.html" title="Plik w formacie PDF otwiera się w tym samym oknie">zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju </a>295,74 KB (pdf)</p> <h3> PRZYJMOWANIE INTERESANT&Oacute;W W SPRAWIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kom&oacute;rką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi i wnioski do MIR można składać:</p> <ul> <li> pisemnie na adres</li> </ul> <p> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> osobiście w Kancelarii Og&oacute;lnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> osobiście u pracownik&oacute;w Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli (nr telefon&oacute;w (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.</p> <h3> ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p&oacute;źn. zm.)</a>;</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz.U. Nr 5, poz. 46)</a>;</li> </ul> <p> Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych brak&oacute;w spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez r&oacute;żne organy, organ, do kt&oacute;rego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym r&oacute;wnocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczeg&oacute;lnie skomplikowanych &ndash; nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.</li> </ul> ' na '<h3> REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosk&oacute;w reguluje <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/47755/zarz_12_dg_skargi_wnioski_14032014_bip-pdf.html" title="Plik w formacie PDF otwiera się w tym samym oknie">zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju </a>295,74 KB (PDF)</p> <h3> PRZYJMOWANIE INTERESANT&Oacute;W W SPRAWIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kom&oacute;rką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi i wnioski do MIR można składać:</p> <ul> <li> pisemnie na adres</li> </ul> <p> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> osobiście w Kancelarii Og&oacute;lnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> osobiście u pracownik&oacute;w Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli (nr telefon&oacute;w (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.</p> <h3> ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p&oacute;źn. zm.)</a>;</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz.U. Nr 5, poz. 46)</a>;</li> </ul> <p> Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych brak&oacute;w spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez r&oacute;żne organy, organ, do kt&oacute;rego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym r&oacute;wnocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczeg&oacute;lnie skomplikowanych &ndash; nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosków reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 295,74 KB (pdf)

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

Komórką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.

 

Skargi i wnioski do MIR można składać:

 • pisemnie na adres

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • osobiście u pracowników Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • faksem na nr (22) 630-11-99.

Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli (nr telefonów (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.

ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

 

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.

 

Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:

 • w przypadku skargi – o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.

REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosków reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 295,74 KB (PDF)

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

Komórką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.

 

Skargi i wnioski do MIR można składać:

 • pisemnie na adres

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • osobiście u pracowników Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • faksem na nr (22) 630-11-99.

Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli (nr telefonów (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.

ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

 

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.

 

Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:

 • w przypadku skargi – o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.
2015-07-14 10:43:32  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosk&oacute;w reguluje <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/47755/zarz_12_dg_skargi_wnioski_14032014_bip-pdf.html" title="Plik w formacie PDF otwiera się w tym samym oknie">zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju </a>295,74 KB (PDF)</p> <h3> PRZYJMOWANIE INTERESANT&Oacute;W W SPRAWIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kom&oacute;rką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi i wnioski do MIR można składać:</p> <ul> <li> pisemnie na adres</li> </ul> <p> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> osobiście w Kancelarii Og&oacute;lnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> osobiście u pracownik&oacute;w Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli (nr telefon&oacute;w (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.</p> <h3> ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p&oacute;źn. zm.)</a>;</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz.U. Nr 5, poz. 46)</a>;</li> </ul> <p> Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych brak&oacute;w spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez r&oacute;żne organy, organ, do kt&oacute;rego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym r&oacute;wnocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczeg&oacute;lnie skomplikowanych &ndash; nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.</li> </ul> ' na '<h3> REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosk&oacute;w reguluje <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/47755/zarz_12_dg_skargi_wnioski_14032014_bip-pdf.html" title="Plik w formacie PDF otwiera się w tym samym oknie">zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju </a>295,74 KB (PDF)</p> <h3> PRZYJMOWANIE INTERESANT&Oacute;W W SPRAWIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kom&oacute;rką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi i wnioski do MIR można składać:</p> <ul> <li> pisemnie na adres</li> </ul> <p> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> osobiście w Kancelarii Og&oacute;lnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;<br /> &nbsp;</li> <li> osobiście u pracownik&oacute;w Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;<br /> &nbsp;</li> <li> pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;<br /> &nbsp;</li> <li> faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli (nr telefon&oacute;w (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.</p> <h3> ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p&oacute;źn. zm.)</a>;<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz.U. Nr 5, poz. 46)</a>;</li> </ul> <p> Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych brak&oacute;w spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez r&oacute;żne organy, organ, do kt&oacute;rego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym r&oacute;wnocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczeg&oacute;lnie skomplikowanych &ndash; nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;<br /> &nbsp;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosków reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 295,74 KB (PDF)

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

Komórką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.

