2016-05-24

Zasady naboru do służby cywilnej

Zasady naboru

 

Nabory na wolne stanowiska w służbie cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1111 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4 ustawy o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Biuro Zarzadzania Zasobami Ludzkimi dokonuje formalnej oceny ofert, w ramach której sprawdzana jest kompletność wymaganych dokumentów oraz spełnienie przez kandydatów wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze, w zakresie udokumentowanym przez kandydatów.

 Pracownikom oferujemy

 • trzynaste wynagrodzenie,
 • bogaty pakiet szkoleń
 • staże eksperckie
 • refundacje nauki języka i studiów podyplomowych,
 • pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,
 • możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit),
 • rozpoczęcie pracy w godz. 7.30-9.00.

Sposób przygotowania aplikacji – wymagane dokumenty

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia niżej wymienionych dokumentów (punkt ogłoszenia „wymagane dokumenty i oświadczenia”):

 • CV lub życiorysu i listu motywacyjnego;
 • kopii dowodu osobistego albo oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie (dokumenty w języku polskim);
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane własnoręcznie);
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (podpisane własnoręcznie);
 • kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób chcących skorzystać z uprawnienia określonego w art. 29a ust 2 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.).

Ważne informacje

 1. Błędne oświadczenia to odrzucenie aplikacji kandydata, zatem dla ułatwienia można korzystać ze wzoru oświadczeń (DOC 25 KB).
 2. Dokumenty można uzupełniać tylko w dacie ważności ogłoszenia.
 3. Jeśli w ogłoszeniu wskazano wymóg znajomości języka obcego, w aplikacji należy podać swój poziom znajomości języka. Może to być informacja deklaratywna w CV lub jako załącznik w postaci oświadczenia, lub certyfikatu. Opis poziomów biegłości językowej wg. skali przyjętej przez Radę Europy (PDF 191 KB)
 4. Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, należy przetłumaczyć na język polski.
 5. W przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej, kandydat dołącza do aplikacji kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Informacje dotyczące uznawalności dyplomów zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do Ministerstwa.
 7. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane kandydatom, stąd prosimy o załączanie tylko tych dokumentów, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopii. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.
 8. Rozpatrywane będą tylko aplikacje przysyłane w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie o naborze, pozostałe aplikacje przysłane poza procesem rekrutacji, tj. bez wskazania nr ogłoszenia i/lub bez załączonych wymaganych dokumentów, będą niszczone.

Weryfikacja formalna

 • W toku postępowania rekrutacyjnego weryfikowane są wszystkie wymagania wskazane w treści ogłoszenia. Kandydaci spełniający wymagania formalne są kwalifikowani do udziału w kolejnym etapie naboru następującym po weryfikacji ofert pod względem formalnym.
 • Po dokonaniu formalnej oceny, Biuro Zarzadzania Zasobami Ludzkimi przekazuje komisji przeprowadzającej nabór oferty zakwalifikowane do dalszego etapu naboru, wraz ze wskazaniem osób, które dołączyły do aplikacji kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • Informacje dotyczące spełniania wymagań formalnych można uzyskać pod numerem telefonu: 22 273 73 08 lub 22 273 82 71. 

Załączniki

  oświadczenia na po...by naboru.doc 24,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Poziomy biegłości...ęzykowej.pdf 191,24 KB (pdf) szczegóły pobierz