Wersje

123
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-05-18 12:58:43  Paweł Nowak

Utworzono artykuł 17847 o nazwie 'Strategie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste17847
user_idpuste940567
resource_idpuste432
namepusteStrategie
category_idpuste5793
language_idpuste1
shortpustea
fullpuste

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary

 • Sprawne i efektywne państwo,
 • Konkurencyjna gospodarka,
 • Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

 

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

 

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie

Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.

 

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.

 

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

 

 • uchwała Rady Ministrów wraz z KPZK 2030 (do s. 240)
   
 • mapy cz. 1 (s. 241-265)
   
 • mapy cz. 2 (s. 266-287)


 

publishfrompuste2015-05-18 00:00:00
_activepuste1
slugpustestrategie
2015-05-18 12:58:43  Paweł Nowak

Pole slug zmieniło wartość z 'strategie' na '17847_strategie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugstrategie17847_strategie
2015-05-18 13:07:37  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Strategia Rozwoju Kraju 2020</h3> <p> Rada Ministr&oacute;w przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to gł&oacute;wna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, kt&oacute;rych podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środk&oacute;w finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary</p> <ul> <li> Sprawne i efektywne państwo,</li> <li> Konkurencyjna gospodarka,</li> <li> Sp&oacute;jność społeczna i terytorialna,</li> </ul> <p> na kt&oacute;rych koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej cel&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia stanowi r&oacute;wnież odniesienie na gruncie krajowym dla dokument&oacute;w na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i program&oacute;w operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej &bdquo;Europa 2020&rdquo; i są z nią sp&oacute;jne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z SRK 2020</p> <h3> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie</h3> <p> Rady Ministr&oacute;w przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojew&oacute;dzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają SRK 2020.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi r&oacute;żnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia wsp&oacute;łpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli region&oacute;w w osiąganiu cel&oacute;w rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorząd&oacute;w wojew&oacute;dzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiot&oacute;w publicznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego</p> <h3> Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030</h3> <p> &nbsp;Rady Ministr&oacute;w orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zr&oacute;żnicowanych potencjał&oacute;w rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz sp&oacute;jności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (gł&oacute;wnie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zr&oacute;wnoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z KPZK 2030 (do s. 240)<br /> &nbsp;</li> <li> mapy cz. 1 (s. 241-265)<br /> &nbsp;</li> <li> mapy cz. 2 (s. 266-287)</li> </ul> <p> <br /> &nbsp;</p> ' na '<h3> Strategia Rozwoju Kraju 2020</h3> <p> Rada Ministr&oacute;w przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to gł&oacute;wna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, kt&oacute;rych podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środk&oacute;w finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary</p> <ul> <li> Sprawne i efektywne państwo,</li> <li> Konkurencyjna gospodarka,</li> <li> Sp&oacute;jność społeczna i terytorialna,</li> </ul> <p> na kt&oacute;rych koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej cel&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia stanowi r&oacute;wnież odniesienie na gruncie krajowym dla dokument&oacute;w na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i program&oacute;w operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej &bdquo;Europa 2020&rdquo; i są z nią sp&oacute;jne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48463/srk_na_bip_25092013-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z SRK 2020</a> 5,99 MB (PDF)</p> <h3> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie</h3> <p> Rady Ministr&oacute;w przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojew&oacute;dzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają SRK 2020.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi r&oacute;żnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia wsp&oacute;łpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli region&oacute;w w osiąganiu cel&oacute;w rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorząd&oacute;w wojew&oacute;dzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiot&oacute;w publicznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego</p> <h3> Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030</h3> <p> &nbsp;Rady Ministr&oacute;w orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zr&oacute;żnicowanych potencjał&oacute;w rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz sp&oacute;jności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (gł&oacute;wnie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zr&oacute;wnoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z KPZK 2030 (do s. 240)<br /> &nbsp;</li> <li> mapy cz. 1 (s. 241-265)<br /> &nbsp;</li> <li> mapy cz. 2 (s. 266-287)</li> </ul> <p> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary

 • Sprawne i efektywne państwo,
 • Konkurencyjna gospodarka,
 • Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

 

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

 

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie

Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.

 

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.

 

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

 

 • uchwała Rady Ministrów wraz z KPZK 2030 (do s. 240)
   
 • mapy cz. 1 (s. 241-265)
   
 • mapy cz. 2 (s. 266-287)


 

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary

 • Sprawne i efektywne państwo,
 • Konkurencyjna gospodarka,
 • Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

 

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

 

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie

Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.

 

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.

 

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

 

 • uchwała Rady Ministrów wraz z KPZK 2030 (do s. 240)
   
 • mapy cz. 1 (s. 241-265)
   
 • mapy cz. 2 (s. 266-287)


 

2015-05-18 13:23:54  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Strategia Rozwoju Kraju 2020</h3> <p> Rada Ministr&oacute;w przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to gł&oacute;wna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, kt&oacute;rych podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środk&oacute;w finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary</p> <ul> <li> Sprawne i efektywne państwo,</li> <li> Konkurencyjna gospodarka,</li> <li> Sp&oacute;jność społeczna i terytorialna,</li> </ul> <p> na kt&oacute;rych koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej cel&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia stanowi r&oacute;wnież odniesienie na gruncie krajowym dla dokument&oacute;w na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i program&oacute;w operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej &bdquo;Europa 2020&rdquo; i są z nią sp&oacute;jne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48463/srk_na_bip_25092013-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z SRK 2020</a> 5,99 MB (PDF)</p> <h3> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie</h3> <p> Rady Ministr&oacute;w przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojew&oacute;dzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają SRK 2020.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi r&oacute;żnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia wsp&oacute;łpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli region&oacute;w w osiąganiu cel&oacute;w rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorząd&oacute;w wojew&oacute;dzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiot&oacute;w publicznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego</p> <h3> Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030</h3> <p> &nbsp;Rady Ministr&oacute;w orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zr&oacute;żnicowanych potencjał&oacute;w rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz sp&oacute;jności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (gł&oacute;wnie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zr&oacute;wnoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z KPZK 2030 (do s. 240)<br /> &nbsp;</li> <li> mapy cz. 1 (s. 241-265)<br /> &nbsp;</li> <li> mapy cz. 2 (s. 266-287)</li> </ul> <p> <br /> &nbsp;</p> ' na '<h3> Strategia Rozwoju Kraju 2020</h3> <p> Rada Ministr&oacute;w przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to gł&oacute;wna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, kt&oacute;rych podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środk&oacute;w finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary</p> <ul> <li> Sprawne i efektywne państwo,</li> <li> Konkurencyjna gospodarka,</li> <li> Sp&oacute;jność społeczna i terytorialna,</li> </ul> <p> na kt&oacute;rych koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej cel&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia stanowi r&oacute;wnież odniesienie na gruncie krajowym dla dokument&oacute;w na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i program&oacute;w operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej &bdquo;Europa 2020&rdquo; i są z nią sp&oacute;jne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)</p> <h3> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie</h3> <p> Rady Ministr&oacute;w przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojew&oacute;dzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają SRK 2020.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi r&oacute;żnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia wsp&oacute;łpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli region&oacute;w w osiąganiu cel&oacute;w rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorząd&oacute;w wojew&oacute;dzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiot&oacute;w publicznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego</p> <h3> Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030</h3> <p> &nbsp;Rady Ministr&oacute;w orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zr&oacute;żnicowanych potencjał&oacute;w rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz sp&oacute;jności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (gł&oacute;wnie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zr&oacute;wnoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z KPZK 2030 (do s. 240)<br /> &nbsp;</li> <li> mapy cz. 1 (s. 241-265)<br /> &nbsp;</li> <li> mapy cz. 2 (s. 266-287)</li> </ul> <p> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary

 • Sprawne i efektywne państwo,
 • Konkurencyjna gospodarka,
 • Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

 

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

 

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie

Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.