 

Skargi i wnioski do MIR można składać:

 • pisemnie na adres

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • osobiście u pracowników Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • faksem na nr (22) 630-11-99.

Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli (nr telefonów (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.

ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

 

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.

 

Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:

 • w przypadku skargi – o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.

REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosków reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 295,74 KB (PDF)

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

Komórką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.

 

Skargi i wnioski do MIR można składać:

 • pisemnie na adres

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
   
 • osobiście u pracowników Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
   
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
   
 • faksem na nr (22) 630-11-99.

Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli (nr telefonów (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.

ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

 

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.

 

Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:

 • w przypadku skargi – o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;
   
 • w przypadku wniosku – o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.
2015-08-27 11:27:23  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosk&oacute;w reguluje <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/47755/zarz_12_dg_skargi_wnioski_14032014_bip-pdf.html" title="Plik w formacie PDF otwiera się w tym samym oknie">zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju </a>295,74 KB (PDF)</p> <h3> PRZYJMOWANIE INTERESANT&Oacute;W W SPRAWIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Kom&oacute;rką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi i wnioski do MIR można składać:</p> <ul> <li> pisemnie na adres</li> </ul> <p> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> osobiście w Kancelarii Og&oacute;lnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;<br /> &nbsp;</li> <li> osobiście u pracownik&oacute;w Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;<br /> &nbsp;</li> <li> pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;<br /> &nbsp;</li> <li> faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli (nr telefon&oacute;w (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.</p> <h3> ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK&Oacute;W</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p&oacute;źn. zm.)</a>;<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz.U. Nr 5, poz. 46)</a>;</li> </ul> <p> Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych brak&oacute;w spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez r&oacute;żne organy, organ, do kt&oacute;rego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie p&oacute;źniej jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym r&oacute;wnocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protok&oacute;ł, kt&oacute;ry podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie p&oacute;źniej jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczeg&oacute;lnie skomplikowanych &ndash; nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;<br /> &nbsp;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.</li> </ul> ' na '<h1> Jak złożyć skargę lub wniosek</h1> <p> Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.<br /> <br /> Skargę lub wniosek możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p> lub</p> <p> &nbsp;</p> <p> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6<br /> 00-928 Warszawa;</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIR, przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Pamiętaj<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Skarg i wniosk&oacute;w nie przyjmujemy telefonicznie.<br /> <br /> Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protok&oacute;ł. Opr&oacute;cz Ciebie, on także złoży sw&oacute;j podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.<br /> <br /> W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.<br /> Jak rozpatrujemy skargi i wnioski<br /> <br /> Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.<br /> <br /> Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.<br /> <br /> Skarga czy wniosek?<br /> <br /> &nbsp;O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).<br /> <br /> Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.<br /> <br /> Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.<br /> <br /> Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.<br /> <br /> Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)<br /> Podstawa prawna<br /> <br /> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t., z p&oacute;źn. zm.);<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz.U. Nr 5, poz. 46).<br /> <br /> W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosk&oacute;w. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).<br /> wienia.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

REGULACJE WEWNĘTRZNE MIiR DOTYCZACE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem w MIR skarg i wniosków reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 295,74 KB (PDF)

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

Komórką organizacyjną przyjmującą skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jest Departament Kontroli.

 

Skargi i wnioski do MIR można składać:

 • pisemnie na adres

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej MIR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
   
 • osobiście u pracowników Departamentu Kontroli we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
   
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
   
 • faksem na nr (22) 630-11-99.

Członkowie Kierownictwa MIR przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w uzgodnionym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli (nr telefonów (22) 630-13-31 lub (22) 630-15-06.

ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (firmy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Jeśli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, MIR wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając kopię skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

 

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku osobiście przez interesanta, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. Jeżeli zażąda tego wnoszący skargę lub wniosek, przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie skargi lub wniosku.

 

Skargi lub wnioski powinny zostać rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym wyżej terminie, MIR zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę:

 • w przypadku skargi – o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy;
   
 • w przypadku wniosku – o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.

Jak złożyć skargę lub wniosek

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa;

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIR, przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.

Pamiętaj

    Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.

    Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protokół. Oprócz Ciebie, on także złoży swój podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.

W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.
Jak rozpatrujemy skargi i wnioski

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:

    w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
    w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

Skarga czy wniosek?

 O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).

Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.

Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)
Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

    działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t., z późn. zm.);
    rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosków. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).
wienia.

2015-08-27 11:35:23  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h1> Jak złożyć skargę lub wniosek</h1> <p> Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.<br /> <br /> Skargę lub wniosek możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p> lub</p> <p> &nbsp;</p> <p> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6<br /> 00-928 Warszawa;</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIR, przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Pamiętaj<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Skarg i wniosk&oacute;w nie przyjmujemy telefonicznie.<br /> <br /> Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protok&oacute;ł. Opr&oacute;cz Ciebie, on także złoży sw&oacute;j podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.<br /> <br /> W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.<br /> Jak rozpatrujemy skargi i wnioski<br /> <br /> Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.<br /> <br /> Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.<br /> <br /> Skarga czy wniosek?<br /> <br /> &nbsp;O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).<br /> <br /> Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.<br /> <br /> Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.<br /> <br /> Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.<br /> <br /> Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)<br /> Podstawa prawna<br /> <br /> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t., z p&oacute;źn. zm.);<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz.U. Nr 5, poz. 46).<br /> <br /> W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosk&oacute;w. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).<br /> wienia.</p> ' na '<h1> Jak złożyć skargę lub wniosek</h1> <p> Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.<br /> <br /> Skargę lub wniosek możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> lub</p> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6<br /> 00-928 Warszawa;</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIR, przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <h4> Ważne</h4> <ol> <li> Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.</li> <li> Skarg i wniosk&oacute;w nie przyjmujemy telefonicznie.</li> </ol> <p> Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protok&oacute;ł. Opr&oacute;cz Ciebie, on także złoży sw&oacute;j podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.</p> <h3> Jak rozpatrujemy skargi i wnioski</h3> <p> Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</p> <h4> Ważne</h4> <ol> <li> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).</li> <li> Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)</li> </ol> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Kodeks Postępowania Administracyjnego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego</a> (Dz.U.2013.267 j.t., z p&oacute;źn. zm.);</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w</a> (Dz.U. Nr 5, poz. 46).</li> </ul> <p> W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosk&oacute;w. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).<br /> wienia.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Jak złożyć skargę lub wniosek

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa;

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIR, przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.

Pamiętaj

    Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.

    Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protokół. Oprócz Ciebie, on także złoży swój podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.

W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.
Jak rozpatrujemy skargi i wnioski

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:

    w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
    w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

Skarga czy wniosek?

 O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).

Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.

Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)
Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

    działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t., z późn. zm.);
    rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosków. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).
wienia.

Jak złożyć skargę lub wniosek

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa;

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIR, przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.

Ważne

 1. Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.
 2. Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protokół. Oprócz Ciebie, on także złoży swój podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.

 

W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

 

Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

 

Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.

 

Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

Ważne

 1. O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).
 2. Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosków. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).
wienia.

