Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 528620

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243014
user_idpuste2500043
fobject_idpuste528620
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 528621

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243015
user_idpuste2500043
fobject_idpuste528621
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 528622

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243016
user_idpuste2500043
fobject_idpuste528622
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 528623

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243017
user_idpuste2500043
fobject_idpuste528623
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 528624

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243018
user_idpuste2500043
fobject_idpuste528624
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 528625

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243019
user_idpuste2500043
fobject_idpuste528625
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 528626

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243020
user_idpuste2500043
fobject_idpuste528626
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 528627

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243021
user_idpuste2500043
fobject_idpuste528627
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 528628

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243022
user_idpuste2500043
fobject_idpuste528628
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 528629

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243023
user_idpuste2500043
fobject_idpuste528629
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 528631

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243024
user_idpuste2500043
fobject_idpuste528631
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 541121

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243025
user_idpuste2500043
fobject_idpuste541121
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 541122

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243026
user_idpuste2500043
fobject_idpuste541122
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 543885

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243027
user_idpuste2500043
fobject_idpuste543885
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 544442

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243028
user_idpuste2500043
fobject_idpuste544442
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 544443

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243029
user_idpuste2500043
fobject_idpuste544443
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 548943

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243030
user_idpuste2500043
fobject_idpuste548943
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 554455

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243031
user_idpuste2500043
fobject_idpuste554455
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-28 13:04:47  Karolina Kuśmierz

Załączono plik 586565

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2243032
user_idpuste2500043
fobject_idpuste586565
resource_idpuste432
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17476
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-27 11:08:34  Karolina Kuśmierz

Utworzono zamówienie publiczne 17476 o nazwie ' Opracowanie analizy systemowej budowy systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste17476
namepuste Opracowanie analizy systemowej budowy systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpusteMinisterstwo Inwestycji i Rozwoju
deadlinepuste2019-04-25
publishfrompuste2019-03-27
publishtopuste2019-09-30
contract_numberpusteBDG-V.2611.5.2019.KK
txtpuste

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 09:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),
Załącznik Nr 2 – wzór Umowy,
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu,
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 6 – wzór wykazu usług,
Załącznik nr 7 – wzór wykazu osób,
Załącznik nr 7A – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie personelu”
Załącznik nr 8 – wzór Formularza Ofertowego.

user_idpuste2500043
resource_idpuste432
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się