Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-07-19 14:19:22  Jacek Dworzycki

Utworzono artykuł 59756 o nazwie 'Kontrola NIK dotycząca zapewnienia przejrzystości finansów publicznych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste59756
user_idpuste802352
resource_idpuste432
namepusteKontrola NIK dotycząca zapewnienia przejrzystości finansów publicznych
category_idpuste14427
language_idpuste1
shortpusteNr kontroli: P/15/015
fullpuste

Temat kontroli

Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej (MG). Nr kontroli: P/15/015

 

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

 

Ocena

NIK ocenia negatywnie sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w Ministerstwie Gospodarki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. i sporządzone na ich podstawie sprawozdanie finansowe za 2014 r., a także brak skutecznego systemu kontroli zarządczej w zakresie odnoszącym się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań. NIK pozytywnie ocenia sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. oraz sporządzone na ich podstawie sprawozdania budżetowe i inne, o charakterze finansowym, na dzień 30 czerwca 2015 r.

 

Sformułowane wnioski pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 grudnia 2015 r.

 1. Ujęcie w księgach rachunkowych wartości akcji i udziałów spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje Minister Rozwoju (a poprzednio wykonywał Minister Gospodarki), poprzez dokonanie zapisów na koncie 030 Długoterminowe aktywa finansowe w korespondencji z kontem 800 Fundusz jednostki.
 2. Określenie w polityce rachunkowości zasad ewidencjonowania przyjęcia i prze¬kazania akcji i udziałów spółek Skarbu Państwa od innych lub innym organom administracji publicznej.
 3. Zweryfikowanie sald i ustalenie prawidłowego stanu należności ewidencjonowa¬nych na koncie 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych oraz dokonanie stosownych korekt.
 4. Wzmocnienie skuteczności funkcjonowania kontroli zarządczej w obszarze pro¬wadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych w celu niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości lub ich wykrywania i elimi¬nowania w postępowaniu wewnątrz instytucjonalnym.
publishfrompuste2016-07-19 00:00:00
_activepuste1
slugpustekontrola-nik-dotyczaca-zapewnienia-przejrzystosci-finansow-publicznych
2016-07-19 14:23:17  Jacek Dworzycki

