Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-10-12 16:22:27  GKubski GKubski

Załączono plik 433805

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1749498
user_idpuste1013958
fobject_idpuste433805
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14194
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-12 16:22:27  GKubski GKubski

Załączono plik 433806

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1749499
user_idpuste1013958
fobject_idpuste433806
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14194
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-12 16:22:27  GKubski GKubski

Załączono plik 433807

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1749500
user_idpuste1013958
fobject_idpuste433807
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14194
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-12 16:22:27  GKubski GKubski

Załączono plik 433808

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1749501
user_idpuste1013958
fobject_idpuste433808
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14194
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-12 16:22:27  GKubski GKubski

Załączono plik 433809

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1749502
user_idpuste1013958
fobject_idpuste433809
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14194
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-12 16:22:27  GKubski GKubski

Załączono plik 433810

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1749503
user_idpuste1013958
fobject_idpuste433810
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14194
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-12 16:22:27  GKubski GKubski

Załączono plik 433811

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1749504
user_idpuste1013958
fobject_idpuste433811
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14194
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-12 16:22:27  GKubski GKubski

Załączono plik 433812

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1749505
user_idpuste1013958
fobject_idpuste433812
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14194
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-12 16:22:27  GKubski GKubski

Załączono plik 433813

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1749506
user_idpuste1013958
fobject_idpuste433813
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14194
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-12 16:22:27  GKubski GKubski

Załączono plik 433814

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1749507
user_idpuste1013958
fobject_idpuste433814
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14194
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-12 16:22:27  GKubski GKubski

Załączono plik 433815

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1749508
user_idpuste1013958
fobject_idpuste433815
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14194
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-12 16:22:27  GKubski GKubski

Załączono plik 439061

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1749509
user_idpuste1013958
fobject_idpuste439061
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14194
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-12 16:22:27  GKubski GKubski

Załączono plik 439531

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1749510
user_idpuste1013958
fobject_idpuste439531
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14194
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-12 16:22:27  GKubski GKubski

Załączono plik 452263

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1749511
user_idpuste1013958
fobject_idpuste452263
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14194
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-04 15:44:50  GKubski GKubski

Utworzono zamówienie publiczne 14194 o nazwie 'BDG-V.2611.58.2018.GK wykonanie badania ewaluacyjnego: „Ewaluacja śródokresowa Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja 2014-2020”'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste14194
namepusteBDG-V.2611.58.2018.GK wykonanie badania ewaluacyjnego: „Ewaluacja śródokresowa Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja 2014-2020”
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpusteMinisterstwo Inwestycji i Rozwoju
deadlinepuste2018-09-18
publishfrompuste2018-09-04
publishtopuste2018-12-31
contract_numberpusteBDG-V.2611.58.2018.GK
txtpuste

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 w Kancelarii  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik Nr 2 – wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)
Załącznik Nr 8 – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie członków zespołu badawczego”
Załącznik Nr 9 – wzór Formularza Ofertowego

 

user_idpuste1013958
resource_idpuste432
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2018-09-17 12:38:47  Marzena Dachowska

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy <span style="color:#ff0000;"><strong>złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 </strong></span>w Kancelarii&nbsp; Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o grupie kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b do oceny w kryterium &bdquo;Doświadczenie członk&oacute;w zespołu badawczego&rdquo;<br /> Załącznik Nr 9 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy <span style="color:#ff0000;"><strong>złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 </strong></span>w Kancelarii&nbsp; Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o grupie kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b do oceny w kryterium &bdquo;Doświadczenie członk&oacute;w zespołu badawczego&rdquo;<br /> Załącznik Nr 9 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> <br /> <br /> <strong>Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 17 września 2018 r.</strong><br /> W części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17 września 2018 r.</p> '

Pole user_id zmieniło wartość z '1013958' na '2500614'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 w Kancelarii  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik Nr 2 – wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)
Załącznik Nr 8 – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie członków zespołu badawczego”
Załącznik Nr 9 – wzór Formularza Ofertowego

 

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 w Kancelarii  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik Nr 2 – wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)
Załącznik Nr 8 – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie członków zespołu badawczego”
Załącznik Nr 9 – wzór Formularza OfertowegoWyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2018 r.
W części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17 września 2018 r.

user_id10139582500614
2018-09-17 12:39:58  Marzena Dachowska

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy <span style="color:#ff0000;"><strong>złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 </strong></span>w Kancelarii&nbsp; Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o grupie kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b do oceny w kryterium &bdquo;Doświadczenie członk&oacute;w zespołu badawczego&rdquo;<br /> Załącznik Nr 9 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> <br /> <br /> <strong>Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 17 września 2018 r.</strong><br /> W części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17 września 2018 r.</p> ' na '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy <span style="color:#ff0000;"><strong>złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 </strong></span>w Kancelarii&nbsp; Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o grupie kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b do oceny w kryterium &bdquo;Doświadczenie członk&oacute;w zespołu badawczego&rdquo;<br /> Załącznik Nr 9 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> <br /> <br /> <strong>Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 17 września 2018r.</strong><br /> W części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17 września 2018 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 w Kancelarii  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik Nr 2 – wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)
Załącznik Nr 8 – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie członków zespołu badawczego”
Załącznik Nr 9 – wzór Formularza OfertowegoWyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2018 r.
W części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17 września 2018 r.

