Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-07 12:24:49  norbertgulinski norbertgulinski

Utworzono artykuł 247226 o nazwie 'Obwieszczenie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste247226
user_idpuste1007933
resource_idpuste432
namepusteObwieszczenie
category_idpuste25892
language_idpuste1
shortpusteDLI-III.4620.1.2019.KM.4
fullpuste

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.),zwanej dalej „Kpa”, w zw. z art. 9q ust. 4 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 710, z późn. zm.),

Minister Inwestycji i Rozwoju

zawiadamia, że wydał postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r., znak: DLI-III.4620.1.2019.KM.4, uchylające w całości postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2019 r., znak: IR.II.746.25.2018, o zawieszeniu, na podstawie art. 98 § 1 Kpa, postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn.: „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca-Włoszczowa Północ”, i odmawiające zawieszenia przedmiotowego postępowania administracyjnego na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 r.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią postanowieniaz dnia 6 sierpnia 2019 r.w Ministerstwie Inwestycji i Rozwojuw Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00
do 15.30, jak również w urzędzie gminy właściwej ze względu na przebieg linii kolejowej, tj. w Urzędzie Gminy Włoszczowa.

publishfrompuste2019-08-07 00:00:00
_activepuste1
slugpusteobwieszczenie
2019-08-07 12:24:49  norbertgulinski norbertgulinski

Pole slug zmieniło wartość z 'obwieszczenie' na '247226_obwieszczenie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugobwieszczenie247226_obwieszczenie
2019-08-07 12:24:49  norbertgulinski norbertgulinski

Załączono plik 608330

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2325561
user_idpuste1007933
fobject_idpuste608330
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste247226
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-07 12:24:49  norbertgulinski norbertgulinski

Załączono plik 608331

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2325562
user_idpuste1007933
fobject_idpuste608331
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste247226
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się