Pole full zmieniło wartość z '<h2> Temat kontroli</h2> <p> Zapewnienie jawności i przejrzystości finans&oacute;w publicznych przez system sprawozdawczości finansowej (MG). Nr kontroli: P/15/015</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Podmiot realizujący kontrolę</h2> <p> Najwyższa Izba Kontroli</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Ocena</h2> <p> NIK ocenia negatywnie spos&oacute;b prowadzenia ksiąg rachunkowych w Ministerstwie Gospodarki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. i sporządzone na ich podstawie sprawozdanie finansowe za 2014 r., a także brak skutecznego systemu kontroli zarządczej w zakresie odnoszącym się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań. NIK pozytywnie ocenia spos&oacute;b prowadzenia ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. oraz sporządzone na ich podstawie sprawozdania budżetowe i inne, o charakterze finansowym, na dzień 30 czerwca 2015 r.</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Sformułowane wnioski pokontrolne</h2> <p> Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 grudnia 2015 r.</p> <ol> <li> Ujęcie w księgach rachunkowych wartości akcji i udział&oacute;w sp&oacute;łek z udziałem Skarbu Państwa, w kt&oacute;rych prawa z akcji/udział&oacute;w wykonuje Minister Rozwoju (a poprzednio wykonywał Minister Gospodarki), poprzez dokonanie zapis&oacute;w na koncie 030 Długoterminowe aktywa finansowe w korespondencji z kontem 800 Fundusz jednostki.</li> <li> Określenie w polityce rachunkowości zasad ewidencjonowania przyjęcia i prze&not;kazania akcji i udział&oacute;w sp&oacute;łek Skarbu Państwa od innych lub innym organom administracji publicznej.</li> <li> Zweryfikowanie sald i ustalenie prawidłowego stanu należności ewidencjonowa&not;nych na koncie 221 Należności z tytułu dochod&oacute;w budżetowych oraz dokonanie stosownych korekt.</li> <li> Wzmocnienie skuteczności funkcjonowania kontroli zarządczej w obszarze pro&not;wadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych w celu niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości lub ich wykrywania i elimi&not;nowania w postępowaniu wewnątrz instytucjonalnym.</li> </ol> ' na '<h2> Temat kontroli</h2> <p> Zapewnienie jawności i przejrzystości finans&oacute;w publicznych przez system sprawozdawczości finansowej (MG). Nr kontroli: P/15/015</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Podmiot realizujący kontrolę</h2> <p> Najwyższa Izba Kontroli</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Ocena</h2> <p> Działania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego podejmowane w celu zapewnienia jawności i przejrzystości finans&oacute;w publicznych przez system sprawozdawczości finansowej w zakresie polityki rozwoju okazały się niewystarczające i nieskuteczne.<br /> NIK ocenia pozytywnie sporządzone sprawozdania budżetowe i inne o charakterze finansowym na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz kontrolowane sprawozdania za 2014 r. w zakresie części 34 &ndash; Rozw&oacute;j regionalny.</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Sformułowane wnioski pokontrolne</h2> <p> Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 stycznia 2016 r.</p> <ol> <li> Opracowanie metodologii obliczania wydatk&oacute;w na realizację Strategii Rozwoju Kraju, kt&oacute;ra uwzględniałaby wydatki faktycznie ponoszone na realizację strategii oraz wydatki ponoszone przez wszystkie jednostki sektora finans&oacute;w publicznych.</li> <li> Sporządzenie harmonogramu wydatk&oacute;w na realizację Strategii Rozwoju Kraju w układzie cel&oacute;w i zadań strategicznych.</li> <li> Przekazanie Ministrowi Finans&oacute;w szczeg&oacute;łowych propozycji dotyczących wprowadzenia jednolitego układu funkcjonalnego klasyfikacji wydatk&oacute;w&nbsp; dla całego sektora finans&oacute;w publicznych, sp&oacute;jnego z układami funkcjonalnymi, określonymi w rządowych dokumentach strategicznych oraz w programach operacyjnych, uwzględniającego także wymiar terytorialny dokonywanych wydatk&oacute;w.</li> <li> Zamieszczanie w sprawozdaniach z realizacji SRK odnośnik&oacute;w do pełnych danych o wydatkach, umieszczanie pod mapami odnośnik&oacute;w do danych źr&oacute;dłowych.</li> <li> Prezentowanie w sprawozdaniach z realizacji SRK danych o wydatkach według jednolitej metodologii, zgodnej z treścią ustawy o finansach publicznych.</li> <li> Prezentowanie w sprawozdaniach z realizacji SRK danych o wydatkach w ujęciu funkcjonalnym i regionalnym w powiązaniu z efektami rzeczowymi, zar&oacute;wno na poziomie zadań strategicznych, jak i cel&oacute;w.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Temat kontroli

Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej (MG). Nr kontroli: P/15/015

 

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

 

Ocena

NIK ocenia negatywnie sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w Ministerstwie Gospodarki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. i sporządzone na ich podstawie sprawozdanie finansowe za 2014 r., a także brak skutecznego systemu kontroli zarządczej w zakresie odnoszącym się do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań. NIK pozytywnie ocenia sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. oraz sporządzone na ich podstawie sprawozdania budżetowe i inne, o charakterze finansowym, na dzień 30 czerwca 2015 r.

 

Sformułowane wnioski pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 grudnia 2015 r.

