2016-03-01

Dofinansowanie branżowych projektów promocyjnych

Ministerstwo Rozwoju aktywnie wspiera internacjonalizację polskich przedsiębiorstw
oraz działania polskich firm podejmowane za granicą m.in. poprzez wsparcie
w formule de minimis, instrumenty wsparcia eksportu realizowane przez Ministerstwo Rozwoju w formie dotacji dla polskich przedsiębiorców.

https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/finansowanie/De-Minimis

 

Dofinansowanie branżowych projektów promocyjnych

 

Celem tego instrumentu jest wsparcie branżowych projektów promocyjnych realizowanych przez grupę co najmniej czterech przedsiębiorców, mających na celu promocję produktów i usług lub prowadzących do nawiązania kontaktów handlowych. Projekt promocyjny musi obejmować co najmniej dwie formy działań promocyjnych: pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, konferencje prasowe, szkolenia, seminaria i warsztaty. Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Maksymalna kwota dofinansowania określona dla jednego projektu wynosi 100 tys. zł, przy czym poszczególni przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie mogą otrzymać refundację do 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie więcej jednak niż 8 tys. zł.

 

 

Informacja oraz niezbędne dokumenty są dostępne na:

https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/finansowanie/De-Minimis/148201,Realizacja-bran%C5%BCowych-projekt%C3%B3w-promocyjnych-dotycz%C4%85cych-eksportu.html

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się