10  2015-08-27 11:37:17  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h1> Jak złożyć skargę lub wniosek</h1> <p> Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.<br /> <br /> Skargę lub wniosek możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> lub</p> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6<br /> 00-928 Warszawa;</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIR, przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <h4> Ważne</h4> <ol> <li> Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.</li> <li> Skarg i wniosk&oacute;w nie przyjmujemy telefonicznie.</li> </ol> <p> Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protok&oacute;ł. Opr&oacute;cz Ciebie, on także złoży sw&oacute;j podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.</p> <h3> Jak rozpatrujemy skargi i wnioski</h3> <p> Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</p> <h4> Ważne</h4> <ol> <li> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).</li> <li> Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)</li> </ol> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Kodeks Postępowania Administracyjnego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego</a> (Dz.U.2013.267 j.t., z p&oacute;źn. zm.);</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w</a> (Dz.U. Nr 5, poz. 46).</li> </ul> <p> W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosk&oacute;w. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).<br /> wienia.</p> ' na '<h3> Jak złożyć skargę lub wniosek</h3> <p> Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.<br /> <br /> Skargę lub wniosek możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> lub</p> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6<br /> 00-928 Warszawa;</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIR, przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> <strong>WAŻNE</strong></p> <ol> <li> Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.</li> <li> Skarg i wniosk&oacute;w nie przyjmujemy telefonicznie.</li> </ol> <p> Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protok&oacute;ł. Opr&oacute;cz Ciebie, on także złoży sw&oacute;j podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.</p> <h3> Jak rozpatrujemy skargi i wnioski</h3> <p> Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</p> <p> <strong>WAŻNE</strong></p> <ol> <li> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).</li> <li> Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)</li> </ol> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Kodeks Postępowania Administracyjnego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego</a> (Dz.U.2013.267 j.t., z p&oacute;źn. zm.);</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w</a> (Dz.U. Nr 5, poz. 46).</li> </ul> <p> W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosk&oacute;w. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).<br /> wienia.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Jak złożyć skargę lub wniosek

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa;

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIR, przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.

Ważne

 1. Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.
 2. Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protokół. Oprócz Ciebie, on także złoży swój podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.

 

W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

 

Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

 

Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.

 

Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

Ważne

 1. O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).
 2. Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosków. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).
wienia.

Jak złożyć skargę lub wniosek

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa;

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIR, przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.

WAŻNE

 1. Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.
 2. Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protokół. Oprócz Ciebie, on także złoży swój podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.

 

W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

 

Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

 

Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.

 

Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

WAŻNE

 1. O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).
 2. Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosków. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).
wienia.

11  2015-08-27 11:39:41  Paweł Nowak

Pole category_id zmieniło wartość z '5671' na '5599'

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Jak złożyć skargę lub wniosek</h3> <p> Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.<br /> <br /> Skargę lub wniosek możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> lub</p> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6<br /> 00-928 Warszawa;</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIR, przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> <strong>WAŻNE</strong></p> <ol> <li> Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.</li> <li> Skarg i wniosk&oacute;w nie przyjmujemy telefonicznie.</li> </ol> <p> Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protok&oacute;ł. Opr&oacute;cz Ciebie, on także złoży sw&oacute;j podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.</p> <h3> Jak rozpatrujemy skargi i wnioski</h3> <p> Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</p> <p> <strong>WAŻNE</strong></p> <ol> <li> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).</li> <li> Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)</li> </ol> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Kodeks Postępowania Administracyjnego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego</a> (Dz.U.2013.267 j.t., z p&oacute;źn. zm.);</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w</a> (Dz.U. Nr 5, poz. 46).</li> </ul> <p> W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosk&oacute;w. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).<br /> wienia.</p> ' na '<h3> Jak złożyć skargę lub wniosek</h3> <p> Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.<br /> <br /> Skargę lub wniosek możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> lub</p> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6<br /> 00-928 Warszawa;</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIR, przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protok&oacute;ł. Opr&oacute;cz Ciebie, on także złoży sw&oacute;j podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>WAŻNE INFORMACJE</strong></p> <ol> <li> Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.</li> <li> Skarg i wniosk&oacute;w nie przyjmujemy telefonicznie.</li> </ol> <h3> Jak rozpatrujemy skargi i wnioski</h3> <p> Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</p> <p> <strong>WAŻNE INFORMACJE</strong></p> <ol> <li> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).</li> <li> Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)</li> </ol> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Kodeks Postępowania Administracyjnego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego</a> (Dz.U.2013.267 j.t., z p&oacute;źn. zm.);</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w</a> (Dz.U. Nr 5, poz. 46).</li> </ul> <p> W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosk&oacute;w. Tę kwestię reguluje z<a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/47755/zarz_12_dg_skargi_wnioski_14032014_bip-pdf.html" title="Zarządzenie Dyrektora Generalnego w formacie PDF">arządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju</a> (PDF 296 KB).<br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id56715599
full

Jak złożyć skargę lub wniosek

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa;

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIR, przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.