 1. Ujęcie w księgach rachunkowych wartości akcji i udziałów spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje Minister Rozwoju (a poprzednio wykonywał Minister Gospodarki), poprzez dokonanie zapisów na koncie 030 Długoterminowe aktywa finansowe w korespondencji z kontem 800 Fundusz jednostki.
 2. Określenie w polityce rachunkowości zasad ewidencjonowania przyjęcia i prze¬kazania akcji i udziałów spółek Skarbu Państwa od innych lub innym organom administracji publicznej.
 3. Zweryfikowanie sald i ustalenie prawidłowego stanu należności ewidencjonowa¬nych na koncie 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych oraz dokonanie stosownych korekt.
 4. Wzmocnienie skuteczności funkcjonowania kontroli zarządczej w obszarze pro¬wadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych w celu niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości lub ich wykrywania i elimi¬nowania w postępowaniu wewnątrz instytucjonalnym.

Temat kontroli

Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej (MG). Nr kontroli: P/15/015

 

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

 

Ocena

Działania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego podejmowane w celu zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej w zakresie polityki rozwoju okazały się niewystarczające i nieskuteczne.
NIK ocenia pozytywnie sporządzone sprawozdania budżetowe i inne o charakterze finansowym na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz kontrolowane sprawozdania za 2014 r. w zakresie części 34 – Rozwój regionalny.

 

Sformułowane wnioski pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 stycznia 2016 r.

 1. Opracowanie metodologii obliczania wydatków na realizację Strategii Rozwoju Kraju, która uwzględniałaby wydatki faktycznie ponoszone na realizację strategii oraz wydatki ponoszone przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.
 2. Sporządzenie harmonogramu wydatków na realizację Strategii Rozwoju Kraju w układzie celów i zadań strategicznych.
 3. Przekazanie Ministrowi Finansów szczegółowych propozycji dotyczących wprowadzenia jednolitego układu funkcjonalnego klasyfikacji wydatków  dla całego sektora finansów publicznych, spójnego z układami funkcjonalnymi, określonymi w rządowych dokumentach strategicznych oraz w programach operacyjnych, uwzględniającego także wymiar terytorialny dokonywanych wydatków.
 4. Zamieszczanie w sprawozdaniach z realizacji SRK odnośników do pełnych danych o wydatkach, umieszczanie pod mapami odnośników do danych źródłowych.
 5. Prezentowanie w sprawozdaniach z realizacji SRK danych o wydatkach według jednolitej metodologii, zgodnej z treścią ustawy o finansach publicznych.
 6. Prezentowanie w sprawozdaniach z realizacji SRK danych o wydatkach w ujęciu funkcjonalnym i regionalnym w powiązaniu z efektami rzeczowymi, zarówno na poziomie zadań strategicznych, jak i celów.
2016-07-19 14:23:50  Jacek Dworzycki

Pole short zmieniło wartość z 'Nr kontroli: P/15/015' na 'Nr kontroli: P/15/015 (MIR)'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortNr kontroli: P/15/015Nr kontroli: P/15/015 (MIR)
2016-07-19 15:08:14  Jacek Dworzycki
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-07-21 16:39:23  Jacek Dworzycki

