Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-21 11:58:18  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 205667 o nazwie 'Mosty dla Regionów - konsultacje SOOŚ'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste205667
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteMosty dla Regionów - konsultacje SOOŚ
category_idpuste12498
language_idpuste1
shortpusteZapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu zmiany Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów
fullpuste

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1307) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 30 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) Minister Inwestycji i Rozwoju informuje o rozpoczęciu czynności związanych zudziałem społeczeństwaw ramach:

  • konsultacji społecznych projektu zmiany Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów,
  • strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu.

O projekcie

Wskazywany powyżej projekt zmiany Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów ma na celu uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg będących w zarządzaniu jednostek samorządu terytorialnego, a przez to poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski przy wsparciu z budżetu państwa. Program stanowi jeden z instrumentów, który będzie wpisywał się w szereg działań Polskiego Rządu zmierzających do rozbudowy infrastruktury drogowej w Polsce i będzie uzupełnieniem aktualnie prowadzonych działań zmierzających do utworzenia pełnej sieci dróg szybkiego ruchu oraz rozbudowy odcinków dróg lokalnych.

Ważne informacje

Wszyscy zainteresowani, w dniach od 21.03.2019 roku do 11.04.2019 roku, mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. projektem zmiany Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja sprawy została wyłożona do wglądu, w ww. okresie (tj. od 21.03.2019 roku do 11.04.2019 roku), w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w budynku przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (pok. nr 5047) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00), oraz na stronie internetowej Ministerstwa

Skladanie uwag

Wszyscy zainteresowani od 21.03.2019 roku do 11.04.2019 roku mogą składać uwagi i wnioski:

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

publishfrompuste2019-03-21 00:00:00
_activepuste1
slugpustemosty-dla-regionow-konsultacje-soos
2019-03-21 11:58:18  Magdalena Gawlas

Załączono plik 525556

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2038610
user_idpuste1275105
fobject_idpuste525556
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste205667
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-21 11:58:18  Magdalena Gawlas

Załączono plik 525557

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2038611
user_idpuste1275105
fobject_idpuste525557
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste205667
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-21 11:58:18  Magdalena Gawlas

Załączono plik 525558

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2038612
user_idpuste1275105
fobject_idpuste525558
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste205667
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-21 11:58:18  Magdalena Gawlas

Załączono plik 525559

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2038613
user_idpuste1275105
fobject_idpuste525559
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste205667
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-21 11:58:18  Magdalena Gawlas

Załączono plik 525560

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2038614
user_idpuste1275105
fobject_idpuste525560
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste205667
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-21 11:58:19  Magdalena Gawlas

Załączono plik 525561

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2038615
user_idpuste1275105
fobject_idpuste525561
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste205667
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-21 11:58:19  Magdalena Gawlas

Załączono plik 525562

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2038616
user_idpuste1275105
fobject_idpuste525562
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste205667
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-21 11:58:19  Magdalena Gawlas

Załączono plik 525563

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2038617
user_idpuste1275105
fobject_idpuste525563
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste205667
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-21 11:58:19  Magdalena Gawlas

Załączono plik 525564

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2038618
user_idpuste1275105
fobject_idpuste525564
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste205667
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-21 11:58:19  Magdalena Gawlas

Załączono plik 525565

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2038619
user_idpuste1275105
fobject_idpuste525565
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste205667
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się