Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-09-16 10:26:18  cx5u89k4f3 cx5u89k4f3

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Co to jest petycja</h3> <p> Jest to skierowane, np. do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć m.in. zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego.</p> ' na '<h3> Co to jest petycja</h3> <p> Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego.</p> <h3> Do kogo złożyć petycję</h3> <p> Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczeg&oacute;łowy zakres działania MIiR reguluje <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1257/1" title="Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju</a>.</p> <h2> Kto może złożyć petycję</h2> <p> Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiot&oacute;w, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.</p> <h3> Jak złożyć petycję</h3> <p> <br /> Petycję możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Wsp&oacute;lna 2/4</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> lub</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Departament Kontroli</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Chałubińskiego 4/6</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIR przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15</li> <li> przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo og&oacute;lne do podmiotu publicznego);</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;630&nbsp;11&nbsp;99.</li> </ul> <h3> Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja</h3> <ol style="margin-left: 40px;"> <li> Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej: <ul> <li> swoje imię i nazwisko,</li> <li> swoje miejsce zamieszkania,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> sw&oacute;j podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.</li> </ul> </li> <li> Jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, musicie zamieścić w niej: <ul> <li> imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> imię i nazwisko osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję,</li> <li> miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składacie petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> podpis osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, kt&oacute;ra was reprezentuje.</li> </ul> </li> <li> Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo: <ul> <li> imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,</li> <li> zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwr&oacute;cimy się do ciebie o jej potwierdzenie.</li> </ul> </li> </ol> <h3> Ważne informacje</h3> <ol> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.</li> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do kt&oacute;rego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</li> <li> Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.</li> <li> Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.</li> <li> O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.</li> <li> Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.</li> </ol> <h3> Jak rozpatrujemy petycję</h3> <p> Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</p> <p> Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</p> <p> Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy ją niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</p> <p> Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam r&oacute;wnież datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie kt&oacute;rego składasz petycję.</p> <p> Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.</p> <p> Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymog&oacute;w (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.</p> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1195/1" title="Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach">Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195)</a>.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Co to jest petycja

Jest to skierowane, np. do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć m.in. zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Co to jest petycja

Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Do kogo złożyć petycję

Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy zakres działania MIiR reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Kto może złożyć petycję

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Jak złożyć petycję


Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Departament Kontroli

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIR przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15
 • przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.

Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja

 1. Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje miejsce zamieszkania,
  • nazwę organu, do którego składasz petycję,
  • przedmiot petycji,
  • swój podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.
 2. Jeśli petycję składa grupa podmiotów, musicie zamieścić w niej:
  • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję,
  • miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • nazwę organu, do którego składacie petycję,
  • przedmiot petycji,
  • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, która was reprezentuje.
 3. Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:
  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu którego składasz petycję,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,
  • zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwrócimy się do ciebie o jej potwierdzenie.

Ważne informacje

 1. Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.
 2. Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do którego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.
 3. Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.
 4. Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.
 5. O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.
 6. Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.

Jak rozpatrujemy petycję

Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.

Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie którego składasz petycję.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).