Pole full zmieniło wartość z '<h2> Temat kontroli</h2> <p> Zapewnienie jawności i przejrzystości finans&oacute;w publicznych przez system sprawozdawczości finansowej (MG). Nr kontroli: P/15/015</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Podmiot realizujący kontrolę</h2> <p> Najwyższa Izba Kontroli</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Ocena</h2> <p> Działania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego podejmowane w celu zapewnienia jawności i przejrzystości finans&oacute;w publicznych przez system sprawozdawczości finansowej w zakresie polityki rozwoju okazały się niewystarczające i nieskuteczne.<br /> NIK ocenia pozytywnie sporządzone sprawozdania budżetowe i inne o charakterze finansowym na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz kontrolowane sprawozdania za 2014 r. w zakresie części 34 &ndash; Rozw&oacute;j regionalny.</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Sformułowane wnioski pokontrolne</h2> <p> Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 stycznia 2016 r.</p> <ol> <li> Opracowanie metodologii obliczania wydatk&oacute;w na realizację Strategii Rozwoju Kraju, kt&oacute;ra uwzględniałaby wydatki faktycznie ponoszone na realizację strategii oraz wydatki ponoszone przez wszystkie jednostki sektora finans&oacute;w publicznych.</li> <li> Sporządzenie harmonogramu wydatk&oacute;w na realizację Strategii Rozwoju Kraju w układzie cel&oacute;w i zadań strategicznych.</li> <li> Przekazanie Ministrowi Finans&oacute;w szczeg&oacute;łowych propozycji dotyczących wprowadzenia jednolitego układu funkcjonalnego klasyfikacji wydatk&oacute;w&nbsp; dla całego sektora finans&oacute;w publicznych, sp&oacute;jnego z układami funkcjonalnymi, określonymi w rządowych dokumentach strategicznych oraz w programach operacyjnych, uwzględniającego także wymiar terytorialny dokonywanych wydatk&oacute;w.</li> <li> Zamieszczanie w sprawozdaniach z realizacji SRK odnośnik&oacute;w do pełnych danych o wydatkach, umieszczanie pod mapami odnośnik&oacute;w do danych źr&oacute;dłowych.</li> <li> Prezentowanie w sprawozdaniach z realizacji SRK danych o wydatkach według jednolitej metodologii, zgodnej z treścią ustawy o finansach publicznych.</li> <li> Prezentowanie w sprawozdaniach z realizacji SRK danych o wydatkach w ujęciu funkcjonalnym i regionalnym w powiązaniu z efektami rzeczowymi, zar&oacute;wno na poziomie zadań strategicznych, jak i cel&oacute;w.</li> </ol> ' na '<h2> Temat kontroli</h2> <p> Zapewnienie jawności i przejrzystości finans&oacute;w publicznych przez system sprawozdawczości finansowej. Nr kontroli: P/15/015</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Podmiot realizujący kontrolę</h2> <p> Najwyższa Izba Kontroli</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Ocena</h2> <p> Działania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego podejmowane w celu zapewnienia jawności i przejrzystości finans&oacute;w publicznych przez system sprawozdawczości finansowej w zakresie polityki rozwoju okazały się niewystarczające i nieskuteczne.<br /> NIK ocenia pozytywnie sporządzone sprawozdania budżetowe i inne o charakterze finansowym na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz kontrolowane sprawozdania za 2014 r. w zakresie części 34 &ndash; Rozw&oacute;j regionalny.</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Sformułowane wnioski pokontrolne</h2> <p> Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 stycznia 2016 r.</p> <ol> <li> Opracowanie metodologii obliczania wydatk&oacute;w na realizację Strategii Rozwoju Kraju, kt&oacute;ra uwzględniałaby wydatki faktycznie ponoszone na realizację strategii oraz wydatki ponoszone przez wszystkie jednostki sektora finans&oacute;w publicznych.</li> <li> Sporządzenie harmonogramu wydatk&oacute;w na realizację Strategii Rozwoju Kraju w układzie cel&oacute;w i zadań strategicznych.</li> <li> Przekazanie Ministrowi Finans&oacute;w szczeg&oacute;łowych propozycji dotyczących wprowadzenia jednolitego układu funkcjonalnego klasyfikacji wydatk&oacute;w&nbsp; dla całego sektora finans&oacute;w publicznych, sp&oacute;jnego z układami funkcjonalnymi, określonymi w rządowych dokumentach strategicznych oraz w programach operacyjnych, uwzględniającego także wymiar terytorialny dokonywanych wydatk&oacute;w.</li> <li> Zamieszczanie w sprawozdaniach z realizacji SRK odnośnik&oacute;w do pełnych danych o wydatkach, umieszczanie pod mapami odnośnik&oacute;w do danych źr&oacute;dłowych.</li> <li> Prezentowanie w sprawozdaniach z realizacji SRK danych o wydatkach według jednolitej metodologii, zgodnej z treścią ustawy o finansach publicznych.</li> <li> Prezentowanie w sprawozdaniach z realizacji SRK danych o wydatkach w ujęciu funkcjonalnym i regionalnym w powiązaniu z efektami rzeczowymi, zar&oacute;wno na poziomie zadań strategicznych, jak i cel&oacute;w.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Temat kontroli

Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej (MG). Nr kontroli: P/15/015

 

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

 

Ocena

Działania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego podejmowane w celu zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej w zakresie polityki rozwoju okazały się niewystarczające i nieskuteczne.
NIK ocenia pozytywnie sporządzone sprawozdania budżetowe i inne o charakterze finansowym na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz kontrolowane sprawozdania za 2014 r. w zakresie części 34 – Rozwój regionalny.