 

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.

 

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

 

 • uchwała Rady Ministrów wraz z KPZK 2030 (do s. 240)
   
 • mapy cz. 1 (s. 241-265)
   
 • mapy cz. 2 (s. 266-287)


 

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary

 • Sprawne i efektywne państwo,
 • Konkurencyjna gospodarka,
 • Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

 

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

 

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie

Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.

 

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.

 

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

 

 • uchwała Rady Ministrów wraz z KPZK 2030 (do s. 240)
   
 • mapy cz. 1 (s. 241-265)
   
 • mapy cz. 2 (s. 266-287)


 

2015-05-18 13:27:33  Paweł Nowak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-05-18 13:44:50  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Strategia Rozwoju Kraju 2020</h3> <p> Rada Ministr&oacute;w przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to gł&oacute;wna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, kt&oacute;rych podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środk&oacute;w finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary</p> <ul> <li> Sprawne i efektywne państwo,</li> <li> Konkurencyjna gospodarka,</li> <li> Sp&oacute;jność społeczna i terytorialna,</li> </ul> <p> na kt&oacute;rych koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej cel&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia stanowi r&oacute;wnież odniesienie na gruncie krajowym dla dokument&oacute;w na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i program&oacute;w operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej &bdquo;Europa 2020&rdquo; i są z nią sp&oacute;jne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)</p> <h3> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie</h3> <p> Rady Ministr&oacute;w przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojew&oacute;dzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają SRK 2020.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi r&oacute;żnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia wsp&oacute;łpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli region&oacute;w w osiąganiu cel&oacute;w rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorząd&oacute;w wojew&oacute;dzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiot&oacute;w publicznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego</p> <h3> Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030</h3> <p> &nbsp;Rady Ministr&oacute;w orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zr&oacute;żnicowanych potencjał&oacute;w rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz sp&oacute;jności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (gł&oacute;wnie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zr&oacute;wnoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z KPZK 2030 (do s. 240)<br /> &nbsp;</li> <li> mapy cz. 1 (s. 241-265)<br /> &nbsp;</li> <li> mapy cz. 2 (s. 266-287)</li> </ul> <p> <br /> &nbsp;</p> ' na '<h3> Strategia Rozwoju Kraju 2020</h3> <p> Rada Ministr&oacute;w przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to gł&oacute;wna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, kt&oacute;rych podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środk&oacute;w finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary</p> <ul> <li> Sprawne i efektywne państwo,</li> <li> Konkurencyjna gospodarka,</li> <li> Sp&oacute;jność społeczna i terytorialna,</li> </ul> <p> na kt&oacute;rych koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej cel&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia stanowi r&oacute;wnież odniesienie na gruncie krajowym dla dokument&oacute;w na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i program&oacute;w operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej &bdquo;Europa 2020&rdquo; i są z nią sp&oacute;jne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48482/srk_na_bip_25092013-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z SRK 2020</a> 5,99 MB (PDF)</p> <h3> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie</h3> <p> Rady Ministr&oacute;w przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojew&oacute;dzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają SRK 2020.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi r&oacute;żnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia wsp&oacute;łpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli region&oacute;w w osiąganiu cel&oacute;w rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorząd&oacute;w wojew&oacute;dzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiot&oacute;w publicznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48481/ksrr_na_bip_13072010-pdf.html" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego</a> 15,86 MB (PDF)</p> <h3> Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030</h3> <p> &nbsp;Rady Ministr&oacute;w orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zr&oacute;żnicowanych potencjał&oacute;w rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz sp&oacute;jności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (gł&oacute;wnie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zr&oacute;wnoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48478/kpzk_uchwala_zal_do240_13042012-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z KPZK 2030</a> (do s. 240)<br /> &nbsp;</li> <li> Struktura osadnicza<br /> &nbsp;</li> <li> Wsp&oacute;łczesne procesy osadnicze<br /> &nbsp;</li> <li> Wewnętrzne powiązania funkcjonalne<br /> &nbsp;</li> <li> Miejskie obszary funkcjonalne<br /> &nbsp;</li> <li> Struktura demograficzna<br /> &nbsp;</li> <li> Dojazdy do pracy najemnej<br /> &nbsp;</li> <li> Struktura gospodarcza<br /> &nbsp;</li> <li> Towarowość rolnictwa<br /> &nbsp;</li> <li> Infrastruktura społeczna wyższego rzędu<br /> &nbsp;</li> <li> Sieć transportowa<br /> &nbsp;</li> <li> Czasowa dostępność transportowa do gł&oacute;wnych ośrodk&oacute;w administracyjno-osadniczych<br /> &nbsp;</li> <li> Typologia czasowej dostępności transportowej do ośrodk&oacute;w koncentracji usług r&oacute;żnego rzędu<br /> &nbsp;</li> <li> Gospodarka ropą naftową i gazem ziemnym<br /> &nbsp;</li> <li> Elektroenergetyka<br /> &nbsp;</li> <li> Gospodarka wodna<br /> &nbsp;</li> <li> R&oacute;żnorodność krajobrazu<br /> &nbsp;</li> <li> Obszarowa ochrona przyrody<br /> &nbsp;</li> <li> Krajobraz kulturowy<br /> &nbsp;</li> <li> Występowanie zł&oacute;ż kopalin i zasoby bilansowe w złożach<br /> &nbsp;</li> <li> Zasoby energii odnawialnej<br /> &nbsp;</li> <li> Zagrożenia naturalne<br /> &nbsp;</li> <li> Zagrożenia i infrastruktura związana z ochroną przeciwpowodziową<br /> &nbsp;</li> <li> Pokrycie planistyczne</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary

 • Sprawne i efektywne państwo,
 • Konkurencyjna gospodarka,
 • Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

 

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

 

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie

Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.

 

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.

 

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

 

 • uchwała Rady Ministrów wraz z KPZK 2030 (do s. 240)
   
 • mapy cz. 1 (s. 241-265)
   
 • mapy cz. 2 (s. 266-287)


 

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary

 • Sprawne i efektywne państwo,
 • Konkurencyjna gospodarka,
 • Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

 

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

 

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie

Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.

 

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.

 

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 15,86 MB (PDF)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

 

 • uchwała Rady Ministrów wraz z KPZK 2030 (do s. 240)
   
 • Struktura osadnicza
   
 • Współczesne procesy osadnicze
   
 • Wewnętrzne powiązania funkcjonalne
   
 • Miejskie obszary funkcjonalne
   
 • Struktura demograficzna
   
 • Dojazdy do pracy najemnej
   
 • Struktura gospodarcza
   
 • Towarowość rolnictwa
   
 • Infrastruktura społeczna wyższego rzędu
   
 • Sieć transportowa
   
 • Czasowa dostępność transportowa do głównych ośrodków administracyjno-osadniczych
   
 • Typologia czasowej dostępności transportowej do ośrodków koncentracji usług różnego rzędu
   
 • Gospodarka ropą naftową i gazem ziemnym
   
 • Elektroenergetyka
   
 • Gospodarka wodna
   
 • Różnorodność krajobrazu
   
 • Obszarowa ochrona przyrody
   
 • Krajobraz kulturowy
   
 • Występowanie złóż kopalin i zasoby bilansowe w złożach
   
 • Zasoby energii odnawialnej
   
 • Zagrożenia naturalne
   
 • Zagrożenia i infrastruktura związana z ochroną przeciwpowodziową
   
 • Pokrycie planistyczne

 


 