2015-09-16 10:32:11  cx5u89k4f3 cx5u89k4f3

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Co to jest petycja</h3> <p> Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego.</p> <h3> Do kogo złożyć petycję</h3> <p> Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczeg&oacute;łowy zakres działania MIiR reguluje <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1257/1" title="Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju</a>.</p> <h2> Kto może złożyć petycję</h2> <p> Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiot&oacute;w, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.</p> <h3> Jak złożyć petycję</h3> <p> <br /> Petycję możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Wsp&oacute;lna 2/4</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> lub</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Departament Kontroli</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Chałubińskiego 4/6</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIR przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15</li> <li> przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo og&oacute;lne do podmiotu publicznego);</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;630&nbsp;11&nbsp;99.</li> </ul> <h3> Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja</h3> <ol style="margin-left: 40px;"> <li> Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej: <ul> <li> swoje imię i nazwisko,</li> <li> swoje miejsce zamieszkania,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> sw&oacute;j podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.</li> </ul> </li> <li> Jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, musicie zamieścić w niej: <ul> <li> imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> imię i nazwisko osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję,</li> <li> miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składacie petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> podpis osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, kt&oacute;ra was reprezentuje.</li> </ul> </li> <li> Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo: <ul> <li> imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,</li> <li> zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwr&oacute;cimy się do ciebie o jej potwierdzenie.</li> </ul> </li> </ol> <h3> Ważne informacje</h3> <ol> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.</li> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do kt&oacute;rego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</li> <li> Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.</li> <li> Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.</li> <li> O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.</li> <li> Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.</li> </ol> <h3> Jak rozpatrujemy petycję</h3> <p> Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</p> <p> Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</p> <p> Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy ją niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</p> <p> Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam r&oacute;wnież datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie kt&oacute;rego składasz petycję.</p> <p> Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.</p> <p> Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymog&oacute;w (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.</p> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1195/1" title="Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach">Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195)</a>.</p> ' na '<h3> Co to jest petycja</h3> <p> Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego.</p> <h3> Do kogo złożyć petycję</h3> <p> Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczeg&oacute;łowy zakres działania MIiR reguluje <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1257/1" title="Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju</a>.</p> <h3> Kto może złożyć petycję</h3> <p> Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiot&oacute;w, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.</p> <h3> Jak złożyć petycję</h3> <p> <br /> Petycję możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Wsp&oacute;lna 2/4</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> lub</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Departament Kontroli</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Chałubińskiego 4/6</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIiR przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15</li> <li> przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo og&oacute;lne do podmiotu publicznego);</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;630&nbsp;11&nbsp;99.</li> </ul> <h3> Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja</h3> <ol style="margin-left: 40px;"> <li> Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej: <ul> <li> swoje imię i nazwisko,</li> <li> swoje miejsce zamieszkania,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> sw&oacute;j podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.</li> </ul> </li> <li> Jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, musicie zamieścić w niej: <ul> <li> imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> imię i nazwisko osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję,</li> <li> miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składacie petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> podpis osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, kt&oacute;ra was reprezentuje.</li> </ul> </li> <li> Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo: <ul> <li> imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,</li> <li> zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwr&oacute;cimy się do Ciebie o jej potwierdzenie.</li> </ul> </li> </ol> <h3> Ważne informacje</h3> <ol> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.</li> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do kt&oacute;rego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</li> <li> Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.</li> <li> Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.</li> <li> O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.</li> <li> Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.</li> </ol> <h3> Jak rozpatrujemy petycję</h3> <ul> <li> Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do MIiR. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</li> <li> Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</li> <li> Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności MIiR, przekażemy ją niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</li> <li> Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam r&oacute;wnież datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie kt&oacute;rego składasz petycję.</li> <li> Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.</li> <li> Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymog&oacute;w (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.</li> </ul> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1195/1" title="Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach">Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195)</a>.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Co to jest petycja

Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Do kogo złożyć petycję

Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy zakres działania MIiR reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Kto może złożyć petycję

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Jak złożyć petycję


Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Departament Kontroli

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIR przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15
 • przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.

Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja

 1. Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje miejsce zamieszkania,
  • nazwę organu, do którego składasz petycję,
  • przedmiot petycji,
  • swój podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.
 2. Jeśli petycję składa grupa podmiotów, musicie zamieścić w niej:
  • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję,
  • miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • nazwę organu, do którego składacie petycję,
  • przedmiot petycji,
  • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, która was reprezentuje.
 3. Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:
  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu którego składasz petycję,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,
  • zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwrócimy się do ciebie o jej potwierdzenie.

Ważne informacje

 1. Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.
 2. Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do którego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.
 3. Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.
 4. Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.
 5. O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.
 6. Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.

Jak rozpatrujemy petycję

Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.

Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności naszego Ministra, przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.

Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie którego składasz petycję.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).

Co to jest petycja

Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Do kogo złożyć petycję

Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy zakres działania MIiR reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Kto może złożyć petycję

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Jak złożyć petycję


Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Departament Kontroli

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIiR przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15
 • przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.

Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja

 1. Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje miejsce zamieszkania,
  • nazwę organu, do którego składasz petycję,
  • przedmiot petycji,
  • swój podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.
 2. Jeśli petycję składa grupa podmiotów, musicie zamieścić w niej:
  • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję,
  • miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • nazwę organu, do którego składacie petycję,
  • przedmiot petycji,
  • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, która was reprezentuje.
 3. Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:
  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu którego składasz petycję,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,
  • zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwrócimy się do Ciebie o jej potwierdzenie.

