2015-05-18

Wytyczne

Czym są wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju może wydać wytyczne dotyczące programów operacyjnych. Ma to na celu zapewnienie jednolitości zasad i zgodności sposobu wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz spełnienie wymagań Komisji Europejskiej. Wytyczne mogą dotyczyć:

 • szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego;
   
 • prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych i ich zmian;
   
 • trybu dokonywania wyboru projektów;
   
 • kwalifikacji osób uczestniczących w wyborze projektów;
   
 • trybu dokonywania płatności i rozliczeń;
   
 • kwalifikowania wydatków w ramach programów operacyjnych;
   
 • spraw związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód;
   
 • wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
   
 • trybu monitorowania postępów realizacji programów operacyjnych;
   
 • programowania działań dotyczących mieszkalnictwa;
   
 • postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych;
   
 • trybu i zakresu sprawozdawczości z realizacji programów operacyjnych;
   
 • jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych;
   
 • informacji i promocji;
   
 • sposobu oceny programów operacyjnych;
   
 • warunków technicznych gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
   
 • kontroli realizacji programów operacyjnych;
   
 • warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej;
   
 • korekt finansowych;
   
 • sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości;
   
 • innych spraw związanych z przygotowaniem i wdrażaniem programów operacyjnych.

Wytyczne w perspektywie 2014-2020

Informacje o wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących wdrażania funduszy unijnych na lata 2014-2020 znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich.

Wytyczne w perspektywie 2007-2013

Informacje o wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju (oraz wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego), dotyczących wdrażania funduszy unijnych na lata 2007-2013 znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.