WAŻNE

 1. Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.
 2. Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protokół. Oprócz Ciebie, on także złoży swój podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.

 

W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

 

Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

 

Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.

 

Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

WAŻNE

 1. O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).
 2. Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosków. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).
wienia.

Jak złożyć skargę lub wniosek

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa;

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIR, przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.

Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protokół. Oprócz Ciebie, on także złoży swój podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.

 

W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.

 

WAŻNE INFORMACJE

 1. Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.
 2. Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

 

Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

 

Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.

 

Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

WAŻNE INFORMACJE

 1. O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).
 2. Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosków. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).
 

12  2015-08-27 11:42:58  Paweł Nowak

Pole category_id zmieniło wartość z '5599' na '5671'

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Jak złożyć skargę lub wniosek</h3> <p> Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.<br /> <br /> Skargę lub wniosek możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> lub</p> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6<br /> 00-928 Warszawa;</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIR, przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protok&oacute;ł. Opr&oacute;cz Ciebie, on także złoży sw&oacute;j podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>WAŻNE INFORMACJE</strong></p> <ol> <li> Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.</li> <li> Skarg i wniosk&oacute;w nie przyjmujemy telefonicznie.</li> </ol> <h3> Jak rozpatrujemy skargi i wnioski</h3> <p> Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</p> <p> <strong>WAŻNE INFORMACJE</strong></p> <ol> <li> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).</li> <li> Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)</li> </ol> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Kodeks Postępowania Administracyjnego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego</a> (Dz.U.2013.267 j.t., z p&oacute;źn. zm.);</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w</a> (Dz.U. Nr 5, poz. 46).</li> </ul> <p> W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosk&oacute;w. Tę kwestię reguluje z<a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/47755/zarz_12_dg_skargi_wnioski_14032014_bip-pdf.html" title="Zarządzenie Dyrektora Generalnego w formacie PDF">arządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju</a> (PDF 296 KB).<br /> &nbsp;</p> ' na '<h3> Jak złożyć skargę lub wniosek</h3> <p> Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.<br /> <br /> Skargę lub wniosek możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> lub</p> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6<br /> 00-928 Warszawa;</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIR, przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protok&oacute;ł. Opr&oacute;cz Ciebie, on także złoży sw&oacute;j podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>WAŻNE INFORMACJE</strong></p> <ol> <li> Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.</li> <li> Skarg i wniosk&oacute;w nie przyjmujemy telefonicznie.</li> </ol> <h3> Jak rozpatrujemy skargi i wnioski</h3> <p> Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>WAŻNE INFORMACJE</strong></p> <ol> <li> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).</li> <li> Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)</li> </ol> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Kodeks Postępowania Administracyjnego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego</a> (Dz.U.2013.267 j.t., z p&oacute;źn. zm.);</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w</a> (Dz.U. Nr 5, poz. 46).</li> </ul> <p> W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosk&oacute;w. Tę kwestię reguluje z<a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/47755/zarz_12_dg_skargi_wnioski_14032014_bip-pdf.html" title="Zarządzenie Dyrektora Generalnego w formacie PDF">arządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju</a> (PDF 296 KB).<br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id55995671
full

Jak złożyć skargę lub wniosek

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa;

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIR, przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.

Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protokół. Oprócz Ciebie, on także złoży swój podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.

 

W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.

 

WAŻNE INFORMACJE

 1. Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.
 2. Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

 

Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

 

Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.

 

Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

WAŻNE INFORMACJE

 1. O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).
 2. Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosków. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).
 

Jak złożyć skargę lub wniosek

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa;

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIR, przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.

Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protokół. Oprócz Ciebie, on także złoży swój podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.

 

W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.

 

WAŻNE INFORMACJE

 1. Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.
 2. Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

 

Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

 

Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.

 

Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

 

WAŻNE INFORMACJE

 1. O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).
 2. Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosków. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).
 