Ważne informacje

 1. Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.
 2. Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do którego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.
 3. Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.
 4. Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.
 5. O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.
 6. Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.

Jak rozpatrujemy petycję

 • Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do MIiR. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.
 • Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.
 • Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności MIiR, przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.
 • Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie którego składasz petycję.
 • Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.
 • Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).

2015-09-16 10:42:55  cx5u89k4f3 cx5u89k4f3

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Co to jest petycja</h3> <p> Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego.</p> <h3> Do kogo złożyć petycję</h3> <p> Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczeg&oacute;łowy zakres działania MIiR reguluje <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1257/1" title="Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju</a>.</p> <h3> Kto może złożyć petycję</h3> <p> Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiot&oacute;w, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.</p> <h3> Jak złożyć petycję</h3> <p> <br /> Petycję możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Wsp&oacute;lna 2/4</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> lub</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Departament Kontroli</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Chałubińskiego 4/6</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIiR przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15</li> <li> przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo og&oacute;lne do podmiotu publicznego);</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;630&nbsp;11&nbsp;99.</li> </ul> <h3> Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja</h3> <ol style="margin-left: 40px;"> <li> Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej: <ul> <li> swoje imię i nazwisko,</li> <li> swoje miejsce zamieszkania,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> sw&oacute;j podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.</li> </ul> </li> <li> Jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, musicie zamieścić w niej: <ul> <li> imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> imię i nazwisko osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję,</li> <li> miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składacie petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> podpis osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, kt&oacute;ra was reprezentuje.</li> </ul> </li> <li> Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo: <ul> <li> imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,</li> <li> zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwr&oacute;cimy się do Ciebie o jej potwierdzenie.</li> </ul> </li> </ol> <h3> Ważne informacje</h3> <ol> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.</li> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do kt&oacute;rego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</li> <li> Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.</li> <li> Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.</li> <li> O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.</li> <li> Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.</li> </ol> <h3> Jak rozpatrujemy petycję</h3> <ul> <li> Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do MIiR. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</li> <li> Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</li> <li> Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności MIiR, przekażemy ją niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</li> <li> Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam r&oacute;wnież datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie kt&oacute;rego składasz petycję.</li> <li> Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.</li> <li> Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymog&oacute;w (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.</li> </ul> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1195/1" title="Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach">Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195)</a>.</p> ' na '<h3> Co to jest petycja</h3> <p> Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego.</p> <h3> Do kogo złożyć petycję</h3> <p> Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczeg&oacute;łowy zakres działania MIiR reguluje <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1257/1" title="Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju</a>.</p> <h3> Kto może złożyć petycję</h3> <p> Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiot&oacute;w, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.</p> <h3> Jak złożyć petycję</h3> <p> <br /> Petycję możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Wsp&oacute;lna 2/4</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> lub</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Departament Kontroli</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Chałubińskiego 4/6</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIiR przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo og&oacute;lne do podmiotu publicznego);</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: <a href="mailto:skargi.wnioski@mir.gov.pl?subject=petycja%20ze%20strony%20BIP%20MIiR">skargi.wnioski@mir.gov.pl</a>;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;630&nbsp;11&nbsp;99.</li> </ul> <h3> Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja</h3> <ol style="margin-left: 40px;"> <li> Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej: <ul> <li> swoje imię i nazwisko,</li> <li> swoje miejsce zamieszkania,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> sw&oacute;j podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.</li> </ul> </li> <li> Jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, musicie zamieścić w niej: <ul> <li> imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> imię i nazwisko osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję,</li> <li> miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składacie petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> podpis osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, kt&oacute;ra was reprezentuje.</li> </ul> </li> <li> Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo: <ul> <li> imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,</li> <li> zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwr&oacute;cimy się do Ciebie o jej potwierdzenie.</li> </ul> </li> </ol> <h3> Ważne informacje</h3> <ol> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.</li> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do kt&oacute;rego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</li> <li> Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.</li> <li> Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.</li> <li> O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.</li> <li> Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.</li> </ol> <h3> Jak rozpatrujemy petycję</h3> <ul> <li> Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do MIiR. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</li> <li> Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</li> <li> Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności MIiR, przekażemy ją niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</li> <li> Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam r&oacute;wnież datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie kt&oacute;rego składasz petycję.</li> <li> Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.</li> <li> Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymog&oacute;w (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.</li> </ul> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1195/1" title="Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach">Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195)</a>.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Co to jest petycja

Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Do kogo złożyć petycję

Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy zakres działania MIiR reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Kto może złożyć petycję

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Jak złożyć petycję


Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Departament Kontroli

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIiR przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15
 • przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.

Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja

 1. Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje miejsce zamieszkania,
  • nazwę organu, do którego składasz petycję,
  • przedmiot petycji,
  • swój podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.
 2. Jeśli petycję składa grupa podmiotów, musicie zamieścić w niej:
  • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję,
  • miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • nazwę organu, do którego składacie petycję,
  • przedmiot petycji,
  • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, która was reprezentuje.
 3. Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:
  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu którego składasz petycję,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,
  • zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwrócimy się do Ciebie o jej potwierdzenie.

Ważne informacje

 1. Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.
 2. Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do którego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.
 3. Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.
 4. Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.
 5. O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.
 6. Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.

Jak rozpatrujemy petycję

 • Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do MIiR. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.
 • Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.
 • Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności MIiR, przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.
 • Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie którego składasz petycję.
 • Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.
 • Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).

Co to jest petycja

Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Do kogo złożyć petycję

Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy zakres działania MIiR reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Kto może złożyć petycję

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Jak złożyć petycję


Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Departament Kontroli

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIiR przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.

Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja

 1. Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje miejsce zamieszkania,
  • nazwę organu, do którego składasz petycję,
  • przedmiot petycji,
  • swój podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.
 2. Jeśli petycję składa grupa podmiotów, musicie zamieścić w niej:
  • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję,
  • miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • nazwę organu, do którego składacie petycję,
  • przedmiot petycji,
  • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, która was reprezentuje.
 3. Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:
  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu którego składasz petycję,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,
  • zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwrócimy się do Ciebie o jej potwierdzenie.

Ważne informacje

 1. Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.
 2. Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do którego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.
 3. Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.
 4. Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.
 5. O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.
 6. Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.

Jak rozpatrujemy petycję

 • Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do MIiR. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.
 • Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.
 • Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności MIiR, przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.
 • Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie którego składasz petycję.
 • Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.
 • Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).