2015-05-18 14:08:37  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Strategia Rozwoju Kraju 2020</h3> <p> Rada Ministr&oacute;w przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to gł&oacute;wna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, kt&oacute;rych podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środk&oacute;w finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary</p> <ul> <li> Sprawne i efektywne państwo,</li> <li> Konkurencyjna gospodarka,</li> <li> Sp&oacute;jność społeczna i terytorialna,</li> </ul> <p> na kt&oacute;rych koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej cel&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia stanowi r&oacute;wnież odniesienie na gruncie krajowym dla dokument&oacute;w na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i program&oacute;w operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej &bdquo;Europa 2020&rdquo; i są z nią sp&oacute;jne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48482/srk_na_bip_25092013-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z SRK 2020</a> 5,99 MB (PDF)</p> <h3> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie</h3> <p> Rady Ministr&oacute;w przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojew&oacute;dzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają SRK 2020.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi r&oacute;żnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia wsp&oacute;łpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli region&oacute;w w osiąganiu cel&oacute;w rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorząd&oacute;w wojew&oacute;dzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiot&oacute;w publicznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48481/ksrr_na_bip_13072010-pdf.html" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego</a> 15,86 MB (PDF)</p> <h3> Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030</h3> <p> &nbsp;Rady Ministr&oacute;w orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zr&oacute;żnicowanych potencjał&oacute;w rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz sp&oacute;jności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (gł&oacute;wnie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zr&oacute;wnoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48478/kpzk_uchwala_zal_do240_13042012-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z KPZK 2030</a> (do s. 240)<br /> &nbsp;</li> <li> Struktura osadnicza<br /> &nbsp;</li> <li> Wsp&oacute;łczesne procesy osadnicze<br /> &nbsp;</li> <li> Wewnętrzne powiązania funkcjonalne<br /> &nbsp;</li> <li> Miejskie obszary funkcjonalne<br /> &nbsp;</li> <li> Struktura demograficzna<br /> &nbsp;</li> <li> Dojazdy do pracy najemnej<br /> &nbsp;</li> <li> Struktura gospodarcza<br /> &nbsp;</li> <li> Towarowość rolnictwa<br /> &nbsp;</li> <li> Infrastruktura społeczna wyższego rzędu<br /> &nbsp;</li> <li> Sieć transportowa<br /> &nbsp;</li> <li> Czasowa dostępność transportowa do gł&oacute;wnych ośrodk&oacute;w administracyjno-osadniczych<br /> &nbsp;</li> <li> Typologia czasowej dostępności transportowej do ośrodk&oacute;w koncentracji usług r&oacute;żnego rzędu<br /> &nbsp;</li> <li> Gospodarka ropą naftową i gazem ziemnym<br /> &nbsp;</li> <li> Elektroenergetyka<br /> &nbsp;</li> <li> Gospodarka wodna<br /> &nbsp;</li> <li> R&oacute;żnorodność krajobrazu<br /> &nbsp;</li> <li> Obszarowa ochrona przyrody<br /> &nbsp;</li> <li> Krajobraz kulturowy<br /> &nbsp;</li> <li> Występowanie zł&oacute;ż kopalin i zasoby bilansowe w złożach<br /> &nbsp;</li> <li> Zasoby energii odnawialnej<br /> &nbsp;</li> <li> Zagrożenia naturalne<br /> &nbsp;</li> <li> Zagrożenia i infrastruktura związana z ochroną przeciwpowodziową<br /> &nbsp;</li> <li> Pokrycie planistyczne</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> &nbsp;</p> ' na '<h3> Strategia Rozwoju Kraju 2020</h3> <p> Rada Ministr&oacute;w przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to gł&oacute;wna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, kt&oacute;rych podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środk&oacute;w finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary</p> <ul> <li> Sprawne i efektywne państwo,</li> <li> Konkurencyjna gospodarka,</li> <li> Sp&oacute;jność społeczna i terytorialna,</li> </ul> <p> na kt&oacute;rych koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej cel&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia stanowi r&oacute;wnież odniesienie na gruncie krajowym dla dokument&oacute;w na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i program&oacute;w operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej &bdquo;Europa 2020&rdquo; i są z nią sp&oacute;jne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48482/srk_na_bip_25092013-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z SRK 2020</a> 5,99 MB (PDF)</p> <h3> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie</h3> <p> Rady Ministr&oacute;w przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojew&oacute;dzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają SRK 2020.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi r&oacute;żnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia wsp&oacute;łpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli region&oacute;w w osiąganiu cel&oacute;w rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorząd&oacute;w wojew&oacute;dzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiot&oacute;w publicznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48481/ksrr_na_bip_13072010-pdf.html" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego</a> 15,86 MB (PDF)</p> <h3> Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030</h3> <p> &nbsp;Rady Ministr&oacute;w orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zr&oacute;żnicowanych potencjał&oacute;w rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz sp&oacute;jności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (gł&oacute;wnie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zr&oacute;wnoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48478/kpzk_uchwala_zal_do240_13042012-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z KPZK 2030</a> (do s. 240) 10,79 MB (PDF)</li> </ul> <p> <strong>Mapy:</strong></p> <ul> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48486/mapa_01_struktura_osadnicza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura osadnicza</a> 9,58 MB (PDF)<br /> </li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48485/mapa_02_procesy_osadnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wsp&oacute;łczesne procesy osadnicze</a> 8,3 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48487/mapa_03_powiazania_funkcjonalne_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wewnętrzne powiązania funkcjonalne</a> 13,04 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48488/mapa_04_funkcjonalne_obszary_miejskie_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Miejskie obszary funkcjonalne</a> 7,8 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48489/mapa_05_struktura_demograficzna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura demograficzna</a> 8,5 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48490/mapa_06_dojazdy_do_pracy_najemnej_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Dojazdy do pracy najemnej</a> 7,07 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48491/mapa_07_struktura_gospodarcza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura gospodarcza</a> 7,43 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48492/mapa_08_towarowosc_rolnictwa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Towarowość rolnictwa</a> 8,67 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48493/mapa_09_infrastruktura_spoleczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Infrastruktura społeczna wyższego rzędu</a> 10,44 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48494/mapa_10_siec_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Sieć transportowa</a> 8,27 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48495/mapa_11_dostepnosc_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Czasowa dostępność transportowa do gł&oacute;wnych ośrodk&oacute;w administracyjno-osadniczych</a> 10,69 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48496/mapa_12_typologia_dostepnosci_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Typologia czasowej dostępności transportowej do ośrodk&oacute;w koncentracji usług r&oacute;żnego rzędu </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48497/mapa_13_ropa_gaz_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka ropą naftową i gazem ziemnym</a> 6,66 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48498/mapa_14_elektroenergetyka_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Elektroenergetyka</a> 6,94 MB (PDF)<br /> </li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48499/mapa_15_gospodarka_wodna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka wodna</a> 10,96 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48500/mapa_16_roznorodnosc_krajobrazu_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">R&oacute;żnorodność krajobrazu</a> 11,24 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48501/mapa_17_ochrona_przyrody_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Obszarowa ochrona przyrody</a> 16,58 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48502/mapa_18_krajobraz_kulturowy_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Krajobraz kulturowy</a> 9,28 MB (PDF)<br /> </li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48503/mapa_19_zloza_kopalin_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Występowanie zł&oacute;ż kopalin i zasoby bilansowe w złożach</a> 15,45 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48504/mapa_20_energia_odnawialna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zasoby energii odnawialnej </a>11,39 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48505/mapa_21_zagrozenia_przyrodnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia naturalne </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48506/mapa_22_ochrona_przeciwpowodziowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia i infrastruktura związana z ochroną przeciwpowodziową</a> 11,28 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48507/mapa_23_sytuacja_planistyczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Pokrycie planistyczne</a> 10,51 MB (PDF)</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary

 • Sprawne i efektywne państwo,
 • Konkurencyjna gospodarka,
 • Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

 

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

 

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie

Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.

 

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.