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 w Kancelarii  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik Nr 2 – wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)
Załącznik Nr 8 – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie członków zespołu badawczego”
Załącznik Nr 9 – wzór Formularza OfertowegoWyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2018r.
W części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17 września 2018 r.

2018-09-18 11:35:24  Marzena Dachowska

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy <span style="color:#ff0000;"><strong>złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 </strong></span>w Kancelarii&nbsp; Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o grupie kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b do oceny w kryterium &bdquo;Doświadczenie członk&oacute;w zespołu badawczego&rdquo;<br /> Załącznik Nr 9 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> <br /> <br /> <strong>Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 17 września 2018r.</strong><br /> W części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17 września 2018 r.</p> ' na '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy <span style="color:#ff0000;"><strong>złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 </strong></span>w Kancelarii&nbsp; Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o grupie kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b do oceny w kryterium &bdquo;Doświadczenie członk&oacute;w zespołu badawczego&rdquo;<br /> Załącznik Nr 9 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> <br /> <br /> <strong>Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 17 września 2018r.</strong><br /> W części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17 września 2018 r.</p> <p> <br /> <strong>Informacja z otwarcia ofert z dnia 18 września 2018 r.</strong><br /> <br /> W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.<br /> Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,&nbsp; że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakł&oacute;cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam&oacute;wienia. Wz&oacute;r oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 w Kancelarii  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik Nr 2 – wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)
Załącznik Nr 8 – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie członków zespołu badawczego”
Załącznik Nr 9 – wzór Formularza OfertowegoWyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2018r.
W części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17 września 2018 r.

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 w Kancelarii  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik Nr 2 – wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)
Załącznik Nr 8 – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie członków zespołu badawczego”
Załącznik Nr 9 – wzór Formularza OfertowegoWyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2018r.
W części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17 września 2018 r.


Informacja z otwarcia ofert z dnia 18 września 2018 r.

W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2018-10-12 16:22:27  GKubski GKubski

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy <span style="color:#ff0000;"><strong>złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 </strong></span>w Kancelarii&nbsp; Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o grupie kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b do oceny w kryterium &bdquo;Doświadczenie członk&oacute;w zespołu badawczego&rdquo;<br /> Załącznik Nr 9 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> <br /> <br /> <strong>Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 17 września 2018r.</strong><br /> W części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17 września 2018 r.</p> <p> <br /> <strong>Informacja z otwarcia ofert z dnia 18 września 2018 r.</strong><br /> <br /> W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.<br /> Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,&nbsp; że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakł&oacute;cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam&oacute;wienia. Wz&oacute;r oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.</p> ' na '<p> Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy <span style="color:#ff0000;"><strong>złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 </strong></span>w Kancelarii&nbsp; Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wsp&oacute;lna 2/4, 00-926 Warszawa<br /> Poniżej załączone zostały:<br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia<br /> Załącznik Nr 1 &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)<br /> Załącznik Nr 2 &ndash; wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik Nr 3 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o spełnianiu warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br /> Załącznik Nr 4 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania<br /> Załącznik Nr 5 &ndash; wz&oacute;r oświadczenia o grupie kapitałowej<br /> Załącznik Nr 6 &ndash; wz&oacute;r wykazu usług<br /> Załącznik Nr 7 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)<br /> Załącznik Nr 8 &ndash; wz&oacute;r wykazu os&oacute;b do oceny w kryterium &bdquo;Doświadczenie członk&oacute;w zespołu badawczego&rdquo;<br /> Załącznik Nr 9 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <br /> <strong>Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia z dnia 17 września 2018r.</strong><br /> W części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17 września 2018 r.<br /> <br /> <strong>Informacja z otwarcia ofert z dnia 18 września 2018 r.</strong><br /> <br /> W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.<br /> Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,&nbsp; że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakł&oacute;cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam&oacute;wienia. Wz&oacute;r oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.<br /> <br /> <strong>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</strong><br /> w powyższym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Konsorcjum:<br /> EU-Consult Sp. z o.o. ul. Toruńska 18C/D 80-747 Gdańsk<br /> Kreatus Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 60-62 43-300 Bielsko- Biała<br /> Jest to oferta, kt&oacute;ra&nbsp; uzyskała największą liczbę punkt&oacute;w obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, oferta nie podlega odrzuceniu a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.</p> '

Pole user_id zmieniło wartość z '2500614' na '1013958'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 w Kancelarii  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik Nr 2 – wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)
Załącznik Nr 8 – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie członków zespołu badawczego”
Załącznik Nr 9 – wzór Formularza OfertowegoWyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2018r.
W części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17 września 2018 r.


Informacja z otwarcia ofert z dnia 18 września 2018 r.

W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 18 września 2018 r. do godz. 10:00 w Kancelarii  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik Nr 2 – wzór umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)
Załącznik Nr 8 – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie członków zespołu badawczego”
Załącznik Nr 9 – wzór Formularza Ofertowego


Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2018r.
W części załączniki zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17 września 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18 września 2018 r.

W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w powyższym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Konsorcjum:
EU-Consult Sp. z o.o. ul. Toruńska 18C/D 80-747 Gdańsk
Kreatus Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 60-62 43-300 Bielsko- Biała
Jest to oferta, która  uzyskała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, oferta nie podlega odrzuceniu a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

user_id25006141013958
2019-01-02 15:14:03 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się