2015-09-16 10:44:21  cx5u89k4f3 cx5u89k4f3

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Co to jest petycja</h3> <p> Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego.</p> <h3> Do kogo złożyć petycję</h3> <p> Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczeg&oacute;łowy zakres działania MIiR reguluje <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1257/1" title="Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju</a>.</p> <h3> Kto może złożyć petycję</h3> <p> Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiot&oacute;w, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.</p> <h3> Jak złożyć petycję</h3> <p> <br /> Petycję możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Wsp&oacute;lna 2/4</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> lub</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Departament Kontroli</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Chałubińskiego 4/6</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIiR przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo og&oacute;lne do podmiotu publicznego);</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: <a href="mailto:skargi.wnioski@mir.gov.pl?subject=petycja%20ze%20strony%20BIP%20MIiR">skargi.wnioski@mir.gov.pl</a>;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;630&nbsp;11&nbsp;99.</li> </ul> <h3> Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja</h3> <ol style="margin-left: 40px;"> <li> Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej: <ul> <li> swoje imię i nazwisko,</li> <li> swoje miejsce zamieszkania,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> sw&oacute;j podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.</li> </ul> </li> <li> Jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, musicie zamieścić w niej: <ul> <li> imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> imię i nazwisko osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję,</li> <li> miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składacie petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> podpis osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, kt&oacute;ra was reprezentuje.</li> </ul> </li> <li> Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo: <ul> <li> imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,</li> <li> zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwr&oacute;cimy się do Ciebie o jej potwierdzenie.</li> </ul> </li> </ol> <h3> Ważne informacje</h3> <ol> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.</li> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do kt&oacute;rego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</li> <li> Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.</li> <li> Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.</li> <li> O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.</li> <li> Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.</li> </ol> <h3> Jak rozpatrujemy petycję</h3> <ul> <li> Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do MIiR. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</li> <li> Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</li> <li> Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności MIiR, przekażemy ją niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</li> <li> Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam r&oacute;wnież datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie kt&oacute;rego składasz petycję.</li> <li> Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.</li> <li> Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymog&oacute;w (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.</li> </ul> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1195/1" title="Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach">Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195)</a>.</p> ' na '<h3> Co to jest petycja</h3> <p> Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego.</p> <h3> Do kogo złożyć petycję</h3> <p> Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczeg&oacute;łowy zakres działania MIiR reguluje <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1257/1" title="Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju</a>.</p> <h3> Kto może złożyć petycję</h3> <p> Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiot&oacute;w, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.</p> <h3> Jak złożyć petycję</h3> <p> <br /> Petycję możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Wsp&oacute;lna 2/4</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> lub</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Departament Kontroli</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Chałubińskiego 4/6</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIiR przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo og&oacute;lne do podmiotu publicznego);</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: <a href="mailto:skargi.wnioski@mir.gov.pl?subject=petycja%20ze%20strony%20BIP%20MIiR">skargi.wnioski@mir.gov.pl</a>;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;630&nbsp;11&nbsp;99.</li> </ul> <h3> Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja</h3> <ol style="margin-left: 40px;"> <li> Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej: <ul> <li> swoje imię i nazwisko,</li> <li> swoje miejsce zamieszkania,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> sw&oacute;j podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.</li> </ul> </li> <li> Jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, musicie zamieścić w niej: <ul> <li> imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> imię i nazwisko osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję,</li> <li> miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składacie petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> podpis osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, kt&oacute;ra was reprezentuje.</li> </ul> </li> <li> Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo: <ul> <li> imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,</li> <li> zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwr&oacute;cimy się do Ciebie o jej potwierdzenie.</li> </ul> </li> </ol> <h3> Ważne informacje</h3> <ul> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.</li> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do kt&oacute;rego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</li> <li> Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.</li> <li> Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.</li> <li> O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.</li> <li> Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.</li> </ul> <h3> Jak rozpatrujemy petycję</h3> <ul> <li> Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do MIiR. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</li> <li> Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</li> <li> Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności MIiR, przekażemy ją niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</li> <li> Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam r&oacute;wnież datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie kt&oacute;rego składasz petycję.</li> <li> Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.</li> <li> Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymog&oacute;w (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.</li> </ul> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1195/1" title="Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach">Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195)</a>.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Co to jest petycja

Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Do kogo złożyć petycję

Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy zakres działania MIiR reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Kto może złożyć petycję

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Jak złożyć petycję


Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Departament Kontroli

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIiR przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.

Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja

 1. Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje miejsce zamieszkania,
  • nazwę organu, do którego składasz petycję,
  • przedmiot petycji,
  • swój podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.
 2. Jeśli petycję składa grupa podmiotów, musicie zamieścić w niej:
  • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję,
  • miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • nazwę organu, do którego składacie petycję,
  • przedmiot petycji,
  • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, która was reprezentuje.
 3. Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:
  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu którego składasz petycję,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,
  • zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwrócimy się do Ciebie o jej potwierdzenie.

Ważne informacje

 1. Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.
 2. Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do którego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.
 3. Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.
 4. Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.
 5. O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.
 6. Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.

Jak rozpatrujemy petycję

 • Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do MIiR. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.
 • Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.
 • Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności MIiR, przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.
 • Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie którego składasz petycję.
 • Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.
 • Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).

Co to jest petycja

Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Do kogo złożyć petycję

Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy zakres działania MIiR reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Kto może złożyć petycję

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Jak złożyć petycję


Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Departament Kontroli

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIiR przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.

Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja

 1. Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje miejsce zamieszkania,
  • nazwę organu, do którego składasz petycję,
  • przedmiot petycji,
  • swój podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.
 2. Jeśli petycję składa grupa podmiotów, musicie zamieścić w niej:
  • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję,
  • miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • nazwę organu, do którego składacie petycję,
  • przedmiot petycji,
  • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, która was reprezentuje.
 3. Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:
  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu którego składasz petycję,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,
  • zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwrócimy się do Ciebie o jej potwierdzenie.

Ważne informacje

 • Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.
 • Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do którego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.
 • Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.
 • Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.
 • O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.
 • Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.

Jak rozpatrujemy petycję

 • Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do MIiR. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.
 • Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.
 • Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności MIiR, przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.
 • Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie którego składasz petycję.
 • Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.
 • Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).