 

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 15,86 MB (PDF)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

 

 • uchwała Rady Ministrów wraz z KPZK 2030 (do s. 240)
   
 • Struktura osadnicza
   
 • Współczesne procesy osadnicze
   
 • Wewnętrzne powiązania funkcjonalne
   
 • Miejskie obszary funkcjonalne
   
 • Struktura demograficzna
   
 • Dojazdy do pracy najemnej
   
 • Struktura gospodarcza
   
 • Towarowość rolnictwa
   
 • Infrastruktura społeczna wyższego rzędu
   
 • Sieć transportowa
   
 • Czasowa dostępność transportowa do głównych ośrodków administracyjno-osadniczych
   
 • Typologia czasowej dostępności transportowej do ośrodków koncentracji usług różnego rzędu
   
 • Gospodarka ropą naftową i gazem ziemnym
   
 • Elektroenergetyka
   
 • Gospodarka wodna
   
 • Różnorodność krajobrazu
   
 • Obszarowa ochrona przyrody
   
 • Krajobraz kulturowy
   
 • Występowanie złóż kopalin i zasoby bilansowe w złożach
   
 • Zasoby energii odnawialnej
   
 • Zagrożenia naturalne
   
 • Zagrożenia i infrastruktura związana z ochroną przeciwpowodziową
   
 • Pokrycie planistyczne

 


 

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary

 • Sprawne i efektywne państwo,
 • Konkurencyjna gospodarka,
 • Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

 

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

 

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie

Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.

 

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.

 

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 15,86 MB (PDF)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

 

Mapy:

2015-05-18 14:09:02  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Strategia Rozwoju Kraju 2020</h3> <p> Rada Ministr&oacute;w przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to gł&oacute;wna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, kt&oacute;rych podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środk&oacute;w finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary</p> <ul> <li> Sprawne i efektywne państwo,</li> <li> Konkurencyjna gospodarka,</li> <li> Sp&oacute;jność społeczna i terytorialna,</li> </ul> <p> na kt&oacute;rych koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej cel&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia stanowi r&oacute;wnież odniesienie na gruncie krajowym dla dokument&oacute;w na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i program&oacute;w operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej &bdquo;Europa 2020&rdquo; i są z nią sp&oacute;jne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48482/srk_na_bip_25092013-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z SRK 2020</a> 5,99 MB (PDF)</p> <h3> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie</h3> <p> Rady Ministr&oacute;w przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojew&oacute;dzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają SRK 2020.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi r&oacute;żnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia wsp&oacute;łpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli region&oacute;w w osiąganiu cel&oacute;w rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorząd&oacute;w wojew&oacute;dzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiot&oacute;w publicznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48481/ksrr_na_bip_13072010-pdf.html" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego</a> 15,86 MB (PDF)</p> <h3> Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030</h3> <p> &nbsp;Rady Ministr&oacute;w orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zr&oacute;żnicowanych potencjał&oacute;w rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz sp&oacute;jności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (gł&oacute;wnie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zr&oacute;wnoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48478/kpzk_uchwala_zal_do240_13042012-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z KPZK 2030</a> (do s. 240) 10,79 MB (PDF)</li> </ul> <p> <strong>Mapy:</strong></p> <ul> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48486/mapa_01_struktura_osadnicza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura osadnicza</a> 9,58 MB (PDF)<br /> </li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48485/mapa_02_procesy_osadnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wsp&oacute;łczesne procesy osadnicze</a> 8,3 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48487/mapa_03_powiazania_funkcjonalne_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wewnętrzne powiązania funkcjonalne</a> 13,04 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48488/mapa_04_funkcjonalne_obszary_miejskie_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Miejskie obszary funkcjonalne</a> 7,8 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48489/mapa_05_struktura_demograficzna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura demograficzna</a> 8,5 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48490/mapa_06_dojazdy_do_pracy_najemnej_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Dojazdy do pracy najemnej</a> 7,07 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48491/mapa_07_struktura_gospodarcza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura gospodarcza</a> 7,43 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48492/mapa_08_towarowosc_rolnictwa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Towarowość rolnictwa</a> 8,67 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48493/mapa_09_infrastruktura_spoleczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Infrastruktura społeczna wyższego rzędu</a> 10,44 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48494/mapa_10_siec_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Sieć transportowa</a> 8,27 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48495/mapa_11_dostepnosc_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Czasowa dostępność transportowa do gł&oacute;wnych ośrodk&oacute;w administracyjno-osadniczych</a> 10,69 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48496/mapa_12_typologia_dostepnosci_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Typologia czasowej dostępności transportowej do ośrodk&oacute;w koncentracji usług r&oacute;żnego rzędu </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48497/mapa_13_ropa_gaz_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka ropą naftową i gazem ziemnym</a> 6,66 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48498/mapa_14_elektroenergetyka_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Elektroenergetyka</a> 6,94 MB (PDF)<br /> </li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48499/mapa_15_gospodarka_wodna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka wodna</a> 10,96 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48500/mapa_16_roznorodnosc_krajobrazu_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">R&oacute;żnorodność krajobrazu</a> 11,24 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48501/mapa_17_ochrona_przyrody_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Obszarowa ochrona przyrody</a> 16,58 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48502/mapa_18_krajobraz_kulturowy_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Krajobraz kulturowy</a> 9,28 MB (PDF)<br /> </li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48503/mapa_19_zloza_kopalin_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Występowanie zł&oacute;ż kopalin i zasoby bilansowe w złożach</a> 15,45 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48504/mapa_20_energia_odnawialna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zasoby energii odnawialnej </a>11,39 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48505/mapa_21_zagrozenia_przyrodnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia naturalne </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48506/mapa_22_ochrona_przeciwpowodziowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia i infrastruktura związana z ochroną przeciwpowodziową</a> 11,28 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48507/mapa_23_sytuacja_planistyczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Pokrycie planistyczne</a> 10,51 MB (PDF)</li> </ul> ' na '<h3> Strategia Rozwoju Kraju 2020</h3> <p> Rada Ministr&oacute;w przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to gł&oacute;wna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, kt&oacute;rych podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środk&oacute;w finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary</p> <ul> <li> Sprawne i efektywne państwo,</li> <li> Konkurencyjna gospodarka,</li> <li> Sp&oacute;jność społeczna i terytorialna,</li> </ul> <p> na kt&oacute;rych koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej cel&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia stanowi r&oacute;wnież odniesienie na gruncie krajowym dla dokument&oacute;w na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i program&oacute;w operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej &bdquo;Europa 2020&rdquo; i są z nią sp&oacute;jne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48482/srk_na_bip_25092013-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z SRK 2020</a> 5,99 MB (PDF)</p> <h3> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie</h3> <p> Rady Ministr&oacute;w przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojew&oacute;dzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają SRK 2020.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi r&oacute;żnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia wsp&oacute;łpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli region&oacute;w w osiąganiu cel&oacute;w rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorząd&oacute;w wojew&oacute;dzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiot&oacute;w publicznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48481/ksrr_na_bip_13072010-pdf.html" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego</a> 15,86 MB (PDF)</p> <h3> Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030</h3> <p> &nbsp;Rady Ministr&oacute;w orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zr&oacute;żnicowanych potencjał&oacute;w rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz sp&oacute;jności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (gł&oacute;wnie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zr&oacute;wnoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48478/kpzk_uchwala_zal_do240_13042012-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z KPZK 2030</a> (do s. 240) 10,79 MB (PDF)</li> </ul> <p> <strong>Mapy:</strong></p> <ul> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48486/mapa_01_struktura_osadnicza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura osadnicza</a> 9,58 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48485/mapa_02_procesy_osadnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wsp&oacute;łczesne procesy osadnicze</a> 8,3 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48487/mapa_03_powiazania_funkcjonalne_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wewnętrzne powiązania funkcjonalne</a> 13,04 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48488/mapa_04_funkcjonalne_obszary_miejskie_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Miejskie obszary funkcjonalne</a> 7,8 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48489/mapa_05_struktura_demograficzna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura demograficzna</a> 8,5 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48490/mapa_06_dojazdy_do_pracy_najemnej_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Dojazdy do pracy najemnej</a> 7,07 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48491/mapa_07_struktura_gospodarcza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura gospodarcza</a> 7,43 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48492/mapa_08_towarowosc_rolnictwa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Towarowość rolnictwa</a> 8,67 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48493/mapa_09_infrastruktura_spoleczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Infrastruktura społeczna wyższego rzędu</a> 10,44 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48494/mapa_10_siec_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Sieć transportowa</a> 8,27 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48495/mapa_11_dostepnosc_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Czasowa dostępność transportowa do gł&oacute;wnych ośrodk&oacute;w administracyjno-osadniczych</a> 10,69 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48496/mapa_12_typologia_dostepnosci_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Typologia czasowej dostępności transportowej do ośrodk&oacute;w koncentracji usług r&oacute;żnego rzędu </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48497/mapa_13_ropa_gaz_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka ropą naftową i gazem ziemnym</a> 6,66 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48498/mapa_14_elektroenergetyka_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Elektroenergetyka</a> 6,94 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48499/mapa_15_gospodarka_wodna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka wodna</a> 10,96 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48500/mapa_16_roznorodnosc_krajobrazu_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">R&oacute;żnorodność krajobrazu</a> 11,24 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48501/mapa_17_ochrona_przyrody_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Obszarowa ochrona przyrody</a> 16,58 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48502/mapa_18_krajobraz_kulturowy_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Krajobraz kulturowy</a> 9,28 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48503/mapa_19_zloza_kopalin_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Występowanie zł&oacute;ż kopalin i zasoby bilansowe w złożach</a> 15,45 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48504/mapa_20_energia_odnawialna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zasoby energii odnawialnej </a>11,39 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48505/mapa_21_zagrozenia_przyrodnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia naturalne </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48506/mapa_22_ochrona_przeciwpowodziowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia i infrastruktura związana z ochroną przeciwpowodziową</a> 11,28 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48507/mapa_23_sytuacja_planistyczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Pokrycie planistyczne</a> 10,51 MB (PDF)</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary

 • Sprawne i efektywne państwo,
 • Konkurencyjna gospodarka,
 • Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

 

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

 

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie

Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.

 

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.

 

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 15,86 MB (PDF)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

 

Mapy:

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary

 • Sprawne i efektywne państwo,
 • Konkurencyjna gospodarka,
 • Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

 

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

 

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie

Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.

 

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.

 

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 15,86 MB (PDF)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

 

Mapy:

2015-12-07 14:09:40  Paweł Nowak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2015-12-07 14:11:25  Paweł Nowak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2016-01-13 09:31:41  Paweł Nowak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2016-01-13 09:45:59  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Strategia Rozwoju Kraju 2020</h3> <p> Rada Ministr&oacute;w przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to gł&oacute;wna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, kt&oacute;rych podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środk&oacute;w finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary</p> <ul> <li> Sprawne i efektywne państwo,</li> <li> Konkurencyjna gospodarka,</li> <li> Sp&oacute;jność społeczna i terytorialna,</li> </ul> <p> na kt&oacute;rych koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej cel&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia stanowi r&oacute;wnież odniesienie na gruncie krajowym dla dokument&oacute;w na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i program&oacute;w operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej &bdquo;Europa 2020&rdquo; i są z nią sp&oacute;jne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48482/srk_na_bip_25092013-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z SRK 2020</a> 5,99 MB (PDF)</p> <h3> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie</h3> <p> Rady Ministr&oacute;w przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojew&oacute;dzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają SRK 2020.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi r&oacute;żnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia wsp&oacute;łpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli region&oacute;w w osiąganiu cel&oacute;w rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorząd&oacute;w wojew&oacute;dzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiot&oacute;w publicznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48481/ksrr_na_bip_13072010-pdf.html" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego</a> 15,86 MB (PDF)</p> <h3> Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030</h3> <p> &nbsp;Rady Ministr&oacute;w orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zr&oacute;żnicowanych potencjał&oacute;w rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz sp&oacute;jności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (gł&oacute;wnie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zr&oacute;wnoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48478/kpzk_uchwala_zal_do240_13042012-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z KPZK 2030</a> (do s. 240) 10,79 MB (PDF)</li> </ul> <p> <strong>Mapy:</strong></p> <ul> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48486/mapa_01_struktura_osadnicza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura osadnicza</a> 9,58 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48485/mapa_02_procesy_osadnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wsp&oacute;łczesne procesy osadnicze</a> 8,3 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48487/mapa_03_powiazania_funkcjonalne_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wewnętrzne powiązania funkcjonalne</a> 13,04 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48488/mapa_04_funkcjonalne_obszary_miejskie_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Miejskie obszary funkcjonalne</a> 7,8 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48489/mapa_05_struktura_demograficzna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura demograficzna</a> 8,5 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48490/mapa_06_dojazdy_do_pracy_najemnej_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Dojazdy do pracy najemnej</a> 7,07 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48491/mapa_07_struktura_gospodarcza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura gospodarcza</a> 7,43 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48492/mapa_08_towarowosc_rolnictwa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Towarowość rolnictwa</a> 8,67 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48493/mapa_09_infrastruktura_spoleczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Infrastruktura społeczna wyższego rzędu</a> 10,44 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48494/mapa_10_siec_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Sieć transportowa</a> 8,27 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48495/mapa_11_dostepnosc_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Czasowa dostępność transportowa do gł&oacute;wnych ośrodk&oacute;w administracyjno-osadniczych</a> 10,69 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48496/mapa_12_typologia_dostepnosci_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Typologia czasowej dostępności transportowej do ośrodk&oacute;w koncentracji usług r&oacute;żnego rzędu </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48497/mapa_13_ropa_gaz_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka ropą naftową i gazem ziemnym</a> 6,66 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48498/mapa_14_elektroenergetyka_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Elektroenergetyka</a> 6,94 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48499/mapa_15_gospodarka_wodna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka wodna</a> 10,96 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48500/mapa_16_roznorodnosc_krajobrazu_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">R&oacute;żnorodność krajobrazu</a> 11,24 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48501/mapa_17_ochrona_przyrody_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Obszarowa ochrona przyrody</a> 16,58 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48502/mapa_18_krajobraz_kulturowy_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Krajobraz kulturowy</a> 9,28 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48503/mapa_19_zloza_kopalin_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Występowanie zł&oacute;ż kopalin i zasoby bilansowe w złożach</a> 15,45 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48504/mapa_20_energia_odnawialna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zasoby energii odnawialnej </a>11,39 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48505/mapa_21_zagrozenia_przyrodnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia naturalne </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48506/mapa_22_ochrona_przeciwpowodziowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia i infrastruktura związana z ochroną przeciwpowodziową</a> 11,28 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/fobjects/download/48507/mapa_23_sytuacja_planistyczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Pokrycie planistyczne</a> 10,51 MB (PDF)</li> </ul> ' na '<h3> Strategia Rozwoju Kraju 2020</h3> <p> Rada Ministr&oacute;w przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to gł&oacute;wna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, kt&oacute;rych podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środk&oacute;w finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary</p> <ul> <li> Sprawne i efektywne państwo,</li> <li> Konkurencyjna gospodarka,</li> <li> Sp&oacute;jność społeczna i terytorialna,</li> </ul> <p> na kt&oacute;rych koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej cel&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia stanowi r&oacute;wnież odniesienie na gruncie krajowym dla dokument&oacute;w na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i program&oacute;w operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej &bdquo;Europa 2020&rdquo; i są z nią sp&oacute;jne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48482/srk_na_bip_25092013-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z SRK 2020</a> 5,99 MB (PDF)</p> <h3> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie</h3> <p> Rady Ministr&oacute;w przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojew&oacute;dzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają SRK 2020.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi r&oacute;żnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia wsp&oacute;łpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli region&oacute;w w osiąganiu cel&oacute;w rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorząd&oacute;w wojew&oacute;dzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiot&oacute;w publicznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48481/ksrr_na_bip_13072010-pdf.html" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego</a> 15,86 MB (PDF)</p> <h3> Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030</h3> <p> &nbsp;Rady Ministr&oacute;w orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zr&oacute;żnicowanych potencjał&oacute;w rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz sp&oacute;jności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (gł&oacute;wnie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zr&oacute;wnoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48478/kpzk_uchwala_zal_do240_13042012-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z KPZK 2030</a> (do s. 240) 10,79 MB (PDF)</li> </ul> <p> <strong>Mapy:</strong></p> <ul> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48486/mapa_01_struktura_osadnicza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura osadnicza</a> 9,58 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48485/mapa_02_procesy_osadnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wsp&oacute;łczesne procesy osadnicze</a> 8,3 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48487/mapa_03_powiazania_funkcjonalne_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wewnętrzne powiązania funkcjonalne</a> 13,04 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48488/mapa_04_funkcjonalne_obszary_miejskie_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Miejskie obszary funkcjonalne</a> 7,8 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48489/mapa_05_struktura_demograficzna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura demograficzna</a> 8,5 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48490/mapa_06_dojazdy_do_pracy_najemnej_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Dojazdy do pracy najemnej</a> 7,07 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48491/mapa_07_struktura_gospodarcza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura gospodarcza</a> 7,43 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48492/mapa_08_towarowosc_rolnictwa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Towarowość rolnictwa</a> 8,67 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48493/mapa_09_infrastruktura_spoleczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Infrastruktura społeczna wyższego rzędu</a> 10,44 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48494/mapa_10_siec_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Sieć transportowa</a> 8,27 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48495/mapa_11_dostepnosc_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Czasowa dostępność transportowa do gł&oacute;wnych ośrodk&oacute;w administracyjno-osadniczych</a> 10,69 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48496/mapa_12_typologia_dostepnosci_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Typologia czasowej dostępności transportowej do ośrodk&oacute;w koncentracji usług r&oacute;żnego rzędu </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48497/mapa_13_ropa_gaz_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka ropą naftową i gazem ziemnym</a> 6,66 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48498/mapa_14_elektroenergetyka_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Elektroenergetyka</a> 6,94 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48499/mapa_15_gospodarka_wodna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka wodna</a> 10,96 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48500/mapa_16_roznorodnosc_krajobrazu_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">R&oacute;żnorodność krajobrazu</a> 11,24 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48501/mapa_17_ochrona_przyrody_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Obszarowa ochrona przyrody</a> 16,58 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48502/mapa_18_krajobraz_kulturowy_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Krajobraz kulturowy</a> 9,28 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48503/mapa_19_zloza_kopalin_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Występowanie zł&oacute;ż kopalin i zasoby bilansowe w złożach</a> 15,45 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48504/mapa_20_energia_odnawialna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zasoby energii odnawialnej </a>11,39 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48505/mapa_21_zagrozenia_przyrodnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia naturalne </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48506/mapa_22_ochrona_przeciwpowodziowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia i infrastruktura związana z ochroną przeciwpowodziową</a> 11,28 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48507/mapa_23_sytuacja_planistyczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Pokrycie planistyczne</a> 10,51 MB (PDF)</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary

 • Sprawne i efektywne państwo,
 • Konkurencyjna gospodarka,
 • Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

 

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

 

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie

Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.

 

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.

 

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 15,86 MB (PDF)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

 

Mapy:

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary

 • Sprawne i efektywne państwo,
 • Konkurencyjna gospodarka,
 • Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

 

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

 

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie

Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.

 

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.

 

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 15,86 MB (PDF)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

 

Mapy:

13  2016-01-13 09:47:31  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Strategia Rozwoju Kraju 2020</h3> <p> Rada Ministr&oacute;w przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to gł&oacute;wna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, kt&oacute;rych podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środk&oacute;w finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary</p> <ul> <li> Sprawne i efektywne państwo,</li> <li> Konkurencyjna gospodarka,</li> <li> Sp&oacute;jność społeczna i terytorialna,</li> </ul> <p> na kt&oacute;rych koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej cel&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia stanowi r&oacute;wnież odniesienie na gruncie krajowym dla dokument&oacute;w na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i program&oacute;w operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej &bdquo;Europa 2020&rdquo; i są z nią sp&oacute;jne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48482/srk_na_bip_25092013-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z SRK 2020</a> 5,99 MB (PDF)</p> <h3> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie</h3> <p> Rady Ministr&oacute;w przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojew&oacute;dzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają SRK 2020.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi r&oacute;żnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia wsp&oacute;łpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli region&oacute;w w osiąganiu cel&oacute;w rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorząd&oacute;w wojew&oacute;dzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiot&oacute;w publicznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48481/ksrr_na_bip_13072010-pdf.html" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego</a> 15,86 MB (PDF)</p> <h3> Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030</h3> <p> &nbsp;Rady Ministr&oacute;w orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zr&oacute;żnicowanych potencjał&oacute;w rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz sp&oacute;jności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (gł&oacute;wnie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zr&oacute;wnoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48478/kpzk_uchwala_zal_do240_13042012-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z KPZK 2030</a> (do s. 240) 10,79 MB (PDF)</li> </ul> <p> <strong>Mapy:</strong></p> <ul> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48486/mapa_01_struktura_osadnicza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura osadnicza</a> 9,58 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48485/mapa_02_procesy_osadnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wsp&oacute;łczesne procesy osadnicze</a> 8,3 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48487/mapa_03_powiazania_funkcjonalne_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wewnętrzne powiązania funkcjonalne</a> 13,04 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48488/mapa_04_funkcjonalne_obszary_miejskie_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Miejskie obszary funkcjonalne</a> 7,8 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48489/mapa_05_struktura_demograficzna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura demograficzna</a> 8,5 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48490/mapa_06_dojazdy_do_pracy_najemnej_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Dojazdy do pracy najemnej</a> 7,07 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48491/mapa_07_struktura_gospodarcza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura gospodarcza</a> 7,43 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48492/mapa_08_towarowosc_rolnictwa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Towarowość rolnictwa</a> 8,67 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48493/mapa_09_infrastruktura_spoleczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Infrastruktura społeczna wyższego rzędu</a> 10,44 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48494/mapa_10_siec_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Sieć transportowa</a> 8,27 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48495/mapa_11_dostepnosc_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Czasowa dostępność transportowa do gł&oacute;wnych ośrodk&oacute;w administracyjno-osadniczych</a> 10,69 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48496/mapa_12_typologia_dostepnosci_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Typologia czasowej dostępności transportowej do ośrodk&oacute;w koncentracji usług r&oacute;żnego rzędu </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48497/mapa_13_ropa_gaz_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka ropą naftową i gazem ziemnym</a> 6,66 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48498/mapa_14_elektroenergetyka_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Elektroenergetyka</a> 6,94 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48499/mapa_15_gospodarka_wodna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka wodna</a> 10,96 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48500/mapa_16_roznorodnosc_krajobrazu_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">R&oacute;żnorodność krajobrazu</a> 11,24 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48501/mapa_17_ochrona_przyrody_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Obszarowa ochrona przyrody</a> 16,58 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48502/mapa_18_krajobraz_kulturowy_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Krajobraz kulturowy</a> 9,28 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48503/mapa_19_zloza_kopalin_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Występowanie zł&oacute;ż kopalin i zasoby bilansowe w złożach</a> 15,45 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48504/mapa_20_energia_odnawialna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zasoby energii odnawialnej </a>11,39 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48505/mapa_21_zagrozenia_przyrodnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia naturalne </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48506/mapa_22_ochrona_przeciwpowodziowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia i infrastruktura związana z ochroną przeciwpowodziową</a> 11,28 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48507/mapa_23_sytuacja_planistyczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Pokrycie planistyczne</a> 10,51 MB (PDF)</li> </ul> ' na '<h3> Strategia Rozwoju Kraju 2020</h3> <p> Rada Ministr&oacute;w przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to gł&oacute;wna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, kt&oacute;rych podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środk&oacute;w finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary</p> <ul> <li> Sprawne i efektywne państwo,</li> <li> Konkurencyjna gospodarka,</li> <li> Sp&oacute;jność społeczna i terytorialna,</li> </ul> <p> na kt&oacute;rych koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej cel&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia stanowi r&oacute;wnież odniesienie na gruncie krajowym dla dokument&oacute;w na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i program&oacute;w operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej &bdquo;Europa 2020&rdquo; i są z nią sp&oacute;jne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48482/srk_na_bip_25092013-pdf" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z SRK 2020</a> 5,99 MB (PDF)</p> <h3> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie</h3> <p> Rady Ministr&oacute;w przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojew&oacute;dzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają SRK 2020.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi r&oacute;żnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia wsp&oacute;łpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli region&oacute;w w osiąganiu cel&oacute;w rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorząd&oacute;w wojew&oacute;dzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiot&oacute;w publicznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48481/ksrr_na_bip_13072010-pdf.html" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego</a> 15,86 MB (PDF)</p> <h3> Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030</h3> <p> &nbsp;Rady Ministr&oacute;w orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zr&oacute;żnicowanych potencjał&oacute;w rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz sp&oacute;jności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (gł&oacute;wnie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zr&oacute;wnoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48478/kpzk_uchwala_zal_do240_13042012-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z KPZK 2030</a> (do s. 240) 10,79 MB (PDF)</li> </ul> <p> <strong>Mapy:</strong></p> <ul> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48486/mapa_01_struktura_osadnicza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura osadnicza</a> 9,58 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48485/mapa_02_procesy_osadnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wsp&oacute;łczesne procesy osadnicze</a> 8,3 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48487/mapa_03_powiazania_funkcjonalne_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wewnętrzne powiązania funkcjonalne</a> 13,04 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48488/mapa_04_funkcjonalne_obszary_miejskie_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Miejskie obszary funkcjonalne</a> 7,8 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48489/mapa_05_struktura_demograficzna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura demograficzna</a> 8,5 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48490/mapa_06_dojazdy_do_pracy_najemnej_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Dojazdy do pracy najemnej</a> 7,07 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48491/mapa_07_struktura_gospodarcza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura gospodarcza</a> 7,43 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48492/mapa_08_towarowosc_rolnictwa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Towarowość rolnictwa</a> 8,67 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48493/mapa_09_infrastruktura_spoleczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Infrastruktura społeczna wyższego rzędu</a> 10,44 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48494/mapa_10_siec_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Sieć transportowa</a> 8,27 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48495/mapa_11_dostepnosc_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Czasowa dostępność transportowa do gł&oacute;wnych ośrodk&oacute;w administracyjno-osadniczych</a> 10,69 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48496/mapa_12_typologia_dostepnosci_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Typologia czasowej dostępności transportowej do ośrodk&oacute;w koncentracji usług r&oacute;żnego rzędu </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48497/mapa_13_ropa_gaz_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka ropą naftową i gazem ziemnym</a> 6,66 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48498/mapa_14_elektroenergetyka_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Elektroenergetyka</a> 6,94 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48499/mapa_15_gospodarka_wodna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka wodna</a> 10,96 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48500/mapa_16_roznorodnosc_krajobrazu_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">R&oacute;żnorodność krajobrazu</a> 11,24 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48501/mapa_17_ochrona_przyrody_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Obszarowa ochrona przyrody</a> 16,58 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48502/mapa_18_krajobraz_kulturowy_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Krajobraz kulturowy</a> 9,28 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48503/mapa_19_zloza_kopalin_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Występowanie zł&oacute;ż kopalin i zasoby bilansowe w złożach</a> 15,45 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48504/mapa_20_energia_odnawialna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zasoby energii odnawialnej </a>11,39 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48505/mapa_21_zagrozenia_przyrodnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia naturalne </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48506/mapa_22_ochrona_przeciwpowodziowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia i infrastruktura związana z ochroną przeciwpowodziową</a> 11,28 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48507/mapa_23_sytuacja_planistyczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Pokrycie planistyczne</a> 10,51 MB (PDF)</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary

 • Sprawne i efektywne państwo,
 • Konkurencyjna gospodarka,
 • Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

 

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

 

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie

Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.

 

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.

 

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 15,86 MB (PDF)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

 

Mapy:

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary

 • Sprawne i efektywne państwo,
 • Konkurencyjna gospodarka,
 • Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

 

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

 

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie

Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.

 

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.

 

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 15,86 MB (PDF)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

 

Mapy:

