Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-03-01 21:46:29  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 39668 o nazwie 'Dofinansowywanie publikacji wydawnictw i materiałów promocyjnych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste39668
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteDofinansowywanie publikacji wydawnictw i materiałów promocyjnych
category_idpuste11463
language_idpuste1
shortpusteFormularze - WSPARCIE FINANSOWE I INWESTYCJE
fullpuste

Ministerstwo Rozwoju aktywnie wspiera internacjonalizację polskich przedsiębiorstw
oraz działania polskich firm podejmowane za granicą m.in. poprzez wsparcie
w formule de minimis, instrumenty wsparcia eksportu realizowane przez Ministerstwo Rozwoju w formie dotacji dla polskich przedsiębiorców.

https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/finansowanie/De-Minimis

 

Dofinansowywanie publikacji wydawnictw i materiałów promocyjnych

 

Celem instrumentu jest pokrycie części kosztów przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. W ramach ww. instrumentu dofinansowywane są koszty wydawania np. katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych. Pomoc nie może być udzielona na publikację materiałów reklamowych indywidualnego przedsiębiorcy. Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach ww. instrumentu można uzyskać dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

 

Informacja i niezbędne dokumenty są dostępne na:

https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/finansowanie/De-Minimis/88415,Dofinansowanie-przedsi%C4%99wzi%C4%99%C4%87-wydawniczych-promuj%C4%85cych-eksport.html

publishfrompuste2016-03-01 00:00:00
_activepuste1
slugpustedofinansowywanie-publikacji-wydawnictw-i-materialow-promocyjnych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się