2015-09-18 11:12:22  cx5u89k4f3 cx5u89k4f3

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Co to jest petycja</h3> <p> Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego.</p> <h3> Do kogo złożyć petycję</h3> <p> Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczeg&oacute;łowy zakres działania MIiR reguluje <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1257/1" title="Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju</a>.</p> <h3> Kto może złożyć petycję</h3> <p> Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiot&oacute;w, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.</p> <h3> Jak złożyć petycję</h3> <p> <br /> Petycję możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Wsp&oacute;lna 2/4</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> lub</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Departament Kontroli</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Chałubińskiego 4/6</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIiR przy ul Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo og&oacute;lne do podmiotu publicznego);</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: <a href="mailto:skargi.wnioski@mir.gov.pl?subject=petycja%20ze%20strony%20BIP%20MIiR">skargi.wnioski@mir.gov.pl</a>;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;630&nbsp;11&nbsp;99.</li> </ul> <h3> Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja</h3> <ol style="margin-left: 40px;"> <li> Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej: <ul> <li> swoje imię i nazwisko,</li> <li> swoje miejsce zamieszkania,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> sw&oacute;j podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.</li> </ul> </li> <li> Jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, musicie zamieścić w niej: <ul> <li> imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> imię i nazwisko osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję,</li> <li> miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składacie petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> podpis osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, kt&oacute;ra was reprezentuje.</li> </ul> </li> <li> Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo: <ul> <li> imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,</li> <li> zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwr&oacute;cimy się do Ciebie o jej potwierdzenie.</li> </ul> </li> </ol> <h3> Ważne informacje</h3> <ul> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.</li> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do kt&oacute;rego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</li> <li> Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.</li> <li> Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.</li> <li> O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.</li> <li> Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.</li> </ul> <h3> Jak rozpatrujemy petycję</h3> <ul> <li> Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do MIiR. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</li> <li> Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</li> <li> Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności MIiR, przekażemy ją niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</li> <li> Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam r&oacute;wnież datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie kt&oacute;rego składasz petycję.</li> <li> Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.</li> <li> Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymog&oacute;w (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.</li> </ul> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1195/1" title="Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach">Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195)</a>.</p> ' na '<h3> Co to jest petycja</h3> <p> Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepis&oacute;w prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczeg&oacute;lnej ochrony w imię dobra wsp&oacute;lnego.</p> <h3> Do kogo złożyć petycję</h3> <p> Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczeg&oacute;łowy zakres działania MIiR reguluje <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1257/1" title="Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju</a>.</p> <h3> Kto może złożyć petycję</h3> <p> Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiot&oacute;w, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.</p> <h3> Jak złożyć petycję</h3> <p> <br /> Petycję możesz:</p> <ul> <li> przesłać listownie na adres:</li> </ul> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Wsp&oacute;lna 2/4</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-926 Warszawa<br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> lub</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> Departament Kontroli</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> ul. Chałubińskiego 4/6</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> 00-928 Warszawa</p> <ul> <li> doręczyć osobiście do Kancelarii Og&oacute;lnej MIiR przy ul. Wsp&oacute;lnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;</li> <li> przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo og&oacute;lne do podmiotu publicznego);</li> <li> przesłać pocztą elektroniczną na adres: <a href="mailto:skargi.wnioski@mir.gov.pl?subject=petycja%20ze%20strony%20BIP%20MIiR">skargi.wnioski@mir.gov.pl</a>;</li> <li> przesłać faksem na nr 22&nbsp;630&nbsp;11&nbsp;99.</li> </ul> <h3> Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja</h3> <ol style="margin-left: 40px;"> <li> Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej: <ul> <li> swoje imię i nazwisko,</li> <li> swoje miejsce zamieszkania,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> sw&oacute;j podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.</li> </ul> </li> <li> Jeśli petycję składa grupa podmiot&oacute;w, musicie zamieścić w niej: <ul> <li> imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> imię i nazwisko osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję,</li> <li> miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiot&oacute;w składających petycję,</li> <li> nazwę organu, do kt&oacute;rego składacie petycję,</li> <li> przedmiot petycji,</li> <li> podpis osoby, kt&oacute;ra reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, kt&oacute;ra was reprezentuje.</li> </ul> </li> <li> Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo: <ul> <li> imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu kt&oacute;rego składasz petycję,</li> <li> miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,</li> <li> zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środk&oacute;w komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwr&oacute;cimy się do Ciebie o jej potwierdzenie.</li> </ul> </li> </ol> <h3> Ważne informacje</h3> <ul> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.</li> <li> Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do kt&oacute;rego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz brak&oacute;w, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.</li> <li> Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.</li> <li> Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.</li> <li> O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.</li> <li> Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.</li> </ul> <h3> Jak rozpatrujemy petycję</h3> <ul> <li> Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do MIiR. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.</li> <li> Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, kt&oacute;re powinny być rozpatrzone przez r&oacute;żne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresat&oacute;w. O wszystkim Cię poinformujemy.</li> <li> Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności MIiR, przekażemy ją niezwłocznie (nie p&oacute;źniej niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.</li> <li> Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam r&oacute;wnież datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie kt&oacute;rego składasz petycję.</li> <li> Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.</li> <li> Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymog&oacute;w (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.</li> </ul> <h3> Podstawa prawna</h3> <p> Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1195/1" title="Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach">Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195)</a>.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Co to jest petycja

Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Do kogo złożyć petycję

Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy zakres działania MIiR reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Kto może złożyć petycję

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Jak złożyć petycję


Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Departament Kontroli

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIiR przy ul Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.

Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja

 1. Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje miejsce zamieszkania,
  • nazwę organu, do którego składasz petycję,
  • przedmiot petycji,
  • swój podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.
 2. Jeśli petycję składa grupa podmiotów, musicie zamieścić w niej:
  • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję,
  • miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • nazwę organu, do którego składacie petycję,
  • przedmiot petycji,
  • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, która was reprezentuje.
 3. Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:
  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu którego składasz petycję,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,
  • zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwrócimy się do Ciebie o jej potwierdzenie.

Ważne informacje

 • Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.
 • Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do którego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.
 • Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.
 • Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.
 • O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.
 • Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.

Jak rozpatrujemy petycję

 • Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do MIiR. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.
 • Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.
 • Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności MIiR, przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.
 • Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie którego składasz petycję.
 • Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.
 • Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).

Co to jest petycja

Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Do kogo złożyć petycję

Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy zakres działania MIiR reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Kto może złożyć petycję

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Jak złożyć petycję


Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa
 

lub

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Departament Kontroli

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIiR przy ul. Wspólnej 2/4 lub Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mir.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.

Co powinna zawierać prawidłowo złożona petycja

 1. Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje miejsce zamieszkania,
  • nazwę organu, do którego składasz petycję,
  • przedmiot petycji,
  • swój podpis. Jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.
 2. Jeśli petycję składa grupa podmiotów, musicie zamieścić w niej:
  • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję,
  • miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
  • nazwę organu, do którego składacie petycję,
  • przedmiot petycji,
  • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję. Jeśli składacie petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, która was reprezentuje.
 3. Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:
  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu którego składasz petycję,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,
  • zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinieneś dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody zwrócimy się do Ciebie o jej potwierdzenie.

Ważne informacje

 • Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.
 • Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do którego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.
 • Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.
 • Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.
 • O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł) tego żądania.
 • Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.

Jak rozpatrujemy petycję

 • Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do MIiR. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.
 • Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy ją w zakresie swojej właściwości i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresatów. O wszystkim Cię poinformujemy.
 • Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności MIiR, przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zawiadomimy Cię o tym.
 • Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP MIiR. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie którego składasz petycję.
 • Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie(petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP MIiR ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.
 • Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP MIiR wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).

2015-09-29 13:49:51  cx5u89k4f3 cx5u89k4f3

Pole category_id zmieniło wartość z '5671' na '7936'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id56717936
2015-09-29 15:48:27  cx5u89k4f3 cx5u89k4f3

Pole category_id zmieniło wartość z '7936' na '5671'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id79365671
2015-12-09 14:31:18  Paweł Nowak

Pole category_id zmieniło wartość z '5671' na '9294'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id56719294
2015-09-16 10:11:38  cx5u89k4f3 cx5u89k4f3

Utworzono artykuł 27060 o nazwie 'Petycje'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste27060
user_idpuste465700
resource_idpuste432
namepustePetycje
category_idpuste5671
language_idpuste1
shortpusteTutaj dowiesz się jak złożyć petycję.
fullpuste

Co to jest petycja

Jest to skierowane, np. do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć m.in. zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

publishfrompuste2015-09-06 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycje

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się