 

Sformułowane wnioski pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 stycznia 2016 r.

 1. Opracowanie metodologii obliczania wydatków na realizację Strategii Rozwoju Kraju, która uwzględniałaby wydatki faktycznie ponoszone na realizację strategii oraz wydatki ponoszone przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.
 2. Sporządzenie harmonogramu wydatków na realizację Strategii Rozwoju Kraju w układzie celów i zadań strategicznych.
 3. Przekazanie Ministrowi Finansów szczegółowych propozycji dotyczących wprowadzenia jednolitego układu funkcjonalnego klasyfikacji wydatków  dla całego sektora finansów publicznych, spójnego z układami funkcjonalnymi, określonymi w rządowych dokumentach strategicznych oraz w programach operacyjnych, uwzględniającego także wymiar terytorialny dokonywanych wydatków.
 4. Zamieszczanie w sprawozdaniach z realizacji SRK odnośników do pełnych danych o wydatkach, umieszczanie pod mapami odnośników do danych źródłowych.
 5. Prezentowanie w sprawozdaniach z realizacji SRK danych o wydatkach według jednolitej metodologii, zgodnej z treścią ustawy o finansach publicznych.
 6. Prezentowanie w sprawozdaniach z realizacji SRK danych o wydatkach w ujęciu funkcjonalnym i regionalnym w powiązaniu z efektami rzeczowymi, zarówno na poziomie zadań strategicznych, jak i celów.

Temat kontroli

Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej. Nr kontroli: P/15/015

 

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

 

Ocena

Działania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego podejmowane w celu zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej w zakresie polityki rozwoju okazały się niewystarczające i nieskuteczne.
NIK ocenia pozytywnie sporządzone sprawozdania budżetowe i inne o charakterze finansowym na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz kontrolowane sprawozdania za 2014 r. w zakresie części 34 – Rozwój regionalny.

 

Sformułowane wnioski pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 stycznia 2016 r.

 1. Opracowanie metodologii obliczania wydatków na realizację Strategii Rozwoju Kraju, która uwzględniałaby wydatki faktycznie ponoszone na realizację strategii oraz wydatki ponoszone przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.
 2. Sporządzenie harmonogramu wydatków na realizację Strategii Rozwoju Kraju w układzie celów i zadań strategicznych.
 3. Przekazanie Ministrowi Finansów szczegółowych propozycji dotyczących wprowadzenia jednolitego układu funkcjonalnego klasyfikacji wydatków  dla całego sektora finansów publicznych, spójnego z układami funkcjonalnymi, określonymi w rządowych dokumentach strategicznych oraz w programach operacyjnych, uwzględniającego także wymiar terytorialny dokonywanych wydatków.
 4. Zamieszczanie w sprawozdaniach z realizacji SRK odnośników do pełnych danych o wydatkach, umieszczanie pod mapami odnośników do danych źródłowych.
 5. Prezentowanie w sprawozdaniach z realizacji SRK danych o wydatkach według jednolitej metodologii, zgodnej z treścią ustawy o finansach publicznych.
 6. Prezentowanie w sprawozdaniach z realizacji SRK danych o wydatkach w ujęciu funkcjonalnym i regionalnym w powiązaniu z efektami rzeczowymi, zarówno na poziomie zadań strategicznych, jak i celów.
2016-07-21 16:39:23  Jacek Dworzycki

Załączono plik 154211

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste565996
user_idpuste802352
fobject_idpuste154211
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste59756
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-07-21 16:39:23  Jacek Dworzycki

Załączono plik 154237

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste565997
user_idpuste802352
fobject_idpuste154237
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste59756
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się