14  2016-01-13 09:48:20  Paweł Nowak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
15  2016-01-13 09:58:45  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Strategia Rozwoju Kraju 2020</h3> <p> Rada Ministr&oacute;w przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to gł&oacute;wna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, kt&oacute;rych podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środk&oacute;w finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary</p> <ul> <li> Sprawne i efektywne państwo,</li> <li> Konkurencyjna gospodarka,</li> <li> Sp&oacute;jność społeczna i terytorialna,</li> </ul> <p> na kt&oacute;rych koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej cel&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia stanowi r&oacute;wnież odniesienie na gruncie krajowym dla dokument&oacute;w na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i program&oacute;w operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej &bdquo;Europa 2020&rdquo; i są z nią sp&oacute;jne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48482/srk_na_bip_25092013-pdf" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z SRK 2020</a> 5,99 MB (PDF)</p> <h3> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie</h3> <p> Rady Ministr&oacute;w przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojew&oacute;dzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają SRK 2020.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi r&oacute;żnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia wsp&oacute;łpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli region&oacute;w w osiąganiu cel&oacute;w rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorząd&oacute;w wojew&oacute;dzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiot&oacute;w publicznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48481/ksrr_na_bip_13072010-pdf.html" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego</a> 15,86 MB (PDF)</p> <h3> Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030</h3> <p> &nbsp;Rady Ministr&oacute;w orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zr&oacute;żnicowanych potencjał&oacute;w rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz sp&oacute;jności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (gł&oacute;wnie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zr&oacute;wnoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48478/kpzk_uchwala_zal_do240_13042012-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z KPZK 2030</a> (do s. 240) 10,79 MB (PDF)</li> </ul> <p> <strong>Mapy:</strong></p> <ul> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48486/mapa_01_struktura_osadnicza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura osadnicza</a> 9,58 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48485/mapa_02_procesy_osadnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wsp&oacute;łczesne procesy osadnicze</a> 8,3 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48487/mapa_03_powiazania_funkcjonalne_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wewnętrzne powiązania funkcjonalne</a> 13,04 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48488/mapa_04_funkcjonalne_obszary_miejskie_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Miejskie obszary funkcjonalne</a> 7,8 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48489/mapa_05_struktura_demograficzna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura demograficzna</a> 8,5 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48490/mapa_06_dojazdy_do_pracy_najemnej_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Dojazdy do pracy najemnej</a> 7,07 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48491/mapa_07_struktura_gospodarcza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura gospodarcza</a> 7,43 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48492/mapa_08_towarowosc_rolnictwa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Towarowość rolnictwa</a> 8,67 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48493/mapa_09_infrastruktura_spoleczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Infrastruktura społeczna wyższego rzędu</a> 10,44 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48494/mapa_10_siec_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Sieć transportowa</a> 8,27 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48495/mapa_11_dostepnosc_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Czasowa dostępność transportowa do gł&oacute;wnych ośrodk&oacute;w administracyjno-osadniczych</a> 10,69 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48496/mapa_12_typologia_dostepnosci_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Typologia czasowej dostępności transportowej do ośrodk&oacute;w koncentracji usług r&oacute;żnego rzędu </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48497/mapa_13_ropa_gaz_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka ropą naftową i gazem ziemnym</a> 6,66 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48498/mapa_14_elektroenergetyka_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Elektroenergetyka</a> 6,94 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48499/mapa_15_gospodarka_wodna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka wodna</a> 10,96 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48500/mapa_16_roznorodnosc_krajobrazu_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">R&oacute;żnorodność krajobrazu</a> 11,24 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48501/mapa_17_ochrona_przyrody_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Obszarowa ochrona przyrody</a> 16,58 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48502/mapa_18_krajobraz_kulturowy_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Krajobraz kulturowy</a> 9,28 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48503/mapa_19_zloza_kopalin_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Występowanie zł&oacute;ż kopalin i zasoby bilansowe w złożach</a> 15,45 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48504/mapa_20_energia_odnawialna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zasoby energii odnawialnej </a>11,39 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48505/mapa_21_zagrozenia_przyrodnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia naturalne </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48506/mapa_22_ochrona_przeciwpowodziowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia i infrastruktura związana z ochroną przeciwpowodziową</a> 11,28 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/details/48507/mapa_23_sytuacja_planistyczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Pokrycie planistyczne</a> 10,51 MB (PDF)</li> </ul> ' na '<h3> Strategia Rozwoju Kraju 2020</h3> <p> Rada Ministr&oacute;w przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to gł&oacute;wna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, kt&oacute;rych podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środk&oacute;w finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary</p> <ul> <li> Sprawne i efektywne państwo,</li> <li> Konkurencyjna gospodarka,</li> <li> Sp&oacute;jność społeczna i terytorialna,</li> </ul> <p> na kt&oacute;rych koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej cel&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia stanowi r&oacute;wnież odniesienie na gruncie krajowym dla dokument&oacute;w na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i program&oacute;w operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej &bdquo;Europa 2020&rdquo; i są z nią sp&oacute;jne.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48482/srk_na_bip_25092013-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z SRK 2020</a> 5,99 MB (PDF)</p> <h3> Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie</h3> <p> Rady Ministr&oacute;w przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojew&oacute;dzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, kt&oacute;re uszczeg&oacute;ławiają SRK 2020.