Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja z dnia 27 maja 2019 r.
Petycja z dnia 27 maja 2019 r. dot. rozwoju budownictwa typu
"tiny house".
24.06.2019 więcej
Petycja z dnia 2 maja 2019 r.
Petycja dotyczy zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
13.06.2019 więcej
Petycja z dnia 24 kwietnia 2018 r.
Petycja dotyczy podjęcia działań zmierzających do
ujednolicenia definicji określenia „przebudowa”
występującej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
07.06.2019 więcej
Petycja z dnia 24 marca 2019 r.
Petycja z dnia 24 marca 2019 r. wraz z informacją o sposobie
załatwienia petycji.
06.06.2019 więcej
Petycja z dnia 14 grudnia 2017 r.
Petycja dotyczy dostępu do publicznych programów mieszkaniowych
osób z niepełnosprawnościami.
04.06.2019 więcej
Petycja z dnia 8 listopada 2017 r.
Petycja dot. wprowadzenia zmian w treści przepisów
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
04.06.2019 więcej
Petycja z dnia 17 stycznia 2018 r.
Petycja dotyczy wprowadzenia zmiany zakresu stosowania art. 145
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23
sierpnia 2017 r.
04.06.2019 więcej
Petycja z dnia 10 maja 2019 r.
Petycje dot. zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym; ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami; ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze
28.05.2019 więcej
Petycja z dnia 18 grudnia 2017 r.
Petycja dot. rozwiązań systemowych zwiększających dochody
budżetu, zmniejszających wydatki lub regulujących
działalność instytucji rządowych wraz z odpowiedzią
23.05.2019 więcej
Petycja z dnia 27 grudnia 2018 r.
Petycja z dnia 27 grudnia 2018 r. dotycząca "tiny house" wraz ze
skanem zawiadomienia MIiR z dnia 13 maja 2019 r. o sposobie
załatwienia petycji.
14.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się