13  2015-09-07 10:30:57  cx5u89k4f3 cx5u89k4f3

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Jak złożyć skargę lub wniosek</h3> <p> Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.<br /> <br /> Skargę lub wniosek możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> lub</p> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6<br /> 00-928 Warszawa;</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIR, przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protok&oacute;ł. Opr&oacute;cz Ciebie, on także złoży sw&oacute;j podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>WAŻNE INFORMACJE</strong></p> <ol> <li> Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.</li> <li> Skarg i wniosk&oacute;w nie przyjmujemy telefonicznie.</li> </ol> <h3> Jak rozpatrujemy skargi i wnioski</h3> <p> Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>WAŻNE INFORMACJE</strong></p> <ol> <li> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).</li> <li> Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)</li> </ol> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Kodeks Postępowania Administracyjnego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego</a> (Dz.U.2013.267 j.t., z p&oacute;źn. zm.);</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w</a> (Dz.U. Nr 5, poz. 46).</li> </ul> <p> W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosk&oacute;w. Tę kwestię reguluje z<a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/47755/zarz_12_dg_skargi_wnioski_14032014_bip-pdf.html" title="Zarządzenie Dyrektora Generalnego w formacie PDF">arządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju</a> (PDF 296 KB).<br /> &nbsp;</p> ' na '<h3> Jak złożyć skargę lub wniosek</h3> <p> Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.<br /> <br /> Skargę lub wniosek możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> lub</p> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6<br /> 00-928 Warszawa;</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIR, przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protok&oacute;ł. Opr&oacute;cz Ciebie, on także złoży sw&oacute;j podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>WAŻNE INFORMACJE</strong></p> <ol> <li> Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.</li> <li> Skarg i wniosk&oacute;w nie przyjmujemy telefonicznie.</li> </ol> <h3> Jak rozpatrujemy skargi i wnioski</h3> <p> Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>WAŻNE INFORMACJE</strong></p> <ol> <li> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).</li> <li> Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)</li> </ol> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Kodeks Postępowania Administracyjnego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego</a> (Dz.U.2013.267 j.t., z p&oacute;źn. zm.);</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w</a> (Dz.U. Nr 5, poz. 46).</li> </ul> <p> W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosk&oacute;w. Tę kwestię reguluje z<a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/47755/zarz_12_dg_skargi_wnioski_14032014_bip-pdf.html" title="Zarządzenie Dyrektora Generalnego w formacie PDF">arządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju</a> (PDF 296 KB).<br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Jak złożyć skargę lub wniosek

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa;

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIR, przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.

Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protokół. Oprócz Ciebie, on także złoży swój podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.

 

W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.

 

WAŻNE INFORMACJE

 1. Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres zamieszkania. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.
 2. Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

 

Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

 

Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.

 

Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

 

WAŻNE INFORMACJE

 1. O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).
 2. Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosków. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).
 

Jak złożyć skargę lub wniosek

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa;

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIR, przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.

Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protokół. Oprócz Ciebie, on także złoży swój podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.

 

W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.

 

WAŻNE INFORMACJE

 1. Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.
 2. Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

 

Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

 

Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.

 

Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

 

WAŻNE INFORMACJE

 1. O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).
 2. Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosków. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).
 