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi r&oacute;żnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia wsp&oacute;łpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli region&oacute;w w osiąganiu cel&oacute;w rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorząd&oacute;w wojew&oacute;dzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiot&oacute;w publicznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48481/ksrr_na_bip_13072010-pdf.html" title="Link prowadzi do serwisu zewnętrznego">Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego</a> 15,86 MB (PDF)</p> <h3> Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030</h3> <p> &nbsp;Rady Ministr&oacute;w orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zr&oacute;żnicowanych potencjał&oacute;w rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz sp&oacute;jności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (gł&oacute;wnie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zr&oacute;wnoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48478/kpzk_uchwala_zal_do240_13042012-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">uchwała Rady Ministr&oacute;w wraz z KPZK 2030</a> (do s. 240) 10,79 MB (PDF)</li> </ul> <p> <strong>Mapy:</strong></p> <ul> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48486/mapa_01_struktura_osadnicza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura osadnicza</a> 9,58 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48485/mapa_02_procesy_osadnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wsp&oacute;łczesne procesy osadnicze</a> 8,3 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48487/mapa_03_powiazania_funkcjonalne_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Wewnętrzne powiązania funkcjonalne</a> 13,04 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48488/mapa_04_funkcjonalne_obszary_miejskie_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Miejskie obszary funkcjonalne</a> 7,8 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48489/mapa_05_struktura_demograficzna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura demograficzna</a> 8,5 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48490/mapa_06_dojazdy_do_pracy_najemnej_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Dojazdy do pracy najemnej</a> 7,07 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48491/mapa_07_struktura_gospodarcza_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Struktura gospodarcza</a> 7,43 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48492/mapa_08_towarowosc_rolnictwa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Towarowość rolnictwa</a> 8,67 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48493/mapa_09_infrastruktura_spoleczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Infrastruktura społeczna wyższego rzędu</a> 10,44 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48494/mapa_10_siec_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Sieć transportowa</a> 8,27 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48495/mapa_11_dostepnosc_transportowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Czasowa dostępność transportowa do gł&oacute;wnych ośrodk&oacute;w administracyjno-osadniczych</a> 10,69 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48496/mapa_12_typologia_dostepnosci_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Typologia czasowej dostępności transportowej do ośrodk&oacute;w koncentracji usług r&oacute;żnego rzędu </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48497/mapa_13_ropa_gaz_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka ropą naftową i gazem ziemnym</a> 6,66 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48498/mapa_14_elektroenergetyka_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Elektroenergetyka</a> 6,94 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48499/mapa_15_gospodarka_wodna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Gospodarka wodna</a> 10,96 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48500/mapa_16_roznorodnosc_krajobrazu_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">R&oacute;żnorodność krajobrazu</a> 11,24 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48501/mapa_17_ochrona_przyrody_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Obszarowa ochrona przyrody</a> 16,58 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48502/mapa_18_krajobraz_kulturowy_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Krajobraz kulturowy</a> 9,28 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48503/mapa_19_zloza_kopalin_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Występowanie zł&oacute;ż kopalin i zasoby bilansowe w złożach</a> 15,45 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48504/mapa_20_energia_odnawialna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zasoby energii odnawialnej </a>11,39 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48505/mapa_21_zagrozenia_przyrodnicze_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia naturalne </a>15,61 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48506/mapa_22_ochrona_przeciwpowodziowa_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Zagrożenia i infrastruktura związana z ochroną przeciwpowodziową</a> 11,28 MB (PDF)<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48507/mapa_23_sytuacja_planistyczna_230112-pdf.html" title="Link prowadzi do pliku w formacie PDF">Pokrycie planistyczne</a> 10,51 MB (PDF)</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary

 • Sprawne i efektywne państwo,
 • Konkurencyjna gospodarka,
 • Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

 

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

 

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie

Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.

 

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.

 

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 15,86 MB (PDF)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

 

Mapy:

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary

 • Sprawne i efektywne państwo,
 • Konkurencyjna gospodarka,
 • Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

 

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne.

 

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta - obszary wiejskie

Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.) dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które uszczegóławiają SRK 2020.

 

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji.

 

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 15,86 MB (PDF)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

 

Mapy:

2016-01-13 09:58:45  Paweł Nowak

Załączono plik 48478

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste389890
user_idpuste940567
fobject_idpuste48478
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste17847
_attachmentpuste1
2016-01-13 09:58:45  Paweł Nowak

Załączono plik 48481

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste389891
user_idpuste940567
fobject_idpuste48481
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste17847
_attachmentpuste1
2016-01-13 09:58:45  Paweł Nowak

Załączono plik 48482

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste389892
user_idpuste940567
fobject_idpuste48482
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste17847
_attachmentpuste1
2016-01-13 09:58:45  Paweł Nowak

Załączono plik 48485

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste389893
user_idpuste940567
fobject_idpuste48485
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste17847
_attachmentpuste1
2016-01-13 09:58:45  Paweł Nowak

Załączono plik 48486

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste389894
user_idpuste940567
fobject_idpuste48486
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste17847
_attachmentpuste1
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się