2015-05-18

Wytyczne

Czym są wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju może wydać wytyczne dotyczące programów operacyjnych. Ma to na celu zapewnienie jednolitości zasad i zgodności sposobu wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz spełnienie wymagań Komisji Europejskiej. Wytyczne mogą dotyczyć:

 • szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego;
   
 • prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych i ich zmian;
   
 • trybu dokonywania wyboru projektów;
   
 • kwalifikacji osób uczestniczących w wyborze projektów;
   
 • trybu dokonywania płatności i rozliczeń;
   
 • kwalifikowania wydatków w ramach programów operacyjnych;
   
 • spraw związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód;
   
 • wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
   
 • trybu monitorowania postępów realizacji programów operacyjnych;
   
 • programowania działań dotyczących mieszkalnictwa;
   
 • postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych;
   
 • trybu i zakresu sprawozdawczości z realizacji programów operacyjnych;
   
 • jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych;
   
 • informacji i promocji;
   
 • sposobu oceny programów operacyjnych;
   
 • warunków technicznych gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
   
 • kontroli realizacji programów operacyjnych;
   
 • warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej;
   
 • korekt finansowych;
   
 • sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości;
   
 • innych spraw związanych z przygotowaniem i wdrażaniem programów operacyjnych.

Wytyczne w perspektywie 2014-2020

Informacje o wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących wdrażania funduszy unijnych na lata 2014-2020 znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich.

Wytyczne w perspektywie 2007-2013

Informacje o wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju (oraz wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego), dotyczących wdrażania funduszy unijnych na lata 2007-2013 znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się