14  2015-09-29 16:27:17  cx5u89k4f3 cx5u89k4f3

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Jak złożyć skargę lub wniosek</h3> <p> Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.<br /> <br /> Skargę lub wniosek możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> lub</p> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6<br /> 00-928 Warszawa;</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIR, przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protok&oacute;ł. Opr&oacute;cz Ciebie, on także złoży sw&oacute;j podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>WAŻNE INFORMACJE</strong></p> <ol> <li> Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.</li> <li> Skarg i wniosk&oacute;w nie przyjmujemy telefonicznie.</li> </ol> <h3> Jak rozpatrujemy skargi i wnioski</h3> <p> Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>WAŻNE INFORMACJE</strong></p> <ol> <li> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).</li> <li> Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)</li> </ol> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Kodeks Postępowania Administracyjnego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego</a> (Dz.U.2013.267 j.t., z p&oacute;źn. zm.);</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w</a> (Dz.U. Nr 5, poz. 46).</li> </ul> <p> W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosk&oacute;w. Tę kwestię reguluje z<a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/47755/zarz_12_dg_skargi_wnioski_14032014_bip-pdf.html" title="Zarządzenie Dyrektora Generalnego w formacie PDF">arządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju</a> (PDF 296 KB).<br /> &nbsp;</p> ' na '<h3> Jak złożyć skargę lub wniosek</h3> <p> Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.<br /> <br /> Skargę lub wniosek możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> ul. Wsp&oacute;lna 2/4<br /> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> lub</p> <p style="margin-left: 40px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 40px;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju<br /> Departament Kontroli<br /> ul. Chałubińskiego 4/6<br /> 00-928 Warszawa;</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIR, przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.</li> </ul> <p> Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protok&oacute;ł. Opr&oacute;cz Ciebie, on także złoży sw&oacute;j podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosk&oacute;w Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>WAŻNE INFORMACJE</strong></p> <ol> <li> Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.</li> <li> Skarg i wniosk&oacute;w nie przyjmujemy telefonicznie.</li> </ol> <h3> Jak rozpatrujemy skargi i wnioski</h3> <p> Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:</p> <ul> <li> w przypadku skargi &ndash; o przyczynach op&oacute;źnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;</li> <li> w przypadku wniosku &ndash; o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.</li> </ul> <p> Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>WAŻNE INFORMACJE</strong></p> <ol> <li> O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).</li> <li> Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, kt&oacute;ra została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)</li> </ol> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w określają przepisy:</p> <ul> <li> działu VIII <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Kodeks Postępowania Administracyjnego">ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego</a> (Dz.U.2013.267 j.t., z p&oacute;źn. zm.);</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020050046" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków">rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w</a> (Dz.U. Nr 5, poz. 46).</li> </ul> <p> W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosk&oacute;w. Tę kwestię reguluje z<a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/47755/zarz_12_dg_skargi_wnioski_14032014_bip-pdf.html" title="Zarządzenie Dyrektora Generalnego w formacie PDF">arządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju</a> (PDF 296 KB).<br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Jak złożyć skargę lub wniosek

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa;

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIR, przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.

Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protokół. Oprócz Ciebie, on także złoży swój podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.

 

W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.

 

WAŻNE INFORMACJE

 1. Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.
 2. Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

 

Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

 

Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.

 

Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

 

WAŻNE INFORMACJE

 1. O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).
 2. Zawsze poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosków. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).
 

Jak złożyć skargę lub wniosek

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje Departament Kontroli.

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa;

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIR, przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr (22) 630-11-99.

Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protokół. Oprócz Ciebie, on także złoży swój podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.

 

W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: (22) 630-17-34, (22) 630-12-16, (22) 630-13-31, (22) 630-11-38, (22) 630-15-26.

 

WAŻNE INFORMACJE

 1. Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.
 2. Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Jak rozpatrujemy skargi i wnioski

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

 

Jeśli przekroczymy ustawowy termin zawiadomimy Cię:

 • w przypadku skargi – o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy;
 • w przypadku wniosku – o tym co zrobiliśmy żeby rozpatrzyć wniosek i kiedy przewidujemy załatwienie Twojej sprawy.

Jeśli z Twojej skargi lub wniosku nie wynika jasno czego dotyczą, poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.

 

Jeśli Twoje pismo dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy je w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.

 

Jeśli skarga lub wniosek nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy Twoje pismo niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

 

WAŻNE INFORMACJE

 1. O tym, czy Twoje pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma (np. wygląd, tytuł).
 2. Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia skargi. Pamiętaj jednak, że jeżeli ponowisz swoją skargę, która została uznana za bezzasadną i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko (z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez pisemnego zawiadomienia)

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mamy też wewnętrzne regulacje dotyczące skarg i wniosków. Tę kwestię reguluje zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (PDF 296 KB).
 

15  2015-12-09 14:31:22  Paweł Nowak

Pole category_id zmieniło wartość z '5671' na '9294'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id56719294
2015-12-09 14:31:22  Paweł Nowak

Załączono plik 47755

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste365529
user_idpuste940567
fobject_idpuste47755
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste17658
_attachmentpuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się