2016-05-24

Zasady naboru do służby cywilnej

Zasady naboru

 

Nabory na wolne stanowiska w służbie cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1111 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4 ustawy o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Biuro Zarzadzania Zasobami Ludzkimi dokonuje formalnej oceny ofert, w ramach której sprawdzana jest kompletność wymaganych dokumentów oraz spełnienie przez kandydatów wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze, w zakresie udokumentowanym przez kandydatów.

 Pracownikom oferujemy

 • trzynaste wynagrodzenie,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zalezności od udokumentowanego stażu,
 • bogaty pakiet szkoleń,
 • refundacje nauki języka i studiów podyplomowych,
 • pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,
 • możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit),
 • rozpoczęcie pracy w godz. 7.30-9.00.

 

opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwahttp://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/,

Sposób przygotowania aplikacji – wymagane dokumenty

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia niżej wymienionych dokumentów (punkt ogłoszenia „wymagane dokumenty i oświadczenia”):

 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • CV (najlepiej na formularzu Ministerstwa),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów,
 • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem dokumenty i oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru

Prosimy korzystać ze wzoru oświadczeń (DOC 25 KB).

Aplikacje można składać na adres mailowy: kariera@miir.gov.pl

Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila (nalezy podac nr referencyjny ogłoszenia)

Ważne informacje

 1. Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
 2. Jeśli w ogłoszeniu wskazano wymóg znajomości języka obcego, w aplikacji należy podać swój poziom znajomości języka. Może to być informacja deklaratywna w CV lub jako załącznik w postaci oświadczenia, lub certyfikatu. Opis poziomów biegłości językowej wg. skali przyjętej przez Radę Europy (PDF 191 KB)
 3. Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, należy przetłumaczyć na język polski.
 4. W przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej, kandydat dołącza do aplikacji kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Informacje dotyczące uznawalności dyplomów zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do Ministerstwa.
 6. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane kandydatom, stąd prosimy o załączanie tylko tych dokumentów, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopii. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.
 7. Rozpatrywane będą tylko aplikacje przysyłane w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie o naborze, pozostałe aplikacje przysłane poza procesem rekrutacji, tj. bez wskazania nr ogłoszenia i/lub bez załączonych wymaganych dokumentów, będą niszczone.

Weryfikacja formalna

 • W toku postępowania rekrutacyjnego weryfikowane są wszystkie wymagania wskazane w treści ogłoszenia. Kandydaci spełniający wymagania formalne są kwalifikowani do udziału w kolejnym etapie naboru następującym po weryfikacji ofert pod względem formalnym.
 • Po dokonaniu formalnej oceny, Biuro Zarzadzania Zasobami Ludzkimi przekazuje komisji przeprowadzającej nabór oferty zakwalifikowane do dalszego etapu naboru, wraz ze wskazaniem osób, które dołączyły do aplikacji kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Załączniki

  Poziomy biegłości...ęzykowej.pdf 191,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oświadczenia na po...by naboru.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się